Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo rodzinne WK-S-PR-W
Wykład (WYK) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac1b2b8fc9f68463ab9b695f7b0d02591%40thread.tacv2/conversations?groupId=d85c381c-d6c2-462e-86a9-4bf5fb624b38&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Smyczyński T., Prawo rodzinne i opiekuńcze, wyd. 9, C.H. Beck, Warszawa 2018.

2. Pietrzykowski K., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2018;

3. Mrozek P., Fundusz alimentacyjny, Warszawa 2017;

4. Gromek K., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016;

5. Mrozek P., Fundusz alimentacyjny, Warszawa 2017;

6. Gromek K., Prawo rodzinne dla sędziów i pełnomocników, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca

1. Urbańska-Łukaszewicz A., Wykonywanie prawa własności nieruchomości przez małżonków pozostających w ustawowym ustroju małżeńskim, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016;

2. Basior I., Czajkowska A., Sorbian D. (red.), Prawo o aktach stanu cywilnego z komentarzem. Przepisy wykonawcze i związkowe oraz wzory dokumentów, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2015;

3. Nitecki S., Wilk A., Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Komentarz, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2016;

4. Bojarski T., Kruk E., Skrętowicz E., Postępowanie w sprawach nieletnich. Komentarz, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2016;

5. Ignaczewski J. (red. naukowa), SKT Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem. Sądowe Komentarze Tematyczne, Wydawnictwo: C.H. Beck Wydawnictwo Polska, Warszawa 2015; Ignaczewski J. (red. naukowa), SKT Alimenty Sądowe Komentarze Tematyczne, Wydawnictwo: C.H. Beck Wydawnictwo Polska, Warszawa 2014; Ignaczewski J. (red. naukowa), SKT Rozwód i separacja Sądowe Komentarze Tematyczne, Wydawnictwo: C.H. Beck Wydawnictwo Polska, Warszawa 2014;

6. Topolewska M., Wszystko o świadczeniach rodzinnych, Warszawa 2016;

7. Pietrzak H., Małżeństwo w postępowaniu mediacyjnym, w: Instytucja małżeństwa. Wezwanie dla ustawodawcy, Olsztyn 2016, s. 173-184;

8. Pietrzak H., Zakres stosowania surogacji rzeczowej w prawie rodzinnym, w: Finis legis Christus. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Wojciechowi Góralskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, pod red. J. Wroceńskiego, J. Krajczyńskiego, t. 2, Warszawa 2009, s. 1225-1245;

9. Pietrzak H., Uznanie ojcostwa nowym sposobem ustalenia pochodzenia dziecka, PK 52 (2009) nr 3-4;

10. Pietrzak H., Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 września 2009 r., P 46/07 w sprawie zasadności zatrzymania prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu, PK 53 (2010) nr 1-2, s. 387-396;

11. Pietrzak H., Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 listopada 2013 r., P 33/12 w sprawie ustalenia tożsamości zmarłego dziecka zgodnie z jego pochodzeniem biologicznym, PK 57 (2014) nr 1, s. 157-176;

12. Haak H., Opieka i kuratela – komentarz, Toruń 2004;

13. Stojanowska W., D. Mościcka – Śliwka, Dowód z badań DNA a inne dowody w procesach o ustalenie ojcostwa, Warszawa 2000;

14. Krzemiński Z., Separacja. Komentarz do przepisów, Kraków 2000.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu w formie ustnej.

Egzamin obejmuje zarówno pozytywną wiedzę teoretyczną, jak i znajomość zagadnień kazuistycznych.

Zakres tematów:

Problematyka prawa rodzinnego uwzględnia szczegółową analizę rodzinnych praw niemajątkowych (prawa stanu cywilnego) oraz stosunków prawno-rodzinnych (czyli naturalne stosunki pokrewieństwa) i ustanowione przez prawo, a oparte na treści stosunku małżeństwa, inne instytucje prawne (w tym ustroje majątkowe, władzę rodzicielską, powinowactwo, przysposobienie, alimentację, opiekę nad małoletnimi). Poza zakresem stosunków rodzinno-prawnych, mieści się kuratela, będąca również przedmiotem analizy.

Stąd też, przedmiot rozważań obejmuje:

Genezę pojęcia rodziny i jej funkcje. Stosunki rodzinno-prawne. Źródła obowiązującego prawa rodzinnego. Przewodnie zasady polskiego prawa rodzinnego. Zakres praw rodzinnych, ogólna charakterystyka oraz ich ochrona. Zakres kompetencji sądów rodzinnych. Postępowanie przed sadami opiekuńczymi. Dochodzenie praw stanu cywilnego a uprawnienia z tytułu prawa podmiotowego. Akta stanu cywilnego, struktura i zakres. Pojęcie i formy pieczy zastępczej nad dzieckiem (organizacja i zakres). Placówki rodzinne. Wioski dziecięce. Zawarcie małżeństwa i skutki tego zdarzenia (forma, przesłanki, przeszkody). Ustalenie nieistnienia małżeństwa i podstawy unieważnienia małżeństwa. Konwalidacja małżeństwa. Zakres i charakter wzajemnych praw i obowiązków małżonków. Małżeńskie ustroje majątkowe (rodzaje, typy, zakres dopuszczalnych mas majątkowych). Problematyka zarządu i odpowiedzialności majątkowej małżonków. Podział majątku, kwestie proceduralne. Charakter separacji faktycznej i sądowej małżonków (zakres skutków, konsekwencje prawne). Przyczyny ustania małżeństwa. Rozwód i przesłanki jego dopuszczalności. Zakres kognicji sądu w sprawach o rozwód i o separację. Podstawy i zakres mediacji. Ustalenie pochodzenia dziecka (charakter czynności, przesłanki, tryb ustalenia). Zależność ojcostwa od macierzyństwa. Funkcje i treść władzy rodzicielskiej (rodzaje, zakres, ustanie i modyfikacja). Stosunki prawne między rodzicami a dziećmi niezależnie od władzy rodzicielskiej (nazwisko i imię dziecka, obowiązki rodziców i dzieci, prawa podmiotowe). Pojęcie i funkcja obowiązku alimentacyjnego (ochrona roszczeń, zakres uprawnionych i zobowiązanych, realizacja obowiązku, regres, egzekucja świadczeń). Pojęcie i organizacja opieki i kurateli (treść, podstawy powołania, zakres kompetencji podmiotów, nadzór sądu, skutki ustania).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, sala 328
Helena Pietrzak 8/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Łącznik
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)