Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teologia dogmatyczna - mariologia, eklezjologia WT-DTE-TME
Wykład (WYK) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
MS Teams: Zajęcia stacjonarne
Literatura:

CZ. S. BARTNIK, Kościół Jezusa Chrystusa, Wrocław 1982

E. OZOROWSKI, Kościół. Zarys eklezjologii katolickiej, Wrocław 1984

Matka Odkupiciela Matką Kościoła, Warszawa 1990

P. NEUNER, Eklezjologia – nauka o Kościele, tłum. W. Szymona, Kraków 1999

P. TIHON, Kościół, w: B. Susboüé (red.), Historia dogmatów, t. III: Znaki zbawienia. Sakramenty, Kościół, Najświętsza Maryja Panna, przeł. P. Rak, Kraków 2001, s. 295-476.

J. Ratzinger, Pielgrzymująca wspólnota wiary. Kościół jako komunia, Kraków 2003

A. CZAJA, M. MARCZEWSKI (red.), Communio w chrześcijańskiej refleksji o Kościele, Lublin 2004

A. CZAJA, Traktat o Kościele, w: E. Adamiak, A. Czaja, J. Majewski (red.), Dogmatyka, t. 2, Warszawa 2006, s. 289-543

A. CZAJA, Wierzę w Kościół. Katechezy o Bożym domu dla nas, Opole 2013

A Napiórkowski, Maryja jest piękna. Zarys mariologii i maryjności, wyd. UPJP II, Kraków 2016.

Kościół i Maryja, red. A. A. Napiórkowski, wyd. UPJP II, Kraków 2020.

Efekty uczenia się:

Student ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, szczegółową wiedzę z zakresu teologii

systematycznej, zwłaszcza fundamentalnej, dogmatycznej i moralnej.

Ma pogłębioną wiedzę o współczesnych dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych w zakresie teologii oraz ogólną

wiedzę o nich w zakresie filozofii

Posiada umiejętności badawcze w zakresie teologii, obejmujące zwłaszcza analizę tekstów filozoficznych, biblijnych i

teologicznych, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i

prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów.

Posiada umiejętność interpretowania podstawowych źródeł teologicznych, z wykorzystaniem tekstów obcojęzycznych.

Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych poglądów teologicznych i światopoglądowych, wytworów

kultury w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny.

Zakres tematów:

1. Postać Maryi w Starym Testamencie i w ewangeliach synoptycznych.

2. Maryja w ewangelii św. Jana i w Apokalipsie.

3. Boże Macierzyństwo NMP.

4. Wieczyste Dziewictwo NMP.

5. Niepokalane Poczęcie Maryi.

6. Wniebowzięcie NMP.

7. Udział Maryi w dziele Odkupienia.

8. Powszechne macierzyństwo Maryi i jej pośrednictwo (Matka Kościoła).

9. Relacja Duch Święty-Maryja.

10. Cechy charakterystyczne współczesnego kultu maryjnego w odniesieniu do zasad odnowy kultu maryjnego wg. adhortacji "Marialis Cultus".

11 Kryteria prawdziwości objawień jako znaków obecności Maryi w świecie.

12.Ustanowienie Kościoła i jego teologiczna geneza (odniesienia biblijne).

13.Istota Kościoła: „Misterium” ,"Lud Boży" "Ciało Chrystusa", "Communio".

14.Struktura i złożoność urzeczywistniania się Kościoła.

15. Kościół pielgrzymujący i jego związek z Kościołem zbawionych.

Metody dydaktyczne:

Metody podające: wykład informacyjny, który służy do przekazywania informacji w sposób usystematyzowany.

Elementy wykładu problemowego z aktywizacją studentów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala 210
Marian Kowalczyk 9/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)