Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Państwo wobec innowacji - aspekty publicznoprawne SzD-NP-INNOW
Wykład (WYK) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: uj60j2i

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a_UGkCEVyO7rBK3sgd-lZl5NbXqG9FEycd_4LGUNH_KA1%40thread.tacv2/conversations?groupId=ab671aea-cf3c-4a12-831a-c0fb6b41e6b2&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

I. Lipowicz, Samorząd terytorialny XXI wieku, Warszawa 2019 (2 rozdziały)

I. Lipowicz, R. Mędrzycki, M. Szmigiero, Prawo administracyjne. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2015

S. Zuboff, Wiek kapitalizmu inwigilacji, Warszawa 2021

A. Gryszczyńska, G. Szpor (red.), Internet. Cyberpandemia. Cyberpandemic, Warszawa 2020

I. Lipowicz, M. Świerczyński, G. Szpor, Telemedycyna i e-Zdrowie. Prawo i informatyka, Warszawa 2019

R. Mędrzycki, Zasada solidarności społecznej w prawie samorządu terytorialnego, Warszawa 2021

Efekty uczenia się:

Zgodne z Uchwałą Nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie Programu Kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz założeń Indywidualnego Planu Badawczego doktorantów Szkoły Doktorskiej.

Student zna i rozumie rolę innowacji we współczesnym państwie dla ochrony jego struktury i funkcjonowania.

Student zna i potrafi omówić cele milenijne ONZ i strategie innowacji Unii Europejskiej.

Student potrafi omówić i sklasyfikować formy i metody wspierania innowacji przez władze publiczne.

Student rozróżnia i klasyfikuje innowacje techniczne i społeczne i ich specyfikę oraz problemy wdrożeniowe.

Metody i kryteria oceniania:

Test.

Zakres tematów:

Wykład 1

Państwo i jego organy w zmieniającym się świecie – wartości, cele, zadania.

Wykład 2

Wspieranie innowacji jako zadanie państwa w XXI w.

- instrumenty publicznoprawne

- instrumenty prywatnoprawne

Wykład 3

Kryzys administracji i prawa administracyjnego – perspektywy modernizacji sterowania.

Wykład 4

Aktywne oddziaływanie publiczne na innowacje.

- pojęcie zmiany społecznej i problem sterowania zmianą

- innowacje techniczne i technologiczne. Państwo i cyfryzacja, a informatyzacja

- kres cywilizacji papieru i ewolucja komunikacji

- zarys struktury i funkcjonowania w administracji w kontekście zmian wewnętrznych i zewnętrznych (podstawy dla nie prawników)

- człowiek współczesny jako adresat działań administracji – patologie i luki regulacji

Wykład 5

E-administracja: szanse i deficyty

- e-zdrowie

- e-obywatel

Wykład 6

Praktyczne aspekty kluczowych zmian w administracji – studium przypadku

- casus jasności działań administracji

- casus mediacji

- casus zarządzania kryzysowego w pandemii

Wykład 7

Konflikt i opór jako reakcja na zmianę. Analiza przykładów i dwa wyjścia.

Wykład 8

Partnerstwo społeczne jako szansa na zmianę w administracji

- organizacje pozarządowe jako partner

- partycypacja społeczna i jej formy

- sojusznicy zmian – prawne formy współpracy

Wykład 9

Innowacyjność w gospodarce

- rola parlamentu, sądownictwa i administracji publicznej

Wykład 10

Gra edukacyjna: innowacje w gminie – wprowadzenie komunikacji alternatywnej

Wykład 11

Mediacja w administracji publicznej jako katalizator zmiany społecznej

Metody dydaktyczne:

Wykład wzbogacony technikami interaktywnymi.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 13:15 - 14:45, sala e-learning
Irena Lipowicz 5/75 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)