Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fenomenologia działań etycznych SzD-FI-FDE
Wykład (WYK) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8FwcHea0iVDlnhRvJYyWhJKmurqKHf2dvYh4MJMO7SI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3c9e5ce0-570a-4b8f-9a7a-0afad20118f6&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8FwcHea0iVDlnhRvJYyWhJKmurqKHf2dvYh4MJMO7SI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3c9e5ce0-570a-4b8f-9a7a-0afad20118f6&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. "Phenomenological Approaches to Moral Philosophy: A Handbook", eds. J.J. Drummond & L. Embree, Dordrecht 2002.

2. W. Płotka, "Fenomenologia Husserlowska a etyka. Źródła, rozwój i kontynuacje", [w:] "Wprowadzenie do fenomenologii. Interpretacje, zastosowania, problemy", t. II, praca zbiorowa pod red. W. Płotki, Warszawa 2014, s. 222-257.

3. W. Płotka, "Is Authentic Being a Virtue?", [w:] "Existenzphilosophie und Ethik", eds. H. Feger, M. Hackel, New York (NY)/Berlin 2013, s. 399-419, doi: 10.1515/9783110331103.399.

Literatura uzupełniająca:

1. G. Heffernan, "Fenomenologia jest humanizmem: Hermeneutyczno-historyczny bój Husserla o określenie autentycznego znaczenia ludzkiej egzystencji w 'Kryzysie nauk europejskich i fenomenologia transcendentalnej'", "Fenomenologia" 10 (2012), s. 29-68.

2. U. Melle, "The Development of Husserl's Ethics", "Études phénoménologiques" 13-14 (1991), s. 115-135.

3. C. Spahn, "Phänomenologische Handlungstheorie. Edmund Husserls Untersuchungen zur Ethik", Würzburg 1996.

4. E. Husserl, "Vorlesungen über Ethik und Wertlehre 1908-1914", herausgegeben von U. Melle, Dortrecht/Boston (MA)/London 1988.

5. E. Husserl, "Einleitung in die Ethik. Vorlesungen Sommersemester 1920/1924", herausgegeben von H. Peucker, Dordrecht/Boston (MA)/London 2004.

6. R. Strzelecki, "Ethos i wolność. W poszukiwaniu etycznej wymowy 'Bycia i czasu' Martina Heideggera", Kraków 2006.

7. M. Heidegger, "Bycie i czas", tłum. B. Baran, Warszawa 1994.

8. A. Przyłębski, "Etyka w świetle hermeneutyki", Warszawa 2010.

9. B. Waldenfels, "Topografia obcego. Studia z fenomenologii obcego, przeł. J. Sidorek", Warszawa 2002.

10. E. Levinas, "Całość i nieskończoność", tłum. M. Kowalska, Warszawa 1999.

11. R. Ingarden, "Książeczka o człowieku", różne wydania.

Efekty uczenia się:

P8S_WG; P8S_WK

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową mają wpływ dwa elementy:

1) Obecność.

2) Ocena z kolokwium pisemnego.

Ad 1. W przypadku obecności obowiązuje następująca skala:

7-8 obecności - 5,0

6 obecności - 4,0

5 obecności - 3,0

4 i mniej obecności - 2,0

Ad 2. W ramach zajęć student powinien zaliczyć kolokwium pisemne w formie testu wyboru typu "prawda / fałsz". Podstawą zaliczenia jest materiał przedstawiany na zajęciach. Skala ocen:

91-100% - 5,0

81-90% - 4,5

71-80% - 4,0

61-70% - 3,5

51-60% - 3,0

0-50% - 2,0

Ocena końcowa jest średnią ważoną powyższych ocen cząstkowych, przy czym ocena z kolokwium pisemnego stanowi 3/4 wagi oceny końcowej, zaś ocena obecności 1/4 wagi oceny końcowej.

Zakres tematów:

1-2. Problematyka metodologiczna związana z wykorzystaniem fenomenologii do badania działań etycznych. Analiza pojęcia fenomenologii jako "filozofii pierwszej". Program badań pierwszoosobowych i ejdetycznych.

3-4. Źródła fenomenologicznych analiz nad działaniami etycznymi. Brentana pojęcie intencjonalności i jako projekt etyki. Wczesna recenzja Brentana w ruch fenomenologicznym. Scheler o etyce formalnej i materialnej.

5-6. Wczesny projekt etyki Husserla jako rozwinięcie projektu aksjologii. Prawa formalne etyki Husserla. Mocne i słabe strony wczesnego projektu Husserla.

7-8. Późniejszy projekt etyki Husserla jako przykład filozofii praktycznej. Pojęcie fenomenologii jako filozofii praktycznej. Husserla ujęcie Fichtego. Główne idee etyki miłości u "późnego" Husserla oraz wątki egzystencjalne w jego myśli.

9-10. Rozważania Heideggera nad ontologią fundamentalną jako przykład refleksji etycznej. Wątki etyczne u Heideggera. Problem etyczności jako pism i sprawa jego biografii. Interpretacja filozofii Heideggera w świetle współczesnej etyki cnót jako możliwość interpretacji Heideggera jako filozofa "etyczności".

11-12. Francuska linia rozwoju fenomenologii jako nowe otwarcie dla praktycznej fenomenologii. Levinasa fenomenologia inności jako przykład fenomenologii działań etycznych.

13-14. Ingardena filozofii działań praktycznych jako przykład egzystencjalnej refleksji nad człowiekiem. Elementy jako etyki.

15. Zestawienie głównych nurtów fenomenologii działań etycznych i zakreślenie obszaru problemowego.

Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy, pogadanka.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala e-learning
Witold Płotka 2/75 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)