Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka WH-MU-I-2-Etyka
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: Zajęcia odbywają się stacjonarnie.
Literatura:

1/ Platon, Laches, tłum. W. Witwicki, Warszawa 1958..

2/ Arystoteles, Etyka Nikomachejska, ks. I -III i X (oraz Etyka Eudemejska, ks. II, fragment) tłum. D. Gromska, Warszawa 1982.

3/ Epikur, List do Menojkeusa

4/ Seneka, O gniewie, tłum. S. Stabryła, Warszawa

5/ Św. Paweł, List do Rzymian

6 / Św. Augustyn, O naturze dobra, tłum. M. Maykowska, [w:] Dialogi filozoficzne, Kraków 1999.

7/ Kant, Co to jest oświecenie?

8/ Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, tłum. M. Wartenberg, Warszawa 1984.

9/ Mill, Utylitaryzm, tłum. A. Kurlandzka Warszawa 2006.

10/ Nietzsche, Z genealogii moralności, tłum. L. Staff, Warszawa 1904.

11/ Husserl, Teoria wczucia

Lektury uzupełniające

1/ H.I. Marrou, Historia wychowania w starożytności, tłum. S. Łoś, Warszawa 1969.

2/ W. Jaeger, Paideia t. I-III, przeł. M. Plezia, H. Bednarek, Warszawa 2001.

3/ A. MacIntyre, Dziedzictwo cnoty, Studium z teorii moralności, tłum. A. Chmielewski, Warszawa 1996.

4/ A. MacIntyre, Krótka historia etyki, tłum. A. Chmielewski, Warszawa 2000.

5/ A. Gehlen, Moralność i hipertrofia moralności, R. Michalski, J. Rolewski, Toruń 2017.

6/ H. Jonas, Zasada odpowiedzialności, Etyka dla cywilizacji technicznej, Kraków 1996.

7/ K. Wojtyła, Elementarz etyczny, Wrocław 1982.

8/ J. Taubes, Cnota i wiara. Studium z zachodniej terminologii etycznej, tłum. P. Sosnowska, [w:] tenże, Apokalipsa i polityka, Warszawa 2013.

9/ R. Spaemann, Granice, tłum. J Merecki, Warszawa 2006.

10/ S. Th. Pinckaers, Źródła moralności chrześcijańskiej, tłum. A. Kuryś, Poznań 1994.

Efekty uczenia się:

Student znać główne pojęcia i problemy etyczne oraz główne szkoły zachodniej tradycji etycznej.

Student rozpoznaje związki między stanowiskami etycznymi a założeniami ontologicznymi, epistemologicznymi i antropologicznymi.

Student rozumie i potrafi intepretować klasyczne teksty filozoficzne dotyczące zagadnień etycznych

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia kończą się sprawdzianem pisemnym weryfikującym wiedzę z ćwiczeń oraz omawianych lektur.

Ocena dostateczna: znajomość podstawowych pojęć i teorii etycznych

Ocena dobra: pełna znajomość omawianych teorii etycznych.

Ocena bardzo dobra: pełna znajomość omawianych pojęć i teorii etycznych oraz ich uwarunkowań ontologicznych, epistemologicznych, antropologicznych.

Zakres tematów:

Na ćwiczeniach omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia:

Sokratejska koncepcja cnoty jako wiedzy.

Platońska koncepcja cnót kardynalnych

Eudajmonistyczna etyka Arystotelesa

Hedonizm Epikura

Etyka św. Pawła: wiara jako cnota.

Koncepcja autonomii podmiotu

Etyka powinności Kanta

Utylitaryzm

Metody dydaktyczne:

Zajęcia mają formę ćwiczeń. Ich kluczowym elementem jest lektura i komentowanie tekstów źródłowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Robert Pawlik 7/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)