Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dydaktyka przedmiotowa. Metodyka nauczania literatury w szkole podstawowej WH-FP-KN-I-2-DydNLit
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1.Polonistyczna dydaktyka ogólna, red. J. Fiszbak, Łódź 2019.

2.Metodyka literatury t.1 i 2, oprac. J. Pachecka, A. Piątkowska, K. Sałkiewicz, Warszawa 2001 [t.1], 2002 [t.2].

3.S. Bortnowski, Jak uczyć poezji, Warszawa 1992.

4.S. Bortnowski, Przewodnik po sztuce uczenia literatury, Warszawa 2005.

5.G. Petty, Nowoczesne nauczanie. Praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców¸ Sopot 2018.

6.B. Niemierko, Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, Warszawa 2012.

7.Wybrane artkuły z książek z serii Edukacja nauczycielska polonisty, wyd. Universitas, Kraków 2005-2021.

8.Wartości i wartościowanie w edukacji polonistycznej, red. M. Marzec-Jóźwicka, Lublin 2013.

9.Edukacja polonistyczna wobec przemian kulturowych, red. I.Morawska, M. Latoch-Zielińska, Lublin 2017.

10.Wybrane artykuły z czasopisma „Polonistyka – czasopismo dla nauczycieli”.

11.Wybrane podręczniki i serie wydawnicze przeznaczone do uczenia języka polskiego w szkole podstawowej.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia zgodne z rozporządzeniem MNiSW w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Metody i kryteria oceniania:

A. Aktywność na zajęciach (branie udziału w ćwiczeniach i dyskusjach).

B. Lektura zalecanych tekstów.

C. Obecność na zajęciach. Można opuścić w semestrze dwoje zajęć w trakcie semestru. Każda następna nieobecność wiąże się z przygotowaniem referatu na wskazany przez wykładowcę temat. Maksymalnie można opuścić pięcioro zajęć.

D. Przygotowanie pracy zaliczeniowej.

W ramach zaliczenia przedmiotu należy przygotować scenariusz cyklu lekcji

omawiających wybraną przez studenta lekturę obowiązkową i dodatkową według kryteriów podanych na zajęciach. Scenariusze będą prezentowane w trakcie ostatnich zajęć w semestrze.

Zasady obliczenia oceny z przedmiotu:

Praca zaliczeniowa – maksymalna ocena: 4

Aktywność na zajęciach: +0,5-1

Maksymalnie jedna nieobecność na zajęciach: +0,5

Dodatkowe wystąpienia i prace, które nie dotyczą odrabiania nieobecności: +0,5

Zakres tematów:

Celem kursu jest zaznajomienie studentów z Podstawą programową z języka polskiego oraz poznanie metod pracy z tekstami literackimi na lekcjach języka polskiego w klasach 7-8.

Treści merytoryczne:

1.Zajęcia organizacyjne. (Samo)ocena kompetencji nauczycielskich.

2.Podstawa programowa jako elementarny dokument w pracy nauczyciela. Analiza dokumentów z I i II etapu edukacyjnego.

3.Warsztat pracy nauczyciela-polonisty (planowanie pracy; dokumenty nauczyciela).

4.Warsztat pracy nauczyciela-polonisty (metody i narzędzia pracy).

5.Praca z lekturami z klas 4-6 w klasach 7-8.

6.Praca z lekturami (klasy 7-8).

7.Praca z teksami poetyckimi.

8.Przekład intersemiotyczny na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej.

9.Przegląd podręczników do języka polskiego pod kątem merytorycznym i edytorskim.

10.Nauka o literaturze a egzamin 8-klasisty.

11.Ocenianie kształtujące na lekcjach języka polskiego.

12.Nowe nurty i podejścia edukacyjne na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej. (neurodydaktyka, plan daltoński, myślenie krytyczne)

13.Wystąpienia studentów. Zajęcia podsumowujące. (2 spotkania).

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny, ćwiczenia warsztatowe (indywidulane i w grupach), symulacja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 13:15 - 14:45, sala 419
Marcin Miłko 14/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)