Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do pracy socjalnej WSR-NR-1-WPS
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3agvCeGKyHGuORJJjdq2ylXpV413BGbm_UcmkXhi693JU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=d072d137-3c4e-4c1b-8dd6-de3e2163cee8&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
MS Teams: Zajęcia poświęcone są prezentacji podstawowych zagadnień z zakresu teorii i praktyki pracy socjalnej: jej genezy, ewolucji oraz współczesnych form realizacji. Zapoznaje słuchaczy ze specyfiką profesjonalnej działalności pomocowej na rzecz rodziny, przy szczególnym uwzględnieniu praktyki pracy socjalnej w Polsce.Przedstawienie definicji, metod pracy socjalnej: klasycznych i współczesnych; modeli pracy socjalnej. Omówienie podmiotu i przedmiotu pracy socjalnej oraz omówienie sylwetki pracownika socjalnego i świadczeń pracy socjalnej.
Literatura:

Lektura obowiązkowa:

P. Czarnecki, Praca socjalna, Warszawa 2013.

J. Młyński, Praca socjalna w bezpieczeństwie społecznym. Mysleć-widzieć-działać, Kraków 2021.

R.A. Skidmore, M.G. Thackeray, Wprowadzenie do pracy socjalnej, Katowice, 1998.

Praca socjalna. 30 wykładów, red. K. Frysztacki, Warszawa 2019.

I. Krasiejko, Praca socjalna w praktyce asystenta rodziny. Przykłąd Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach, Katowice 2013.

B. DuBois, K.K. Miley, Praca socjalna. Zawód, który dodaje sił, t. I i II, Katowice 1999.

M. Boryczko, A. Dunajska, S. Marek, Praca socjalna w środowisku lokalnym, Warszawa 2020.

Lektura uzupełniająca:

T. Kamiński, Etyka pracownika socjalnego, Częstochowa 2003.

B. DuBois, K.K. Miley K.K., Praca socjalna, t. I, II, Warszawa 1996.

T. Kamiński, Praca socjalna i charytatywna, Warszawa 2004.

E. Kantowicz, Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej, Olsztyn 2001.

J. Radwan-Pragłowski, K. Frysztacki, Miłosierdzie i praktyka. Społeczne dzieje pomocy człowiekowi, Katowice 2009.

C. de Robertis, Metodyka działania w pracy socjalnej, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 1998.

Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem, red. M. Rymsza, Warszawa 2011.

Socjologia pracy socjalnej, red. M. Davies, Katowice 1999.

Ch. Beckett, Podstawy teorii dla praktyków pracy socjalnej, Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:
Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach – dopuszczalne jedynie 1 nieobecność z przypadków losowych (czyli 90 min), pozostałe nieobecności powinny być usprawiedliwione (L-4).

Aktywny udział w zajęciach (10%)czynny udział w dyskusji

KOLOKWIUM ZALICZENIOWE - ustne lub pisemne lub inna forma (demokratyczny wybór studentów) (90%).

przygotowanie eseju lub prezentacji na temat wybranego problemu: bezrobocie, przemoc, bezdomność, uchodźstwo itd.

Zakres tematów:

Treść zajęć obejmuje omówienie:

Historia rozwoju pracy socjalnej w Polsce.

Podstawowe pojęcia i prekursorzy pracy socjalnej.

Praca socjalna wśród innych nauk – interdyscyplinarność.

Praca socjalna jako działalność naukowa.

Praca socjalna – przegląd definicji . Definicje klasyczne i opisowe.

Metody pracy socjalnej – KLASYCZNE I WSPÓŁCZESNE

Modele pracy socjalne.

Praca socjalna jako działalność badawcza.

Praca socjalna w społecznych uwarunkowaniach: podmiot pracy socjalnej: Jednostka; Rodzina; Grupa społeczna; Społeczność lokalna.

Praca socjalna i jej komponenty: cele, cechy, formy i funkcje

Przedmiot pracy socjalnej – problemy: bieda i ubóstwo; bezdomność, przemoc; uzależnienia; bezrobocie, kataklizmy; starość, bezradność,

Pracownik socjalny i jego działalność we współczesnym świecie: cechy i osobowość, kanon wartości

Działalność zawodowa pracownika socjalnego.

Świadczenia w pracy socjalnej

Metody dydaktyczne:

wykład, prezentacje, eseje, dyskusja, panel

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala e-learning
Józef Młyński 55/60 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)