Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka pisania pracy dyplomowej WSR-NRN-1-MPPD
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a-4PXaf50aJuyXbTUsJVEeY5t76GJjwNGdBQePEvRw8s1%40thread.tacv2/conversations?groupId=d6c6acb8-3b77-49b9-a3b4-98e25e108667&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a-4PXaf50aJuyXbTUsJVEeY5t76GJjwNGdBQePEvRw8s1%40thread.tacv2/conversations?groupId=d6c6acb8-3b77-49b9-a3b4-98e25e108667&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

•Babbie, E. (2003). Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

•Flick, U. (2011). Jakość w badaniach jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

•Nachmias, C. Nachmias , D. (2001). Metody badawcze w naukach społecznych. Poznań: Zysk i S-ka.

•Bedyńska, S. Książek, M. (2012). Statystyczny drogowskaz 1. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno.

•Nowak S. (2006). Metodologia nauk społecznych. Warszawa: PWN.

•Oppenheim A. N. (2004). Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw. Poznań: Zysk i S-ka.

•Tarka, P. (2017). Specyfika i komplementarność badań ilościowych i jakościowych. Wiadomości Statystyczne, LXII, 2 (670), s. 16-27. ISSN 0043-518X

Efekty uczenia się:

NRL_W01 zna elementarną terminologię używaną w naukach o rodzinie i rozumie jej

źródła

NRL_W02 ma podstawową wiedzę o miejscu nauk o rodzinie w systemie nauk oraz o

ich przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach w szczególności z

pedagogiką

NRL_W14 ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w naukach o rodzinie, a w szczególności formułowaniu problemów badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych

NRL_W17 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej

NRL_W19 zna podstawową terminologię z zakresu nauk o rodzinie w wybranym języku obcym

NRL_U03 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT)

NRL_U18 potrafi analizować własne działania dydaktyczne, wskazywać obszary wymagające modyfikacji oraz podejmować działania o charakterze innowacji edukacyjnych.

NRL_K07 rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania swoich umiejętności językowych oraz potrafi samodzielnie wykorzystywać w tym celu dostępne mu źródła; potrafi czytać ze zrozumieniem teksty ogólne i specjalistyczne w wybranym języku obcym

NRL_K08 odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki

NRL_K10 zdaje sobie sprawę ze znaczenia projektu badań własnych dla opracowania rekomendacji na rzecz optymalizacji funkcjonowania środowiska rodzinnego.

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceny:

Ćwiczenia kończą się oddaniem 3 zadań w e-learningu, oceną aktywności studenta na zajęciach lub oceną z kolokwium końcowego.

Oddanie 3 zadań w terminie w e-learning, prace oddawane po terminie są oceniane na 4; do 2 tygodni po terminie maksymalna ocena 3.

Wymagana jest obecność studenta na 6 godzinach zajęć. Każda kolejna nieobecność (2*45min) skutkuje obniżeniem oceny końcowej o 0,5 stopnia.

Uwaga: Student jest zobowiązany do uzupełnienia spowodowanych nieobecnością braków w wiedzy i umiejętnościach w terminie oraz w sposób określony podczas pierwszych zajęć przez prowadzącego zajęcia.

Zakres tematów:

1. Kompozycja i wymogów formalnych stawianych pracom empirycznym z zakresu nauk społecznych.

2. Koncepcja pracy, problem, hipotezy i pytania badawcze.

3. Przeprowadzenie badań.

4. Przegląd literatury, repozytoria.

5. Napisanie fragmentów pracy według określonych standardów.

6. JSA - Jednolity System Antyplagiatowy

7. Jak raportować wyniki badań?

8. Jak przygotować bazę danych do analiz?

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 18:45 - 20:15, Kampus Wóycickiego Bud. 23, sala 109
wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 18:45 - 20:15, e-learning, sala e-learning
Katarzyna Kwiatkowska 7/20 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)