Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo konstytucyjne WK-S-KON-W
Wykład (WYK) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aHy9XjPrTGg9TGHmIfIYpicrL1iJYlPHLi4GuYWCSW8A1%40thread.tacv2/conversations?groupId=2c041556-a765-4640-92ca-0fe4914abd49&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aHy9XjPrTGg9TGHmIfIYpicrL1iJYlPHLi4GuYWCSW8A1%40thread.tacv2/conversations?groupId=2c041556-a765-4640-92ca-0fe4914abd49&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

J. Mordwiłko, Wybór aktów prawnych do nauki prawa konstytucyjnego, Wyd. Liber, Warszawa (najnowsze wydanie)

L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Wyd. Liber, Warszawa

(najnowsze wydanie)

M. Granat, Prawo konstytucyjne w pytaniach i odpowiedziach, Wyd. LexisNexis,

Warszawa (najnowsze wydanie).

Literatura fakultatywna:

M. Poniatowski, Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 2009 r. (sygn. akt K 55/07), Zeszyty Naukowe KUL 57 (2014) 2/226, s. 31-46

Współdziałanie między państwem a Kościołem na rzecz ubogich, [w:] Katolickie zasady relacji państwo-Kościół a prawo polskie, J. Krukowski, M. Sitarz, H. Stawniak (red.), Lublin 2015, s. 307-322

Efekty uczenia się:

EK 1

Student ma uporzadkowana znajomosc problematyki dotyczacej podstawowych zagadnień z prawa konstytucyjnego

Umiejętności

EK 3

Student potrafi wykorzystac podstawowe srodki prawne wynikajace z prawa konstytucyjnego

Kompetencje

EK 5

Student potrafi formułowac własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne zwiazane z prawem konstytucyjnym

Metody i kryteria oceniania:

WIEDZA:

ocena ndst (2) student nie zna podstawowych instytucji prawnych, problematyki oraz orzecznictwa związanych z przedmiotem zajęć,

ocena dst (3) - j.w. w stopniu przynajmniej poprawnym.

ocena db (4) - j.w. w stopniu prawidłowym, pozwalającym na zajęcie własnego stanowiska

ocena bdb (5) - j.w. w stopniu wzorowym, pozwalającym na swobodną dyskusję z wykorzystaniem trafnej argumentacji.

UMIEJĘTNOŚCi:

ocena ndst (2) student nie potrafi dokonywać samodzielnej wykładni obowiązujących przepisów związanych z przedmiotem zajęć jak również przedstawić wywodu prawniczego,

ocena dst (3) - j.w. w stopniu przynajmniej poprawnym.

ocena db (4) - j.w. w stopniu prawidłowym, pozwalającym na zajęcie własnego stanowiska

ocena bdb (5) - j.w. w stopniu wzorowym, pozwalającym na swobodną dyskusję z wykorzystaniem trafnej argumentacji.

KOMPETENCJE:

- ocena ndst (2) - student nie potrafi potrafi formułować własnych wypowiedzi oraz konstruktywnych uwag krytyczne oraz nie widzi potrzeby stałego obowiązku poznawania przepisów i aktualnego orzecznictwa związanego z przedmiotem zajęć

ocena dst (3) - j.w. w stopniu przynajmniej poprawnym.

ocena db (4) - j.w. w stopniu prawidłowym, pozwalającym na zajęcie własnego stanowiska

ocena bdb (5) - j.w. w stopniu wzorowym, pozwalającym na swobodną dyskusję z wykorzystaniem trafnej argumentacji.

na ocenę końcową składa się ocena z egzaminu ustnego, podczas którego student musi wykazać się odpowiednia znajomością źródeł prawa oraz literatury przedmiotu oraz osiągnieciem efektów kształcenia w skali ocen od niedostatecznej (2) do bardzo dobrej (5)

Zakres tematów:

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji w zakresie następujących tematów:

(wykład)

1. Wprowadzenie do przedmiotu

2. Podstawowe zasady ustroju konstytucyjnego

3. Wolnosci, prawa i obowiazki człowieka i obywatela

4. Prawo wyborcze i Parlament

5. Prezydent Rzeczypospolitej

6. Rada Ministrów

7. Władza sadownicza

8. Zasady naczelne ustroju Unii Europejskiej

9. Instytucje Unii Europejskiej

Metody dydaktyczne:

Wykład z dyskusja, analiza kazusów; biezaca kontrola wiedzy, kompetencji i

umiejetnosci, egzamin ustny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:45 - 9:30, sala 302
każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 302
Michał Poniatowski 17/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)