Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane zagadnienia z prawa cywilnego (k.c., k.r.o.) WK-K-PCR
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Akty prawne:

1) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2020, poz. 1740 ze zm.);

2) ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. 2020, poz. 1359).

Literatura:

1) E. Gniewek, P. Machnikowski, Zarys prawa cywilnego, Warszawa 2021;

2) Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2021;

3) E. Gniewek, Prawo rzeczowe, Warszawa 2020;

4) Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania - część ogólna, Warszawa 2020;

5) Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska, Zobowiązania - część szczególna, Warszawa 2019;

6) E. Skowrońska-Bocian, Prawo spadkowe, Warszawa 2020;

7) M. Andrzejewski, T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2020.

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

- ocena 2 (ndst) - student nie zna podstawowych pojęć i instytucji z zakresu prawa cywilnego; nie zna treści przepisów; nie ma wiedzy z zakresu doktryny oraz judykatury;

- ocena 3 (dst) - student w ograniczonym stopniu zna podstawowe pojęcia i instytucje z zakresu prawa cywilnego; ma słabo uporządkowaną wiedzę z treści przepisów oraz zagadnień prawnych powstałych na tym tle; posiada znacznie ograniczoną wiedzę na temat najważniejszych kontrowersji i problemów omawianych w doktrynie; słabo także orientuje się w judykaturze;

- ocena 4 (db) - student zna podstawowe pojęcia i instytucje z zakresu prawa cywilnego; ma dość dobrze uporządkowaną wiedzę z treści przepisów oraz zagadnień prawnych powstałych na tym tle; posiada średnio uporządkowaną wiedzę na temat najważniejszych kontrowersji i problemów omawianych w doktrynie; dość dobrze orientuje się w judykaturze;

- ocena 5 (bdb) - student zna podstawowe pojęcia i instytucje z zakresu prawa cywilnego; ma bardzo dobrze uporządkowaną wiedzę z treści przepisów oraz zagadnień prawnych powstałych na tym tle; posiada dobrze uporządkowaną wiedzę na temat najważniejszych kontrowersji i problemów omawianych w doktrynie oraz orientuje się w judykaturze.

Umiejętności:

- ocena 2 (ndst) - student nie potrafi analizować treści przepisów oraz przedstawiać zagadnień prawnych; niedostatecznie formułuje w mowie i piśmie zagadnienia z zakresu prawa cywilnego i nie potrafi prezentować poglądów doktryny oraz rozstrzygnięć judykatury; nie potrafi znajdować i wykorzystywać źródeł informacji z zakresu prawa cywilnego;

- ocena 3 (dst) - student w ograniczonym stopniu potrafi analizować treść przepisów oraz przedstawiać zagadnienia prawne; słabo formułuje w mowie i piśmie zagadnienia z zakresu prawa cywilnego i częściowo potrafi prezentować poglądy doktryny oraz rozstrzygnięcia judykatury; słabo potrafi znajdować i wykorzystywać źródła informacji z zakresu prawa cywilnego;

- ocena 4 (db) - student potrafi właściwie analizować treść przepisów oraz przedstawiać zagadnienia prawne; dobrze formułuje w mowie i piśmie zagadnienia z zakresu prawa cywilnego i zadowalająco potrafi prezentować poglądy doktryny oraz rozstrzygnięcia judykatury; dość dobrze potrafi znajdować i wykorzystywać źródła informacji z zakresu prawa cywilnego;

- ocena 5 (bdb) - student potrafi całkowicie poprawnie analizować treść przepisów oraz przedstawiać zagadnienia prawne; bardzo dobrze formułuje w mowie i piśmie zagadnienia z zakresu prawa cywilnego i bardzo dobrze potrafi prezentować poglądy doktryny oraz rozstrzygnięcia judykatury; bezbłędnie potrafi znajdować i wykorzystywać źródła informacji z zakresu prawa cywilnego.

Kompetencje:

- ocena 2 (ndst) - student nie potrafi zaplanować i zorganizować indywidualnej pracy mającej na celu rozwiązanie problemów z zakresu prawa cywilnego - np. rozwiązania kazusów, sporządzenia opinii, analiz, referatów; nie angażuje się w przebieg zajęć i nie przedstawia własnych poglądów i krytycznych wypowiedzi;

- ocena 3 (dst) - student słabo potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu rozwiązanie problemów z zakresu prawa cywilnego - np. rozwiązania kazusów, sporządzenia opinii, analiz, referatów; okazjonalnie angażuje się w przebieg zajęć i przedstawia własne poglądy i krytyczne wypowiedzi;

- ocena 4 (db) - student potrafi dobrze zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu rozwiązanie problemów z zakresu prawa cywilnego - np. rozwiązania kazusów, sporządzenia opinii, analiz, referatów; często i aktywnie angażuje się w przebieg zajęć i przedstawia własne poglądy i krytyczne wypowiedzi;

- ocena 5 (bdb) - student potrafi bardzo dobrze zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu rozwiązanie problemów z zakresu prawa cywilnego - np. rozwiązania kazusów, sporządzenia opinii, analiz, referatów; bardzo często aktywnie angażuje się w przebieg zajęć i przedstawia własne poglądy i krytyczne wypowiedzi.

Zakres tematów:

Wybrane zagadnienia z zakresu prawa cywilnego (części ogólnej, prawa rzeczowego, prawa zobowiązań, prawa spadkowego) oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego:

1. Podmioty stosunków cywilnoprawnych (osoby fizyczne; osoby prawne; jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi; przedsiębiorca i konsument).

2. Przedmioty stosunków cywilnoprawnych (rzeczy; części składowe; przynależności; pożytki; przedsiębiorstwo; majątek i mienie).

3. Czynności prawne (treść i elementy czynności prawnych; rodzaje czynności prawnych; forma czynności prawnych; wady oświadczenia woli; sankcje czynności prawnych).

4. Przedstawicielstwo (pełnomocnictwo i prokura). Przedawnienie roszczeń cywilnoprawnych.

5. Prawa rzeczowe (własność i współwłasność, użytkowanie wieczyste, użytkowanie; służebności; spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu; zastaw i zastaw rejestrowy; hipoteka).

6. Własność nieruchomości (rodzaje nieruchomości; odrębna własność lokalu; obrót nieruchomościami; księgi wieczyste).

7. Zobowiązania (źródła stosunku zobowiązaniowego; wierzytelność, dług i odpowiedzialność; świadczenie; wygaśnięcie zobowiązania z zaspokojeniem i bez zaspokojenia wierzyciela; zmiana dłużnika lub wierzyciela).

8. Odpowiedzialność odszkodowawcza (pojęcie i rodzaje szkody; zasady odpowiedzialności odszkodowawczej; naprawienie szkody). Odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa.

9. Umowy zobowiązaniowe (treść i rodzaje umów; zasada swobody umów i jej ograniczenia; tryb zawierania umów; przygotowanie i zawarcie umowy - umowa przedwstępna; odpowiedzialność przedkontraktowa; wzorce umów). Dodatkowe zastrzeżenia umowne (zadatek, kara umowna, umowne prawo odstąpienia, odstępne).

10. Wybrane umowy zobowiązaniowe (sprzedaż, zamiana, darowizna, najem, dzierżawa, zlecenie, umowa o dzieło, umowa spółki).

11. Dziedziczenie (pojęcie i skład spadku; dziedziczenie ustawowe).

12. Testament (sporządzenie testamentu; forma i treść testamentu – rozrządzenia testamentowe, odwołanie testamentu, nieważność i bezskuteczność testamentu).

13. Przyjęcie i odrzucenie spadku. Odpowiedzialność za długi spadkowe. Zachowek. Umowy dotyczące spadku.

14. Zawarcie i unieważnienie małżeństwa. Prawa i obowiązki małżonków. Ustanie małżeństwa. Separacja.

15. Obowiązek alimentacyjny. Ustroje majątkowe małżeńskie.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne (ćwiczenia):

- praca z tekstem aktów prawnych (analiza treści przepisów);

- przedstawianie i analiza stanowiska doktryny i orzecznictwa w omawianych kwestiach;

- prezentacja i omówienie przykładowych dokumentów;

- rozwiązywanie kazusów;

- studium przypadku;

- dyskusja;

- praca w grupach;

- indywidualna lektura wskazanej literatury oraz orzecznictwa.

Warunki zaliczenia ćwiczeń:

- obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach);

- aktywny udział w zajęciach;

- pozytywny wynik końcowego zaliczenia.

Forma zaliczenia - kolokwium:

- zaliczenie końcowe w formie pisemnej.

Kryteria zaliczenia ćwiczeń:

- pozytywna ocena merytorycznego przygotowania do zajęć i aktywności podczas zajęć (każdy student zostanie oceniony przez prowadzącego; ocena będzie dotyczyła merytorycznego przygotowania studenta do zajęć i zaangażowania w ich przebieg);

- pozytywna ocena znajomości treści programowych przedmiotu.

Na ocenę końcową z ćwiczeń składają się następujące elementy:

- obecność na zajęciach;

- merytoryczne przygotowanie do zajęć i aktywność podczas zajęć;

- ocena uzyskana z pisemnego zaliczenia końcowego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala 302
Arkadiusz Mróz 1/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)