Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikacja kulturowa czasów najnowszych. Perspektywy i wyzwania WH-KON-KomKulCzN
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aO_17LjYxsfBpV_Pi-kROg2ND1keGioUQc40YFiSzof41%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=e00bb9df-2bbf-4d02-9bbe-11eee39d88a0&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Poniższe lektury były inspiracją do zbudowania ramowego planu prowadzonych przeze mnie zajęć i chociaż nie wszystkie będą bezpośrednio omawiane stanowiły inspirację dla niniejszego kursu:

1) Anderson Benedict, Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu, przeł. Stefan Amsterdamski, Społeczny Instytut Wydawniczy, 1997;

2) Billig Michael, Banalny Nacjonalizm, tłumaczenie Maciej Sekerdej, Wydawnictwo Znak. Kraków 2008;

3) Benjamin Walter, Pasaże, red. Tiedemann Rolf, przeł. Ireneusz Kania, posłowiem opatrzył Zygmunt Bauman, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2005;

4) Borzym Andrzej, Sadowski Jeremi, Polscy Ojcowie Europy, Trio Warszawa 2007.

5) Canovan Margaret, Lud, przeł. Sebastian Szymański, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2008;

6) Cichocki Marek, Czy żyjemy w czasach przełomu, czyli jak przejść przez ucho igielne historii, [w:] Przesilenie. Nowa kultura polityczna, red. Jacek Kołtan, Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk 2016;

7) Cichocki Marek, Czy żyjemy w czasach przełomu, czyli jak przejść przez ucho igielne historii, [w:] Przesilenie. Nowa kultura polityczna, red. Jacek Kołtan, Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk 2016;

8) Pogranicza kulturowe w perspektywie współczesności, Praca zbiorowa pod redakcją Piotra Dejneki i Agaty Mikołajko, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017

9) Piotr Dejeka, Populizm a sfera publiczna. Czy populizm zrewitalizuje sferę publiczną w Europie?, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2019,

10) Piotr Dejneka, Populizm emancypacyjny a sfera publiczna, czyli kilka słów o „dobrym populizmie” we współczesnej dyskusji politycznej w Polsce. Przypadek KODu. [w:]Warianty wielokuturowosci, Praca zbiorowa pod redakcją Joanny Kurczewskiej . Wydawnictwo IFIS PAN, Warszawa 2016.

11) Piotr Dejneka, Pegida, -Patriotyczni Europejczycy przeciwko Islamizacji Zachodu. Fenomen nagłego wzrostu znaczenia, [w:] Pogranicza kulturowe w perspektywie współczesności, Praca zbiorowa pod redakcją Piotra Dejneki i Agaty Mikołajko, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017, s.79-94.

12) Gasset José. O, Rozmyślania o Europie, przeł. Henryk Woźniewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006;

13) Gellner Ernest, Narody i nacjonalizm, wydanie drugie, wstęp John Bruelly, przeł. Teresa Hołówka, Wydawnictwo Difin 2009;

14) Grzeszczyk Ewa, Sukces: amerykańskie wzory – polskie realia, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2003;

15) Habermas Jürgen, Europe, the Faltering Project, Polity Press, Cambridge 2009;

16) Habermas Jürgen, Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, przeł.: Wanda Lipnik, Małgorzata Łukasiewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007;

17) Henrykowska Małgorzata, Technika – Ruch – Informacja. Wiek XIX: komunikacja społeczna na progu audiowizualności, [w:] Nowe Media w komunikacji społecznej w XX wieku. Antologia, red. Maryla Hopfinger, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002;

18) Horkheimer Max, Adorno Theodor. W, Dialektyka Oświecenia. Fragmenty Filozoficzne, przeł. Małgorzata Łukasiewicz, przekład przejrzał i posłowie opatrzył Marek J . Siemek, Wydawnictwo Krytyki politycznej, Warszawa 2010;

19) Huxley Aldous, Nowy wspaniały świat, tłum. Bogdan Baran, Wydawnictwo Literackie Muza S.A, Warszawa 2011.

20) Iszkowski Krzysztof, Po co nam Europa? O rozbieżnych wizjach Integracji, Wydawnictwo Dyfin, Warszawa 2009;

21) Horkheimer Max, Adorno Theodor. W, Dialektyka Oświecenia. Fragmenty Filozoficzne, przeł. Małgorzata Łukasiewicz, przekład przejrzał i posłowie opatrzył Marek J . Siemek, Wydawnictwo Krytyki politycznej, Warszawa 2010;

22) Huxley Aldous, Nowy wspaniały świat, tłum. Bogdan Baran, Wydawnictwo Literackie Muza S.A, Warszawa 2011.

23) Iszkowski Krzysztof, Po co nam Europa? O rozbieżnych wizjach Integracji, Wydawnictwo Dyfin, Warszawa 2009;

24) Horkheimer Max, Adorno Theodor. W, Dialektyka Oświecenia. Fragmenty Filozoficzne, przeł. Małgorzata Łukasiewicz, przekład przejrzał i posłowie opatrzył Marek J . Siemek, Wydawnictwo Krytyki politycznej, Warszawa 2010;

25) Huxley Aldous, Nowy wspaniały świat, tłum. Bogdan Baran, Wydawnictwo Literackie Muza S.A, Warszawa 2011.

26) Iszkowski Krzysztof, Po co nam Europa? O rozbieżnych wizjach Integracji, Wydawnictwo Dyfin, Warszawa 2009;

27) Kultura Narodowa i polityka, red. Joanna Kurczewska, Oficyna Naukowa, Warszawa 2000;

28) Laclau Ernesto, On Populism Reason, Verso, London-New York, 2005;

29) Laclau Ernesto, On Populism Reason, Verso, London-New York, 2005;

30) Marquand David, The End of The West: The Once and Future Europe, Princeton University Press, Princeton 2011;

31) McLuhan Marschal, Zrozumieć Media. Przedłużenia Człowieka, Wprowadzenie Lewisa H Laphmana, tłum. Natalia Szczucka, Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 2004;

32) Medrano Jean D, Social Class and Identity,[ w:] Sociology of The European Union, collective work, edited by Adrian Favell and Virginie Guirandon, Palgrave Macmillan, Houndmills, Basingstoke, Hampshire, UK ; New York : Palgrave Macmillan, 2011;

33) Nye Joseph, Soft Power. The Means to Success In World Politics, Public Affairs, New York 2004;

34) Osiatyński Wiktor, Human Rights and Their Limits, Cambridge University Press, Cambridge 2009;

35) Pariser Eli, The Filter Bubble, How the New Personalized Web Is Changing What We Read And How We Think, The Penguin Press, New York 2011;

36) Smith Anthony D, Etniczne źródła narodów, przeł. Małgorzata Głowacka-Grajper, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009;

37) Smith Anthony D, Kulturowe podstawy narodów, przeł. Wojciech Usakiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009;

38) Smith Anthony D, Nacjonalizm, Teoria, historia, ideologia, przeł. Ewa Chomicka, Wydawnictwo SIC!, Warszawa 2007;

Efekty uczenia się:

S1A_W05

S2A_W05

S1A_W05 - ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie tworzącym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach

S2A_W05 - ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy kultury, pogłębioną w odniesieniu do wybranych obszarów działalności ludzkiej

Metody i kryteria oceniania:

Każdy tematt będzie najpierw przedstawiony w formie wykładu wprowadzającego na temat danego zagadnienia, a następnie omawiany zgodnie z lekturami przeznaczonymi do prezentacji i czytanymi przez studentów. Wykładowca wyznaczył konkretny termin dla poszczególnych zagadnień (zwykle 2 jednostki akademickie), ale w razie potrzeby dyskusji, będzie ona przedłużana.

Wszystkie wymagane lektury zostaną przesłane za pośrednictwem platformy moodle, lub poczty UKSW.

Ocena końcowa na podstawie oceny trójczynnikowej:

1.Obecność na zajęciach( dopuszcza się do trzech nieobecności)

2. Aktywność (ocena ciągła na podstawie aktywności studenta podczas trwania kursu oraz wiedzy akademickiej z wymaganych lektur).

3. Przedstawienie krótkiej prezentacji na podstawie przydzielonych lektur.

Zakres tematów:

1. Powstanie rozwój i przyszłość Unii Europejskiej.

2. Nacjonalizm i przyszłosć państwa narodowego

3. Trudności w odbudowie neutralnej komunikacji kulturowej po wojnach/dyktaturach, czy transformacjach ustrojowych państwa - wojny pamięci kulturowej

4. Dyskurs kulturowy na temat zmian klimatycznych

5. Sfera publiczna w świecie cyberprzestrzeni

6. Wojny dyplomacji kulturalnej: Soft Power jako środek nowego wpływu kulturowego

7. Konsumpcjonizm a obywatelstwo we współczesnym świecie

Metody dydaktyczne:

1. Seminarium - W oparciu o kompetentne wypowiedzi przygotowane do dyskusji studentów. W trakcie seminarium nauczyciel akademicki: wprowadza w temat, organizuje i kieruje dyskusją, porządkuje, podsumowuje wypowiedzi studentów, ocenia: przygotowanie do dyskusji, formę wypowiedzi, udział w dyskusji. Uczy rzeczowej, merytorycznej dyskusji; sprzyja wymianie poglądów i dialogowi.

2. Wykład konwersatoryjny - Wykład połączony z bezpośrednią aktywnością samych studentów,

ukierunkowaną na rozwiązywanie problemów teoretycznych lub praktycznych. Jego największą wartością jest postawienie mistrza i ucznia na tym samym poziomie oraz zapewnienie udziału studentrów w poszukiwaniu odpowiedzi, dochodzeniu do prawdy i obronie własnego stanowiska. Wykład ten jest rodzajem dialogu między wykładowcą a słuchaczami, którzy przybywają poprzez działanie.

Opisane powyżej metody podawcze stosuję zamiennie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 13:15 - 14:45, sala e-learning
Piotr Dejneka 18/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)