Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nowy dramat w teatrze i mediach WH-KU-M-II-1-DramTiM
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Bachura J., Odsłony wyobraźni. Współczesne słuchowisko radiowe, Toruń 2012.

Bardijewska S., Nagie słowo. Rzecz o słuchowisku, Warszawa 2001.

Chmielecki K., Intermedialność jako fenomen ponowoczesnej kultury, https://www.academia.edu/3840357/Intermedialno%C5%9B%C4%87_jako_fenomen_ponowoczesnej_kultury

Gatunki dramatyczne. Rekonfiguracje, red. A. Wąchocka, Katowice 2021.

Kaziów M., O dziele radiowym. Z zagadnień estetyki oryginalnego słuchowiska, Wrocław 1973.

Kopciński, Nowe przestrzenie subiektywności. Radiowy genotyp dramaturgii współczesnej, "Pamiętnik Teatralny" 2019, nr 2.

Kopciński, Wybudzanie. Dramat polski. Interpretacje, Warszawa 2019.

Kultura dźwięku. Teksty o muzyce nowoczesnej, red. C. Christoph, D. Warner, tłumacze różni, Gdańsk 2010.

Limon, J., Obroty przestrzeni. Teatr telewizji. Próba ujęcia teoretycznego, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2008.

Limon J., Trzy teatry: scena, telewizja, radio, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2003.

Łastowiecki, J., Jak opisywać słuchowisko radiowe?https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Media_Kultura_Komunikacja_Spoleczna.

Przestrzenie wizualne i akustyczne człowieka. Antropologia audiowizualna jako przedmiot i metoda badań, red. A. Janiak i in., Wrocław 2007.

Świat (w) polskiej dramaturgii najnowszej, red. J. Kopciński, Warszawa2016.

Transformacja. Dramat polski po 1989 roku. Antologia, t. I i II, red. J. Kopciński, Warszawa 2013.14.

Tuszewski J., Paradoks o słowie i dźwięku, Toruń 2005.

Efekty uczenia się:

Student:

Zna podstawowe pojęcia, teorie i zasady

postępowania zgodnie z obszarem przedmiotowym

realizowanego modułu kształcenia.

Potrafi samodzielnie organizować proces uczenia się,

uzupełniania informacji oraz doskonalenia

kompetencji zawodowych, wykorzystując wiedzę

zdobytą w ramach realizowanego modułu

kształcenia.

Jest gotów do zastosowania wiedzy i umiejętności

zdobytych podczas realizacji wybranego modułu

kształcenia przy planowaniu działalności zawodowej

i aktywności na rzecz środowiska społecznego.

Metody i kryteria oceniania:

Esej

Projekt

Prezentacja mulimedialna

Zakres tematów:

1. Estetyka słuchowiska radiowego i spektaklu telewizyjnego.

2. Twórczość polskich dramatopisarzy i dramatopisarek. Poetyka, problematyka, tematy.

3. Radiowy genotyp dramaturgii współczesnej.

4. Semiotyczna analiza i antropologiczna interpretacja słuchowiska radiowego.

5. Semiotyczna analiza i antropologiczna interpretacja spektaklu telewizyjnego.

6. Słuchowisko i spektakl telewizyjny a intemedialność kultury ponowoczesnej.

7. Nowa kultura dźwięku a słuchowisko.

8. Nowe sztuki wizualne a spektakl telewizyjny.

9. Warsztat reżysera radiowego i telewizyjnego.

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny

Wykład problemowy

Wykład konwersatoryjny

Dyskusja dydaktyczna

Referat studenta

Praca w grupach

Prezentacja filmowa

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 214
Jacek Kopciński 19/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)