Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie WSE-BWZ-SL-VI
Seminarium (SEM) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 24
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: ---
Literatura:

Babbie E., Podstawy badań społecznych, przekł. W. Betkiewicz i in., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Pawlik K, Zenderowski R., Dyplom z internetu. Jak korzystać z Internetu pisząc prace dyplomowe?, Warszawa 2013.

Pieter J., Praca naukowa, Wydawnictwo "Śląsk", Katowice 1960.

Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, „Śląsk”, Katowice 1999.

Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich, CeDeWu, Warszawa 2005.

Efekty uczenia się:

BW1_W13 - Ma wiedzę o metodyce prowadzenia badań w dziedzinie nauk społecznych ze szczególnym uwzględnieniem ich przydatności do badań w obszarze bezpieczeństwa państwa.

BW1_W14 - Posiada wiedzę w zakresie prawa autorskiego oraz zasad redagowania tekstów.

BW1_U02 - Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z obszaru nauk społecznych, przede wszystkim z nauk o polityce i administracji, a także

dyscyplin powiązanych, w tym głównie nauk o bezpieczeństwie oraz

pozyskiwać dane do analizowania zjawisk związanych z bezpieczeństwem w

wymiarze personalnym, lokalnym, państwowym, regionalnymi globalnym.

BW1_U08 - Potrafi sporządzać analizy i prognozy.

BW1_K01 - Ma świadomość poziomu swojej wiedzy oraz umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego.

BW1_K06 - Potrafi planować i organizować pracę.

BW1_W14 - Posiada wiedzę w zakresie prawa autorskiego oraz zasad redagowania tekstów.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obowiązkowe są obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach zgodnie z planem pracy wytyczonym przez promotora. Nieobecność studenta podczas zajęć nie zwalnia z obowiązku terminowego rozliczenia wyznaczonych do realizacji zadań. Nieobecność na więcej niż trzech zajęciach skutkuje obniżeniem oceny końcowej – 0,5 punktu za każdą nieobecność powyżej limitu.

2. Wybór obszaru badawczego pracy dyplomowej musi zostać dokonany podczas pierwszych dwóch zajęć seminaryjnych.

3. Student dokonuje wyboru tematu w oparciu o wskazówki promotora. Wybór tematu pracy musi nastąpić do końca listopada (terminem końcowym rozliczenia jest data ostatnich zajęć w listopadzie). W innym wypadku student podejmuje temat spośród propozycji przedłożonych przez promotora. Konieczne jest złożenie podania o zatwierdzenie tematu pracy (do połowy grudnia).

4. Plan pracy musi być przygotowany do połowy grudnia.

5. Warunkiem zaliczenia semestru zimowego jest rozliczenie zadań z punktów 3 i 4 oraz oddanie w terminie ustalonym przez prowadzącego, ale nie później niż ostatnie zajęcia semestru zimowego jednego ukończonego rozdziału pracy.

6. Warunkiem zaliczenia semestru letniego jest oddanie całej pracy w terminie określonym przez kierownika kierunku.

Zakres tematów:

1. Ustalenie zakresu tematycznego prac dyplomowych.

2. Struktura pracy dyplomowej.

2.1. Niezbędne elementy wstępu.

2.2. Konstrukcja zasadniczej części pracy dyplomowej.

2.3. Niezbędne elementy zakończenia.

3. Kwerenda bibliograficzna.

4. Technika pisania pracy dyplomowej:

4.1. Cytowanie i parafrazowanie.

4.2. Odsyłacze i przypisy.

4.3. Bibliografia.

4.4. Elementy nietekstowe.

5. Ustalenie ostatecznego brzmienia tytułów prac dyplomowych i ich struktury.

6. Opracowanie i prezentacja pierwszego rozdziału prac dyplomowych, konsultacje i dyskusje na forum grupy seminaryjnej.

7. Prezentacje kolejnych części prac dyplomowych, konsultacje indywidualne i dyskusje na forum grupy seminaryjnej.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne

1.Mini-wykłady wprowadzające.

2. Ćwiczenia przedmiotowe (sporządzanie przypisów, bibliografii, cytowanie itp.)

3. Dyskusja grupowa z elementami "burzy mózgów".

4. Prezentacje multimedialne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (parzyste), 13:00 - 15:15, sala 309
Piotr Broda-Wysocki 11/ szczegóły
2 co druga sobota (parzyste), 13:00 - 15:15, sala 324
Sławomir Sowiński 11/ szczegóły
3 co druga sobota (parzyste), 13:00 - 15:15, sala 405
Grzegorz Abgarowicz 13/ szczegóły
4 co druga sobota (parzyste), 13:00 - 15:15, sala 418
Piotr Burgoński 11/ szczegóły
5 co druga sobota (parzyste), 13:00 - 15:15, sala 422
Grzegorz Kęsik 12/ szczegóły
6 co druga sobota (parzyste), 13:00 - 15:15, sala 417
Małgorzata Pawlus 9/ szczegóły
7 co druga sobota (nieparzyste), 18:00 - 20:15, sala 420
Radosław Zenderowski 9/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)