Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Emocje i afekty w kulturze - wiek XIX i XX WH-KON-EmocjeiAfek
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: Zajęcia odbywają się w trybie on-line

Link do kanału:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3as1t5E8XomJfZ6_DtKVz42FcQeCls53j0dfXQB6XG7Gk1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=86061e15-8b32-4280-8183-71e7afe07a84&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

„Teksty Drugie” nr 1/2014, Afektywne manifesty. (różne teksty)

"Pamięć i afekty" , red. R. Nycz, R Sedyka, Z. Budrewicz, Warszawa 2014. (różne teksty).

Emocje w kulturze, oprac. zbiorowe, Warszawa 2014 (różne teksty)

J. Tabaszewska, Między afektami i emocjami, „Przegląd Kulturoznawczy” 2018, nr 2 (36).

M. Szpunar, (Nie)potrzebna wrażliwość, Kraków 2018 (rozdział I)

M. Glosowitz, Zwrot afektywny, "Opcje" 2013, nr2

K. Bojarska, Poczuć myślenie: afektywne procedury historii i krytyki (dziś), „Teksty Drugie” 2013, nr 6

R. Sedyka, Miejsca, które straszą (afekty i nie-miejsca pamięci), „Teksty Drugie” 2014, nr 1.

S. Ahmed, Ekonomie afekttywne, "Opcje" 2013, nr 2

A. Łebkowska, Jak ucieleśnić ciało: o jednym z dylematów somatopoetyki, Teksty Drugie, 2011, 4.

M. Fijałkowska-Stanik, M Marszał-Wiśniewska, Co to jest styl afektywny, Przegląd Psychologiczny 2004, nr 3

A. Dąbrowski, Czym są emocje? Prezentacja wieloskładnikowej teorii emocji

"Analiza i Egzystencja", 27.

Efekty uczenia się:

KU1_W01 student zna i rozumie kluczowe pojęcia, koncepcje oraz metody badawcze pochodzące z tradycji kulturoznawstwa i nauk o kulturze oraz ich współczesnych nurtów. Rozumie najważniejsze teorie wypracowane w ramach tych dyscyplin; zna historię i kontekst ich powstania oraz wzajemne relacje

między nimi

KU1_W02 znaczenie innych dyscyplin z zakresu nauk o kulturze (antropologii, socjologii, filozofii), a także pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych (np. literaturoznawstwa, językoznawstwa, nauki o komunikacji społecznej i mediach, historii sztuki) dla kształtowania się i funkcjonowania kulturoznawstwa; zna wzajemne powiązania między tymi dyscyplinami

KU1_U05 Student potrafi opracować wyniki własnych badań i zaprezentować je w formie pisemnej lub ustnej w sposób dowodzący opanowania specjalistycznej terminologii oraz posiadania umiejętności rozwiązywania problemów z zakresu kulturoznawstwa

KU1_K02 student jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy przy podejmowaniu istotnych kwestii społeczno-kulturowych oraz rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów z nimi związanych

Metody i kryteria oceniania:

Studenci oceniani są za aktywność na zajęciach, branie udziału w dyskusji o tekstach (kultury) - dziełach literackich, dziełach sztuki, filmach -oglądanych/prezentowanych na zajęciach. Zaliczenie ustne w formie rozmowy z prowadzącym.

Zakres tematów:

Zwrot afektywny w antropologii

Kultura emocji - emocjje w kulturze

Uczucia, emocje, afekty - definicje czy struktury narracyjne

"Wszystkie wiersze są o miłości" - czy rzeczywiście?

Pary pojęć afektywnych - od antagonizmu do płynności

Podmiotowość i podmiotowości wobec teorii i praktyk kulturowych

Emocje a ciało w kulturze (dydkursy somapoetyki)

Od melancholii do depresji, kulturowe reprezentacje tęsknoty

"Choroba jako metafora"

Dyskursy afektywne - afekt w języku i komunikacji

Afektywność vs struktura w kulturze

Metody dydaktyczne:

Metoda konwersatoryjna, dyskusja, burza mózgów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 16:45 - 18:15, sala e-learning
Paweł Kuciński 10/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)