Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie WSR-NRN-2-SM
Seminarium magisterskie (SEM_MGR) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Kunowski S., Problematyka metodologiczna seminarium magisterskiego. Skrypt dla studentów KUL, Lublin 1971.

Ozorowski M., Przewodnik pisania pracy naukowej, Warszawa 2002.

Struzik Z., Metodyka pisemnych prac naukowych, Warszawa 2019.

Szkutnik Z., Metodyka pisania pracy dyplomowej, Poznań 2005.

Efekty uczenia się:

Stosowane metody dydaktyczne:

Wiedza: wykład informacyjny, praca z tekstem.

Umiejętności: analiza tekstów źródłowych, analiza fragmentów pisanych przez studentów prac magisterskich.

Kompetencje społeczne: dyskusja, praca w grupach, studium przypadku.

Cele seminarium magisterskiego:

- Wspieranie wszechstronnego rozwoju intelektualnego w dziedzinie etyki.

- Kształcenie umiejętności w zakresie wyszukiwania, analizowania, oceniania, selekcjonowania i użytkowania informacji dotyczących wybranej problematyki, związanej zarówno z tematyką seminarium, jak i wybranym przez studenta tematem pracy magisterskiej.

- Kształcenie umiejętności w zakresie analizy i interpretacji różnego rodzaju tekstów naukowych, związanych z zarówno z tematyką seminarium, jak i wybranym przez studenta tematem pracy magisterskiej.

- Przekazanie wiedzy i kształcenie umiejętności niezbędnych do przygotowania pracy magisterskiej, zwłaszcza w zakresie problematyki etycznej.

- Przygotowanie do egzaminu magisterskiego.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

NRL_W02 student posiada pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk o rodzinie w systemie nauk oraz o ich przedmiotowych i metodologicznych

powiązaniach w szczególności z pedagogiką;

NRL_W14 student ma usystematyzowaną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w naukach o rodzinie, a w szczególności o formułowaniu problemów

badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych.

UMIEJĘTNOŚCI

NRL_U04 student posiada rozwinięte umiejętności badawcze: potrafi opracować i zaprezentować wyniki (z wykorzystaniem ICT) oraz w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień z zakresu nauk o rodzinie.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

NRL_K03 student docenia znaczenie nauk o rodzinie dla tworzenia i rozwoju funkcjonalnej rodziny, ma pozytywne nastawienie do ustawicznego nabywania wiedzy z zakresu nauk o rodzinie i budowania warsztatu pracy specjalisty ds. małżeństwa i rodziny.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie seminarium jest na ocenę.

Warunki zaliczenia:

1. w I semestrze, gdy:

a. ustalony zostanie z promotorem temat

b. zgromadzona zostanie literatura przedmiotu

c. przedstawiony zostanie wstępny plan pracy

2. w II semestrze, gdy przedstawiony zostanie jeden rozdział przyszłej pracy dyplomowej

3. w III semestrze, gdy praca jest gotowa (przynajmniej w wersji roboczej).

Zakres tematów:

1. Zasady poprawnego pisania pracy naukowej.

2. Sformułowanie tematów prac.

3. Konstrukcja struktury pracy.

4. Dobór i wykorzystanie literatury.

5. Rodzaje cytatów i przypisów, zasady zapisu bibliograficznego pozycji źródłowych.

6. Układ bibliografii.

7. Elementy wstępu i zakończenia pracy .

8. Indywidualna pomoc oraz kontrola nad tokiem pisania pracy naukowej.

9. Rodzaje badań teologicznych.

10. Zasady opracowania koncepcji badań własnych.

11. Przedmiot i cel badań, hipotezy i problemy badawcze.

12. Główne metody badań teologicznych.

13. Indywidualna pomoc oraz kontrola nad opracowaniem i realizacją badań własnych.

14. Analiza wyników badań własnych.

15. Wnioski, uogólnienia i postulaty.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

elementy metod podających (wykład, pokaz), dyskusja, praca z tekstem, prezentacja multimedialna połączona z dyskusją;

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

- ocena kolejnych części pracy dyplomowej - ocena postępu pracy naukowej studenta;

- udział studenta w dyskusji, stosowana argumentacja naukowa, znajomość literatury przedmiotu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 9:30, sala e-learning
Andrzej Najda 6/7 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)