Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyki zawodowe WB-IS-II-13-PR
Praktyka (PR) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 240
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

brak

Metody i kryteria oceniania:

Praktyka jest zaliczana na podstawie dokumentów wskazanych w Regulaminie praktyk studenckich w UKSW - wypełnionego dzienniczka praktyk z opisem przebiegu pracy oraz karty praktykanta, zatwierdzonych przez Instytucję przyjmującą studenta.

Zaliczenie praktyk stanowi warunek zaliczenia studiów I stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska.

Weryfikacja osiągniętych efektów odbywa się na podstawie oceny osoby nadzorującej praktykanta w instytucji przyjmującej, a formalnego zaliczenia praktyk dokonuje Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk.

Wiedza:

niezaliczone: weryfikacja wskazuje, że absolwent nie posiada podstawowej wiedzy z wybranymi zagadnieniami z zakresu inżynierii środowiska.

zaliczone: weryfikacja wskazuje, że absolwent posiada wiedzę na temat wybranych zagadnień związanych z inżynierią środowiska.

Umiejętności:

niezaliczone: weryfikacja wskazuje, że absolwent nie potrafi ocenić procesów, rozwiązań technicznych dotyczących inżynierii środowiska.

zaliczone: weryfikacja wskazuje, że absolwent potrafi ocenić procesy, rozwiązania techniczne dotyczące inżynierii środowiska.

Kompetencje:

niezaliczone: weryfikacja wskazuje, że absolwent nie potrafi dostrzec znaczenia wiedzy technologicznej dla ochrony środowiska oraz znaczenia technologii dla ludzi.

zaliczone: weryfikacja wskazuje, że absolwent zna znaczenie wiedzy technologicznej dla rozwiązywania problemów ochrony środowiska, potrafi skutecznie rozstrzygać dylematy w tym zakresie.

Zakres tematów:

Praktyki mogą odbywać się min. w jednostkach gospodarczych, jednostkach administracji państwowej, administracji samorządowej, instytucjach społecznych, instytucjach naukowo-badawczych, biurach projektowych laboratoriach lub innych jednostkach organizacyjnych, przy czym charakter odbywanych praktyk powinien być zgodny z profilem kierunku studiów.

Studenci mogą skorzystać z oferty praktyk przedstawionej przez Biuro Karier UKSW.

Studenci mogą odbywać praktyki również w wybranych przez siebie Instytucjach, przy czym muszą one być zgodne z profilem kierunku studiów i w wymiarze liczby godzin przewidzianych w programie studiów. W tym przypadku wymagana jest uprzednia zgoda Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk.

Praktyka może się odbywać w ramach realizowanych programów Unii Europejskiej oraz różnego typu wymian zagranicznych skierowanych do studentów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Bartłomiej Macherzyński 18/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)