Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gatunki i formy dziennikarstwa - pragmatyka języka dziennikarskiego - test kompetencji języka dziennikarskiego WT-DKS-DMGF
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: Kod dostępu do zespołu: nrkaowi.
Literatura:

Jw.

Efekty uczenia się:

1. Student zna podstawowe pojęcia i treści z zakresu pragmatyki językowej oraz zna i rozumie zasady budowania poprawnych, skutecznych i zamierzonych wypowiedzi językowych. (W)

2. Student potrafi rozpoznać poszczególne aspekty aktów mowy jako elementy działania komunikacyjnego. (U)

3. Student umie tworzyć komunikaty, których ukryty sens jest różny od dosłownie odczytanej treści oraz tworzyć teksty zawierające metafory kognitywne, wykorzystujące konotacje kulturowe i tzw. skrzydlate słowa. (U)

4. Student organizuje warsztat autora wypowiedzi, uwzględniając uwarunkowania i zmienne kontekstowe wpływające na komunikację językową: mowę czasu, przestrzeni, mowę ciała; pojęcie konotacji kulturowych. (U)

5. Student docenia rolę różnego rodzaju aktów mowy oraz ich wpływ na zachowania społeczne oraz jednostkowe, a także jest świadomy tego, że język może spełniać nie tylko funkcję informacyjną, ale także służyć do – niekiedy bardzo wyrafinowanych – gier słownych. (K)

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

- obecność - student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności,

- aktywność na zajęciach - przedstawienie w trakcie semestru na forum grupy 2 aktualnych sytuacji komunikacyjnych, w których uczestniczył lub których był świadkiem i uznał, że ich aspekt pragmatyczny jest warty analizy,

- ocena z końcowego testu zaliczeniowego sprawdzającego wiedzę teoretyczną z przedmiotu,

- W PRZYPADKU OSÓB, które nie zaliczały Testu kompetencji językowych na studiach I stopnia - dodatkowo test z zakresu poprawności językowej i umiejętności tworzenia krótkich tekstów dziennikarskich oraz użytkowych.

Zakres tematów:

1. Użycie języka jako zdarzenie komunikacyjne. Interakcyjność mówienia.

2. Role komunikacyjne uczestników mówienia.

3. Gatunki mowy jako klucz do kultury danego społeczeństwa.

4. Teoria aktów mowy. Bezpośrednie i pośrednie akty mowy.

5. Lokucja, illokucja, perlokucja. Język jako działanie.

6. Pragmatyka aktów mowy. Inferencja: presupozycja i implikatura.

7. Presupozycje semantyczne a implikatury partykularne.

8. Bezpośrednie i pośrednie akty mowy. Implikatury konwersacyjne H. P. Grice’a. Naruszanie zasad konwersacji jako bodziec do wnioskowania intencji mówiącego.

9. Triada aksjologiczna skutecznej komunikacji językowej i grzeczność językowa.

10. Kulturowe i płciowe uwarunkowania aktów komunikacji.

11. Pragmatyka językowa jako narzędzie twórców przekazów medialnych.

12. Sztuka wyrażania myśli w piśmie - zajęcia praktyczne.

13. Złote zasady tworzenia tekstów dziennikarskich - zajęcia praktyczne.

Metody dydaktyczne:

EK nr 1: wykład informacyjny i konwersatoryjny, studium przypadku, lektura.

EK nr 2: ćwiczenia praktyczne, studium przypadku; praca zespołowa i refleksja własna.

EK nr 3: ćwiczenia praktyczne, praca zespołowa i indywidualna w trakcie zajęć, dyskusja problemowa z wykorzystaniem metod aktywizujących.

EK nr 4: studium przypadku, praca indywidualna i zespołowa w czasie zajęć, samodzielne poszukiwanie i selekcja materiałów niezbędnych do powstania tekstów.

EK nr 5: dyskusja problemowa z wykorzystaniem metod aktywizujących, refleksja własna.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 16:45 - 18:15, sala 210
Marta Jarosz 31/ szczegóły
2 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala 210
Marta Jarosz 28/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)