Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Demokracja i społeczeństwo obywatelskie WSE-ZP-DSO
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

M. Grabowska, T. Szawiel, (red.), Budowanie demokracji, Warszawa 2003.

S. Huntington, Trzecia fala demokratyzacji, Warszawa 1993.

J. H. Hallowel. Moralne podstawy demokracji, Warszawa 1993.

E.W. Boeckenforde, Wolność - państwo – Kościół, Kraków 1994.

J. Szacki, (red.), Demokracja w obliczu populizmu, Warszawa 2007.

F. Zakaria, Przyszłość wolności. Nieliberalna demokracja w Stanach

Zjednoczonych i na świecie, Warszawa 2018.

P. Obacz, Podział „Polska solidarna”- „Polska liberalna”, Kraków 2018.

J. Szacki, Powrót idei społeczeństwa obywatelskiego, w: tenże (red.), Ani

książe, ani kupiec. Obywatel, Kraków, 1997.

S. Sowiński, Boskie, cesarskie, publiczne,. Debata o legitymizacji Kościoła katolickiego w Polsce, sferze publicznej, w latach 1989 – 2010, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

Przewidziane w trakcie konserwatorium przedmiotowe efekty uczenia się to:

- Nabycie oraz ugruntowanie wiedzy na temat fenomenu współczesnych demokracji, oraz związanych z nimi wyzwań i dylematów.

- Nabycie oraz ugruntowanie wiedzy na temat fenomenu współczesnego społeczeństwa obywatelskiego.

Metody i kryteria oceniania:

1.Warunkiem zaliczenia zajęć jest:

a.Obecność na zajęciach (co najmniej wszystkie minus 2).

b. Zaliczenie kartkówek (otwierających zajęcia) i testu końcowego w części konwersatoryjnej (test ma charakter pytań otwartych i odpowiedzi opisowych).

c. Wystąpienie w grupie zadaniowej.

2. Ocena

Ocena jest pochodną:

a. Oceny wystąpienia grupy – proponuję prowadzący (50%)

b. Wyniku testu końcowego ze znajomości tekstów (50%).

Osoby, które zdają w 1. terminie wszystkie kartkówki mogą być zwolnione z testu i otrzymują z niego ocenę dostateczną + .

Osoby, które zdają w terminie wszystkie kartkówki (-1) mogą być zwolnione z testu i otrzymują z niego ocenę dostateczną .

Obie składowe oceny muszą być pozytywne .

Zakres tematów:

Dr hab. Sławomir Sowiński

Demokracja i społeczeństwo obywatelskie

1. Zajęcia organizacyjne

Wykład wprowadzający: Demokracja i społeczeństwo obywatelskie. Synergia czy napięcie?

2. Rządy ludu czyli?

G. Sartori, Demokracja etymologiczna, w: tenże, Teoria demokracji, Warszawa 1998, s. 37-54;

M. Grabowska, T. Szawiel, Teorie demokracji, w: M. Grabowska, T. Szawiel (red.), Budowanie demokracji, Warszawa 2003, s. 72-84.

3. III (i ½?) fali demokracji?

S. Huntington, Trzecia fala demokratyzacji, Warszawa 1993, s. 13-45.

4. Moralne podstawy demokracji w społeczeństwie świeckim?

J.H. Hallowel. Moralne podstawy demokracji, Warszawa 1993, s. 103-123,

E.W. Boeckenforde, Powstanie państwa jako element sekularyzacji (fragment), w: tenże, Wolność - państwo – Kościół, Kraków 1994, s. 117-121.

5. Populizm. Siła czy zagrożenie demokracji?

J. Szacki, Wstęp, w: tenże (red.), Demokracja w obliczu populizmu, Warszawa 2007, s. 9-26.

Y. Papadopoulos, Populizm, demokracja i współczesny model rządzenia, w: J. Szacki (red). Demokracja w obliczu populizmu, Warszawa 2007, s. 83-104.

(Na początku zajęć kartkówka ze znajomości tekstów)

6. Demokracje nieliberalne.

F. Zakaria, Przyszłość wolności. Nieliberalna demokracja w Stanach Zjednoczonych i na świecie, Warszawa 2018, s. 181 – 226.

(Na początku zajęć kartkówka ze znajomości tekstu)

7. Podział postkomunistyczny polskiej demokracji

M. Grabowska, Podział postkomunistyczny¸ fragmenty.

8. Podział postsolidarnościowy polskiej demokracji

P. Obacz, Podział „Polska solidarna”- „Polska liberalna”, Kraków 2018, s.136-152, 172 – 215.

(Na początku zajęć kartkówka ze znajomości tekstów)

9. Powrót społeczeństwa obywatelskiego

J. Szacki, Powrót idei społeczeństwa obywatelskiego, w: tenże (red.), Ani książe, ani kupiec. Obywatel, Kraków, 1997, s. 5-62.

(Na początku zajęć kartkówka ze znajomości tekstu)

10. Sfera publiczna

S. Sowiński, Ramy, topos i logika sfery publicznej, w: tenże, Boskie, cesarskie, publiczne,. Debata o legitymizacji Kościoła katolickiego w Polsce, sferze publicznej, w latach 1989 – 2010, Warszawa 2012, s. 21 – 48.

(Na początku zajęć kartkówka ze znajomości tekstu)

11. Test ze znajomości tekstów,

12. Prezentacja grupy I.

13. Prezentacja grupy II.

14. Prezentacja grupy III.

15. Podsumowanie zajęć

Metody dydaktyczne:

1. Metoda konwersatoryjna. Czytanie przez uczestników (udostępnionych im) fragmentów tekstów, sprawdzanie znajomości tekstów za pomocą kartkówek, omawiania tekstów na zajęciach.

2. Metoda samodzielnej pracy w grupach.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala 323
Sławomir Sowiński 12/13 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)