Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie. Sztuka dawna - idee, inspiracje, funkcje, interpretacje WNHS-HS-SM2SDIIFI
Seminarium (SEM) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 6
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Szkutnik Z. Metodologia pisania pracy dyplomowej, Poznań 2005.

Białostocki J., Historia sztuki wśród nauk humanistycznych, Wrocław 1980.

D'Alleva A., Metody i teorie historii sztuki, Universitas, Kraków 2008.

Wstęp do historii sztuki. Przedmiot, metodologia, zawód, red. P. Skubiszewski, Warszawa 1973.

Wstęp do historii sztuki. Materiały bibliograficzne, oprac. J. K. Ostrowski, A. Małkiewicz, Warszawa 1995.

Efekty uczenia się:

STUDENT: Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu metody analizy i interpretacji dzieł sztuki, ma uporządkowaną znajomość teorii i metodologii stosowanych w historii sztuki oraz zna jej najnowsze osiągnięcia.

Ma uporządkowaną wiedzę o podstawowych pojęciach i zasadach z zakresu prawa autorskiego.

Potrafi formułować i rozwiązywać problemy w zakresie historii sztuki poprzez wyszukiwanie i selekcjonowanie właściwych informacji w zasobach drukowanych i cyfrowych, ich krytyczną ocenę i syntezę. Potrafi w stopniu zaawansowanym posługiwać się językiem specjalistycznym i stosować właściwą terminologię używaną do opisu i analizy dzieł sztuki.

Posiada umiejętności badawcze, obejmujące: a) formułowanie i analizę problemów w zakresie historii sztuki, w tym analizę obiektów in situ, b) dobór metod i narzędzi badawczych lub wypracowanie nowych, wykorzystywanych zarówno w pracy teoretycznej, jak i m.in. w inwentaryzacji zabytków; c) opracowanie i prezentację wyników z wykorzystaniem zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych. Ma umiejętność innowacyjnego rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów napotkanych w praktyce zawodowej.

Potrafi rozpoznać różne rodzaje i typy dzieł sztuki oraz wytwory kultury wizualnej, a także przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem samodzielnie wybranych lub opracowanych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego i miejsca w procesie historyczno-kulturowym.

Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów własnych oraz innych autorów i specjalistów. Umie stawiać hipotezy i je weryfikować, a także formułować wnioski i tworzyć syntetyczne podsumowania.

Potrafi w zaawansowanym stopniu posługiwać się językiem specjalistycznym i stosować właściwą terminologię z zakresu historii sztuki. Potrafi prowadzić debatę.

Potrafi pracować samodzielnie i w grupie, także interdyscyplinarnej, przyjmując w niej rolę wiodącą. Potrafi komunikować się z otoczeniem uzasadniając merytorycznie swoje stanowisko.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie każdego semestru na podstawie:

1) obecności (student ma prawo do maksymalnie jednej nieusprawiedliwionej nieobecności w semestrze; obecności na seminarium będą odnotowywane w arkuszu pobranym z systemu USOS)

2) prezentacji (przynajmniej raz w semestrze) stanu badań nad wybranym przez studenta tematem

3) pracy pisemnej. Wymagane są:

w sem. zimowym I roku – wybranie tematu pracy, aktualny stan badań, wstępny plan pracy;

w sem. letnim I roku - stan badań, zatwierdzona koncepcja pracy, fragmenty jej tekstu

w roku II - sukcesywnie kolejne fragmenty i rozdziały pracy.

Złożenie pracy w I terminie (czerwcowym) jest możliwe jedynie pod warunkiem przedstawienia promotorowi kompletnego tekstu pracy na 2 tygodnie przed terminem składania prac.

Złożenie pracy w II terminie (wrześniowym) jest możliwe jedynie pod warunkiem przedstawienia promotorowi kompletnego tekstu pracy na 2 tygodnie przed terminem składania prac.

Metody dydaktyczne:

analiza tekstu, synteza problemu, analiza formalna, analiza ikonograficzna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, Kampus Wóycickiego Bud. 23, sala 318
jednokrotnie, piątek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 13:15 - 14:45, e-learning, sala e-learning
Janusz Nowiński 3/6 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)