Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo administracyjne WP-PR-PA
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Literatura podstawowa (1. Prawo administracyjne, red. Z. Niewiadomski, Warszawa; 2. Prawo administracyjne, J. Zimmermann, Warszawa)

Literatura uzupełniająca (1. Prawo administracyjne w pytaniach i odpowiedziach, red. I. Lipowicz, Warszawa; 2. System prawa administracyjnego Tom 1-12, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Andrzej Wróbel, Warszawa)

Efekty uczenia się:

PR_W01: student zna i rozumie charakter i znaczenie nauk prawnych - w tym w szczególności w zakresie prawa administracyjnego oraz ich relację do innych nauk oraz sposób definiowania pojęć i instytucji właściwych dla prawa administracyjnego

PR_W02: student zna i rozumie źródła i charakter norm prawa administracyjnego w aspekcie historycznym i współczesnym w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

PR_W04: student zna i rozumie strukturę, sposób powstawania oraz działania instytucji prawnych, jak również relacje między tymi instytucjami w odniesieniu

do ważniejszych gałęzi prawa w ramach prawa administracyjnego w odniesieniu

do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

PR_W05: student zna i rozumie system oraz sposób działania organów władzy publicznej w Polsce oraz umie określać ich kompetencje jak również wzajemne relacje między nimi, także w aspekcie ochrony praw człowieka, w wymiarze

określonym przez prawo konstytucyjne i administracyjne oraz

przedmioty pokrewne

PR_W06: student ma pogłębioną wiedzę na temat klasyfikowania systemów

i stosunków prawnych w obrębie prawa administracyjnego, identyfikowania

zależności pomiędzy nimi oraz zna technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze służące zdobywaniu informacji na ich temat

PR_W07: student zna i rozumie metody i narzędzia, w tym technologie informacyjne, służące tworzeniu norm w zakresie prawa administracyjnego

w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

PR_W08: student zna i rozumie zasady stanowienia oraz stosowania norm prawnych jako metod i narzędzi modelowania wybranych struktur społecznych i procesów w nich zachodzących

PR_W09: student zna i rozumie proces zmian norm, instytucji oraz stosunków prawnych, w tym reguł nim rządzących, w aspekcie historycznym i współczesnym

Metody i kryteria oceniania:

EK1: ma rozszerzoną wiedzę na temat charakteru i znaczenia prawa administracyjnego oraz relacji do innych nauk oraz definiowania pojęć i instytucji właściwych dla prawa administracyjnego w ujęciu historycznym i współczesnym, w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

Na ocenę 2: nie ma wiedzy na temat charakteru i znaczenia prawa administracyjnego oraz relacji do innych nauk oraz definiowania pojęć i instytucji właściwych dla prawa administracyjnego w ujęciu historycznym i współczesnym

Na ocenę 3: posiada podstawową wiedzę w zakresie tematyki, o której mowa w ramach EK1, zna podstawowe definicje i pojęcia

Na ocenę 3,5: posiada podstawową wiedzę w zakresie tematyki w stopniu wyższym niż w na ocenę 3

Na ocenę 4: zna podstawowe definicje i pojęcia, o których mowa w ramach EK1 oraz dodatkowo potrafi porównywać te pojęcia i definicje oraz prawidłowo wyciągać wnioski

Na ocenę 4,5: zna podstawowe definicje i pojęcia w stopniu wyższym niż na ocenę 4

Na ocenę 5: potrafi samodzielnie i w stopniu zaawansowanym wykorzystywać wiedzę na temat charakteru i znaczenia prawa administracyjnego oraz relacji do innych nauk oraz definiowania pojęć i instytucji właściwych dla prawa administracyjnego w ujęciu historycznym i współczesnym

EK2: ma rozszerzoną wiedzę na temat pochodzenia i charakteru norm prawa administracyjnego w aspekcie historycznym i współczesnym w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

Na ocenę 2: nie ma wiedzy na temat pochodzenia i charakteru norm prawa administracyjnego w aspekcie historycznym i współczesnym

Na ocenę 3: posiada podstawową wiedzę w zakresie tematyki, o której mowa w ramach EK2, zna podstawowe definicje i pojęcia

Na ocenę 3,5: posiada podstawową wiedzę w zakresie danej tematyki w stosunku do wiedzy na ocenę 3

Na ocenę 4: zna podstawowe definicje i pojęcia, o których mowa w ramach EK2 oraz dodatkowo potrafi porównywać te pojęcia i definicje oraz prawidłowo wyciągać wnioski

Na ocenę 4,5: zna podstawowe definicje i pojęcia w stopniu wyższym niż na ocenę 4

Na ocenę 5: potrafi samodzielnie i w stopniu zaawansowanym wykorzystywać wiedzę na temat pochodzenia i charakteru norm prawa administracyjnego w aspekcie historycznym i współczesnym

EK3: zna i rozumie strukturę, sposób powstawania oraz działania instytucji prawa administracyjnego, jak również relacje między tymi instytucjami w odniesieniu do ważniejszych gałęzi prawa administracyjnego w odniesieniu do przedmiotów znajdujących

Na ocenę 2: nie zna i nie rozumie struktury, sposobu powstawania oraz działania instytucji prawa administracyjnego, jak również relacji między tymi instytucjami w odniesieniu do ważniejszych gałęzi prawa administracyjnego

Na ocenę 3: posiada podstawową wiedzę w zakresie tematyki, o której mowa w ramach EK3, zna podstawowe definicje i pojęcia

Na ocenę 3,5: posiada podstawową wiedzę w zakresie danej tematyki w stosunku do wiedzy na ocenę 3

Na ocenę 4: zna podstawowe definicje i pojęcia, o których mowa w ramach EK3 oraz dodatkowo potrafi porównywać te pojęcia i definicje oraz prawidłowo wyciągać wnioski

Na ocenę 4,5: zna podstawowe definicje i pojęcia w stopniu wyższym niż na ocenę 4

Na ocenę 5: potrafi samodzielnie i w stopniu zaawansowanym wykorzystywać wiedzę z zakresu struktury, sposób i powstawania oraz działania instytucji prawa administracyjnego, jak również relacji między tymi instytucjami w odniesieniu do ważniejszych gałęzi prawa administracyjnego

EK4: zna i rozumie system oraz sposób działania organów władzy publicznej w Polsce oraz umie określać ich kompetencje jak również wzajemne relacje między nimi, także w aspekcie ochrony praw człowieka, w wymiarze określonym przez prawo administracyjne

Na ocenę 2: nie zna i nie rozumie systemu oraz sposobu działania organów władzy publicznej w Polsce oraz umie określać ich kompetencje jak również wzajemne relacje między nimi, także w aspekcie ochrony praw człowieka, w wymiarze określonym przez prawo administracyjne

Na ocenę 3: posiada podstawową wiedzę w zakresie tematyki, o której mowa w ramach EK4, zna podstawowe definicje i pojęcia

Na ocenę 3,5: posiada podstawową wiedzę w zakresie danej tematyki w stosunku do wiedzy na ocenę 3

Na ocenę 4: zna podstawowe definicje i pojęcia, o których mowa w ramach EK4 oraz dodatkowo potrafi porównywać te pojęcia i definicje oraz prawidłowo wyciągać wnioski

Na ocenę 4,5: zna podstawowe definicje i pojęcia w stopniu wyższym niż na ocenę 4

Na ocenę 5: potrafi samodzielnie i w stopniu zaawansowanym wykorzystywać wiedzę z zakresu systemu oraz sposobu działania organów władzy publicznej w Polsce oraz precyzyjnie i w stopniu zaawansowanym umie określać ich kompetencje jak również wzajemne relacje między nimi, także w aspekcie ochrony praw człowieka, w wymiarze określonym przez prawo administracyjne

EK5: ma pogłębioną wiedzę na temat klasyfikowania systemów i stosunków prawnych w obrębie prawa administracyjnego identyfikowania zależności pomiędzy nimi oraz zna technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze służące zdobywaniu informacji na ich temat

Na ocenę 2: nie ma wiedzy na temat klasyfikowania systemów i stosunków prawnych w obrębie prawa administracyjnego identyfikowania zależności pomiędzy nimi, nie zna technologii informacyjnych i systemów wyszukiwawczych służących zdobywaniu informacji na ich temat

Na ocenę 3: posiada podstawową wiedzę w zakresie tematyki, o której mowa w ramach EK5, zna podstawowe definicje i pojęcia

Na ocenę 3,5: posiada podstawową wiedzę w zakresie danej tematyki w stosunku do wiedzy na ocenę 3

Na ocenę 4: zna podstawowe definicje i pojęcia, o których mowa w ramach EK5 oraz dodatkowo potrafi porównywać te pojęcia i definicje oraz prawidłowo wyciągać wnioski

Na ocenę 4,5: zna podstawowe definicje i pojęcia w stopniu wyższym niż na ocenę 4

Na ocenę 5: potrafi samodzielnie i w stopniu zaawansowanym wykorzystywać wiedzę na temat klasyfikowania systemów i stosunków prawnych w obrębie prawa administracyjnego identyfikowania zależności pomiędzy nimi, technologii informacyjnych i systemów wyszukiwawczych służących zdobywaniu informacji na ich temat

EK6: ma pogłębioną wiedzę na temat metod i narzędzi, w tym technologii informacyjnych, służących tworzeniu norm prawa administracyjnego w odniesieniu do przedmiotów znajdujących

się w programie studiów

Na ocenę 2: nie ma wiedzy na temat metod i narzędzi, w tym technologii informacyjnych, służących tworzeniu norm prawa administracyjnego

Na ocenę 3: posiada podstawową wiedzę w zakresie tematyki, o której mowa w ramach EK6, zna podstawowe definicje i pojęcia

Na ocenę 3,5: posiada podstawową wiedzę w zakresie danej tematyki w stosunku do wiedzy na ocenę 3

Na ocenę 4: zna podstawowe definicje i pojęcia, o których mowa w ramach EK6 oraz dodatkowo potrafi porównywać te pojęcia i definicje oraz prawidłowo wyciągać wnioski; potrafi posługiwać się narzędziami w ramach technologii informacyjnych

Na ocenę 4,5: zna podstawowe definicje i pojęcia w stopniu wyższym niż na ocenę 4

Na ocenę 5: potrafi samodzielnie i w stopniu zaawansowanym wykorzystywać wiedzę na temat metod i narzędzi, w tym technologii informacyjnych, służących tworzeniu norm prawa administracyjnego w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

EK7: ma rozszerzoną wiedzę na temat stanowienia oraz stosowania norm prawa administracyjnego jako metody i narzędzia modelowania wybranych struktur społecznych i procesów w nich zachodzących

Na ocenę 2: nie ma wiedzy wiedzę na temat stanowienia oraz stosowania norm prawa administracyjnego jako metody i narzędzia modelowania wybranych struktur społecznych i procesów w nich zachodzących

Na ocenę 3: posiada podstawową wiedzę w zakresie tematyki, o której mowa w ramach EK7, zna podstawowe definicje i pojęcia

Na ocenę 3,5: posiada podstawową wiedzę w zakresie danej tematyki w stosunku do wiedzy na ocenę 3

Na ocenę 4: zna podstawowe definicje i pojęcia, o których mowa w ramach EK7 oraz dodatkowo potrafi porównywać te pojęcia i definicje oraz prawidłowo wyciągać wnioski

Na ocenę 4,5: zna podstawowe definicje i pojęcia w stopniu wyższym niż na ocenę 4

Na ocenę 5: potrafi samodzielnie i w stopniu zaawansowanym wykorzystywać wiedzę na temat stanowienia oraz stosowania norm prawa administracyjnego jako metody i narzędzia modelowania wybranych struktur społecznych i procesów w nich zachodzących

EK8: ma pogłębioną wiedzę na temat procesu zmian norm prawa administracyjnego, instytucji oraz stosunków prawnych, w tym reguł nim rządzących, w aspekcie historycznym i współczesnym

Na ocenę 2: nie ma wiedzy na temat procesu zmian norm prawa administracyjnego, instytucji oraz stosunków prawnych, w tym reguł nim rządzących, w aspekcie historycznym i współczesnym

Na ocenę 3: posiada podstawową wiedzę w zakresie tematyki, o której mowa w ramach EK8, zna podstawowe definicje i pojęcia

Na ocenę 3,5: posiada podstawową wiedzę w zakresie danej tematyki w stosunku do wiedzy na ocenę 3

Na ocenę 4: zna podstawowe definicje i pojęcia, o których mowa w ramach EK8 oraz dodatkowo potrafi porównywać te pojęcia i definicje oraz prawidłowo wyciągać wnioski

Na ocenę 5: potrafi samodzielnie i w stopniu zaawansowanym wykorzystywać wiedzę na temat procesu zmian norm prawa administracyjnego, instytucji oraz stosunków prawnych, w tym reguł nim rządzących, w aspekcie historycznym i współczesnym

Zakres tematów:

I. Pojęcie administracji

Definicje administracji publicznej i ich zmienność w czasie; rozróżnienie pojęcia administracji publicznej i administracji państwowej; podmioty administrujące; administracja w znaczeniu przedmiotowym i podmiotowym; cechy administracji; związanie administracji prawem.

II. Rodzaje administracji

Władztwo administracyjne i władztwo organizacyjne, sfera zewnętrzna i sfera wewnętrzna administracji, administracja władcza i niewładcza, administracja świadcząca, ingerująca i infrastruktury; przykłady typów organów administracji i podejmowanych przez nie działań; ewolucja administracji nowożytnej: od policji administracyjnej do administracji świadczącej; przykłady różnych form działania.

III. Charakterystyka prawa administracyjnego

Prawo administracyjne jako jedna z gałęzi prawa; przenikanie się gałęzi prawa; definicje prawa administracyjnego; cechy prawa administracyjnego; relacja pomiędzy prawem administracyjnym a prawem konstytucyjnym; problemy prawa administracyjnego: brak kodyfikacji, brak integralności; działy prawa administracyjnego; stosunek administracyjnoprawny, cechy i odróżnianie od innych typów.

IV. Konstrukcje przepisów prawnych

Przepisy zawierające definicje legalne; przepisy odsyłające; możliwe trudności interpretacyjne na konkretnych przykładach; definicje legalne: przykłady z prawa materialnego; pojęcia niedookreślone; niebezpieczeństwa nadmiernej swobody działania organów; uznanie administracyjne; przepisy techniczne; preambuła; anglosaski i pruski model związania administracji prawem. Źródła prawa administracyjnego.

V. Właściwość w prawie administracyjnym

Pojęcie właściwości; właściwość rzeczowa, miejscowa i funkcjonalna; domniemanie właściwości; ustawowe zlecenie spraw; umowna przeniesienie spraw; porozumienia komunalne; dekoncentracja i koncentracja resortowa i terenowa; organizacyjne i pozaorganizacyjne więzi prawne w administracji - kierownictwo, nadzór, kontrola, koordynacja, współdziałanie.

VI. Prawne formy działania administracji

Związanie prawem ze względu na różne typy administracji; charakter prawnych form działania; czynności jednostronne i dwustronne; akt normatywny jako prawna forma działania; akt administracyjny - cechy, rozróżnienie (decyzja, postanowienie), akt deklaratoryjny i konstytutywny, akt związany i względnie swobodny; przyrzeczenie administracyjne - cechy; umowa administracyjna - tendencja do stosowania dwustronnych form działania; porozumienie administracyjne; działania merytoryczne; wewnętrzne formy działania administracji.

VII. Ustrój administracji publicznej - rządowej i samorządowej

Pojęcie i kryteria podziału terytorialnego; podstawy prawne podziału terytorialnego; zasadniczy podział terytorialny państwa-ewolucja; podział pomocniczy i charakter prawny jednostek podziału pomocniczego; podziały specjalne; ustrój trzech jednostek samorządu terytorialnego.

VIII. Kontrola administracji publicznej

Pojęcie kontroli; rodzaje kontroli; kryteria kontroli, kontrola zewnętrzna-wewnetrzna; kontrola parlamentarna, resortowa i międzyresortowa, kontrola sądowa; działalność Najwyższej Izby Kontroli.

IX. Źródła prawa administracyjnego

Systematyka źródeł; zasada hierarchiczności źródeł prawa; Konstytucja RP, ustawy, rozporządzenia, akty prawa miejscowego oraz umowy międzynarodowe - jako źródła prawa administracyjnego; prawo wewnętrzne i prawo zewnętrzne.

X. Prawo materialne

Jako przykłady do podstawowych zagadnień - wybrane ustawy prawa administracyjnego materialnego, w szczególności: pomoc społeczna, obywatelstwo, cudzoziemcy, zmiana imienia i nazwiska, zgromadzenia, stowarzyszenia.

Metody dydaktyczne:

Wykład prowadzony w drodze e-learningu (synchronicznie).

Metody dydaktyczne realizujące efekty kształcenia:

- wykład (informacyjny, problemowy)

- dyskusja,

- prezentacja,

- studium przypadku,

- praca w grupach,

- analiza i interpretacja tekstu aktów normatywnych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 9:00 - 11:15, sala Aula Schumana
Irena Lipowicz 197/240 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 21
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)