Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Migracje międzynarodowe. Aspekt humanitarny WSE-OG-MMAH
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra aetate, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 1968, s. 334-338.

Dokument o ludzkim braterstwie dla pokoju światowego i współistnienia, Abu Zabi, 4 lutego 2019, Serwis Papieski, https://papiez.wiara.pl/doc/5330161.Dokument o-ludzkim-braterstwie-dla-pokoju-swiatowego-i (dostęp: 8 grudnia 2020). Franciszek, Encyklika Fratelli tutti o braterstwie i przyjaźni społecznej, 3 października 2020, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 2020.

Abp S. Gądecki: Bezpieczeństwo uchodźcy, który potrzebuje pomocy, jest ważniejsze niż bezpieczeństwo narodowe, 15 stycznia 2018, https://www.gosc.pl/doc/4455355.Abp-Gądecki-Bezpieczenstwo-uchodzcy-ktory-potrzebuje-pomocy (dostęp: 7 maja 2020).

Principles and Guidelines, supported by practical guidance, on the human rights protection of migrants in vulnerable situations, UN Human Rights Office of the High Commissioner, Global Migration Group, https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/PrinciplesAndGuidelines.pdf.

Adamczyk A., Państwa Grupy Wyszehradzkiej wobec kryzysu imigracyjnego w Unii Europej skiej, „Przegląd Europejski” 2017, nr 1, s. 10-40

Balicki J., Kryzys migracyjny. Gdzie pomagać: na miejscu czy w Europie?, Uwarunkowania ideologiczne polskiej polityki wobec uchodźców, w: MałoPolska – globalne wyzwania, regionalne rozwiązania, Biblioteka Konferencji Krakowskich, t.1., Kraków 2018, s.34-50, https://www.konferencjekrakowskie.pl/images/wydawnictwa/Malopolska---globalne-wyzwania-www.pdf.

Balicki J., Necel W. (red.), Kryzys migracyjny w Europie. Wyzwania etyczne, społeczno-kulturowe i etniczne, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2017, ss.312.

Balicki J., Obrona „chrześcijańskiej Europy” przed „inwazją islamu”? Populistyczny dyskurs polityczno-religijny w Polsce w kontekście kryzysu migracyjnego w UE, Wyd. UKSW, Warszawa 2021.

Balicki J., The use of Religion in the Populist Discourse of the Visegrad Group regarding immigrants and refugees from Muslim Countries. The Case of Poland, w: Społeczeństwo, władza, prawo. Miedzy nienawiścią a inkluzja społeczną, red. Beata Orłowska, Aleksandra Szczerba-Zawada, Publikacja współfinansowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021”, Gorzów Wielkopolski 2020, s. 181-198.

Balicki J., Wells A., Asylum Seekers’ Policy v Integration Policy. Case Study of Kosovan Families in the East End of London (2003-2005), Trafford Publishing, Oxford, UK, 2006. Balicki J., Wells A., The Pendulum Culture? Integration of Young Muslim Immigrants in East London, Trafford, Bloomington, IN 2011, s. 167-210.

Balicki J., Zjednoczona prawica w Polsce wobec wyzwań kryzysu migracyjnego w Europie. Perspektywa politologiczno-etyczna, Wschodni Rocznik Humanistyczny, T. XVI (2019), No4, s. 63-83.

Bartolo P., Tilotta L., Lekarz z Lampedusy. Opowieść o cierpieniu i nadziei, Jedność, Kielce 2017. Bartoszewicz M. G., Festung Europa, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2018, s. 184-185.

Biagioni M. Ch., New cardinals. Jean-Claude Hollerich: “Europe, open yourself up to the world”, 5 września 2019, https://www.agensir.it/europa/2019/09/05/new-cardinals-jean-claude-hollerich-europe-open-yourself-up-to-the-world/ (dostęp: 15 września 2020).

Bobako M., Islamofobia jako technologia władzy. Studium z antropologii politycznej, Universitas, Kraków 2017.

Njaim M., Migration Dilemma: Security versus Humanitarian Nexus, “Granite Journal”, November 2018, pp.25-32, https://www.abdn.ac.uk/pgrs/documents/Migration%20Dilemma%20Security%20versus%20Humanitarian%20Nexus,%20Nijaim,%20%20pp%2025-32.pdf.

Trojanowska M., Balicki J. (red.), Imigranci i uchodźcy w Europie. Wyzwania polityczne, społeczne i kulturowe, Wyd. UKSW, Warszawa 2020.

Efekty uczenia się:

Wiedza

K_W01 Ma wiedzę z zakresu zagadnień warunkujących bezpieczeństwo wewnętrzne państwa.

K_W02 Posiada wiedzę z zakresu teorii migracji, jej historii, zróżnicowania i przyczyn.

K_W03 Ma wiedzę na temat różnic poziomu życia między krajami rozwijającymi się i rozwiniętymi

K_W04 Posiada aktualną wiedzę na temat obszarów konfliktów, permanentnego niedożywienia i głodu.

K_W05 Zna międzynarodowe prawo migracyjne i azylowe oraz Powszechną Deklarację Praw Człowieka

K_W06 Zna normy prawne, polityczne i etyczne regulujące działania służbowe funkcjonariuszy pełniących funkcje ochrony granic.

Umiejętności

K_U01 Potrafi definiować i rozpoznawać zagrożenia oraz oceniać sytuacje w kontekście bezpieczeństwa wewnętrznego.

K_U02 Potrafi odróżnić „troskę” populistycznych reżimów autorytarnych o bezpieczeństwo obywateli, budzenie lęków przed imigrantami i uchodźcami dla własnych celów politycznych, od rzeczywistych zagrożeń.

K_U03 Posiada umiejętność wyjaśniania motywów decyzji osób opuszczających kraj pochodzenia i podejmowania prób dotarcie do Europy nawet za cenę własnego życia.

K_U04 Potrafi rozwiązywać konflikty w trakcie kryzysu migracyjnego w wymiarze lokalnym między bezpieczeństwem a zasadami humanitarnymi.

K_U05 Posiada argumenty i potrafi je uzasadnić, o konieczności solidarności wszystkich państw UE w rozwiązywaniu kryzysów migracyjnych w Europie.

K_U06. Potrafi przedstawić uwarunkowania procesu integracji społecznej imigrantów i podejmować działania na rzecz zwalczania ich dyskryminacji.

Kompetencje społeczne

K_K01 Ma kompetencje społeczne do wykazania nieuchronności migracji z biednych kontynentów do bogatej Europy oraz konieczności kierowania tym zjawiskiem, w taki sposób, by było ono szansą wyrównywania zarówno nierówności społecznych w krajach pochodzenia jak i likwidowania negatywnych skutków procesów demograficznych w Europie.

K_K02 Jest przygotowany do aktywnego działania w grupach, organizacjach i instytucjach kraju docelowego zajmujących się integracją przybywających imigrantów i uchodźców.

K_K03 Ma kompetencje do zabierania głosu w sprawach „mowy nienawiści”, walki z rasizmem i dyskryminacją wobec imigrantów i uchodźców.

K_K04 Jest przygotowany do prostowania krzywdzącego przekonania polskiego społeczeństwa o motywach przybywania imigrantów i uchodźców do Europy z powodu wysokiego „socjalu”.

K_K05 Jest przygotowany do obalania krzywdzącego imigrantów i uchodźców z krajów muzułmańskich przekonania zawartego w treści sloganu: „nie każdy muzułmanin jest terrorystą, ale każdy terrorysta jest muzułmaninem”.

K_K06 Jest kompetentny do wyjaśnia przyczyn głębokich różnic między polskim społeczeństwem a UE, co do opinii dotyczącej przyjmowania imigrantów i uchodźców z krajów muzułmańskich.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny będą dwa testy, w środku i na końcu zajęć. Wpływ na ocenę będzie miała także obecność i aktywność na zajęciach.

Zakres tematów:

1. Rozpoznawanie zagrożeń raz ocenianie sytuacji państwa w kontekście bezpieczeństwa wewnętrznego.

2. Teorie migracji, historia migracji, zróżnicowanie i przyczyny.

3. Prawo migracyjne i azylowe oraz Powszechną Deklarację Praw Człowieka

4. Normy prawne, polityczne i etyczne regulujące działania funkcjonariuszy pełniących funkcje ochrony granic.

5. Solidarności państw UE w rozwiązywaniu kryzysów migracyjnych w Europie.

6. Rasizm i dyskryminacja wobec imigrantów i uchodźców.

7. Budzenie i wykorzystywania politycznie lęku przed imigrantami z krajów muzułmańskich.

8. Kryzys migracyjny w Europie w latach 2015-2-16.

9. Wydarzenie na polsko-białoruskiej granicy w latach 2021-2022

10. Wyzwania humanitarne kryzysu uchodźczego z Ukrainy w pierwszej połowie 2022 r.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia mają charakter konwersatorium, czyli zakładają merytoryczną dyskusję dotyczącą z jednej strony obaw związanych z przyjmowaniem imigrantów i uchodźców, a z drugiej strony obowiązkiem traktowaniem ich w sposób humanitarny. Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z przyczynami opuszczania przez nich swojego kraju oraz z postawami społeczeństw przyjmujących, kształtowanych często przez uwarunkowaną politycznie propagandę. Ze względu sytuację na Ukrainie i doświadczenia w Polsce niespotykanego dotąd napływu uchodźców, studenci będą mieli obowiązek śledzić na bieżąco sytuację przybywających uchodźców i jej kontekście oceniać regulacje prawne pod kątem humanitarnym.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 13:15 - 14:45, sala e-learning
Janusz Balicki 16/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.