Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie wiedzą w organizacji WSE-PO-U2-ZWW
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

Akty prawne:

 Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 z późn. zm.);

 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24 poz. 83 z późn. zm.);

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.).

Podręczniki:

 J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2008 i późniejsze

 J.J. Brdulak, Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu. Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy, Warszawa 2005

 E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2010

 A. Adamczak, M. du Vall (red.), Ochrona własności intelektualnej, Warszawa 2010

 R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 2018 i wcześniejsze

 M. J. Hatch, Teoria organizacji, Warszawa 2002 i następne

 W. Kotarba, Ochrona wiedzy a kapitał intelektualny organizacji, Warszawa 2006

 W. Kotarba, Ochrona własności intelektualnej, Warszawa 2012

M. Rosenberg, Porozumienie bez przemocy, różne wydania

 Broszury Urzędu Patentowego, dostępne na stronie www.uprp.pl (zakładka „publikacje”,

a następnie „publikacje bezpłatne”)

Literatura uzupełniająca:

 J. Guliński, K. Zasiadły (red.), Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka – światowe doświadczenia, Warszawa 2005*

 L. Łukaszuk, Dobra intelektualne, Warszawa 2009

 K. B. Matusiak (red.), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Warszawa 2011 (nowe wydanie)*

 U. Promińska (red.), Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2004

 K. Santarek (red.), Transfer technologii z uczelni do biznesu. Tworzenie mechanizmów transferu technologii, Warszawa 2008*

 A. Szewc, K. Zioło, M. Grzesiczak, Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji, Warszawa 2011*

 M. du Vall, Prawo patentowe, Warszawa 2008

 Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Warszawa 2005 (publikacja bezpłatna, dostępna na stronie MNiSW)

* publikacje bezpłatne, dostępne na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Efekty uczenia się:

zna pojęcia z zakresu zarządzania i ochrony własności intelektualnej, rozumie procesy związane z ochroną dóbr niematerialnych, potrafi sformułować strategię zarządzania wiedzą w danej organizacji, prowadzi merytoryczną dyskusję w zakresie tematyki zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

aktywny udział w zajęciach oraz egzamin w formie ustnej.

Zakres tematów:

1. Pojęcie i istota procesu zarządzania.

2. Znaczenie zasobów intelektualnych we współczesnym świecie.

3. Możliwości ochrony wiedzy. Wiedza jako kapitał intelektualny organizacji.

4. Teorie zarządzania i ich znaczenie w praktycznym funkcjonowaniu organizacji.

5. Otoczenie organizacji.

6. Proces decyzyjny w organizacji.

7. Uczenie się organizacji.

8. Ochrona własności intelektualnej na świecie – historia, zagadnienia definicyjne, kształtowanie się systemu. Piractwo intelektualne i jego geneza.

9 i 10. Prawo autorskie i prawa pokrewne. Utwór i jego rodzaje. Autorskie prawa osobiste i majątkowe. Dozwolony użytek publiczny i osobisty. Swoboda cytowania. Instytucja plagiatu. Organizacje zbiorowego zarządzania.

12. Przedmioty własności przemysłowej: wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy, znak towarowy, topografia układu scalonego oraz oznaczenie geograficzne. Ogólna charakterystyka, zakres czasowy i terytorialny. Przykłady.

13. Metoda Rosenberga, czyli komunikowanie bez przemocy.

14. Zarządzanie rozwojem osobistym na przykładzie metody Insight.

15. Podsumowanie i zaliczenie zajęć.

Metody dydaktyczne:

konwersatorium z wykorzystaniem prezentacji, dyskusji problemowych, case studies, warsztatów grupowych. Materiały w postaci prezentacji Power Point zamieszczone na platformie MS Teams.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 16:45 - 18:15, sala 104
Piotr Zakrzewski 12/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)