Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Postępowanie cywilne I semestr WP-PR-PC-Isem
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://wpia.uksw.edu.pl/node/234
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aWVh08i0zq4Vd2PeLRwUYRpQMUXDSUBoEQPoaqKntiXs1%40thread.tacv2/conversations?groupId=74eafe26-3fdf-4e5f-b134-9ca85de8d095&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3


Uwaga! Wykład prowadzony jest stacjonarnie. Link będzie aktywny tylko w przypadku zarządzenia Rektora bądź konieczności odpracowania zajęć.

Literatura:

Literatura podstawowa:

• red. G. Jędrejek, Postępowanie Cywilne po nowelizacji. Vademecum, Warszawa 2020, wyd. Wolters Kluwer

• red. K. Flaga - Gieruszyńska, Postępowanie Cywilne. Komentarz Praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych. Wzory pism sądowych i procesowych z przykładowymi stanami faktycznymi, linie orzecznicze, koszty sądowe, Warszawa 2019, wyd. C. H. Beck

Literatura uzupełniająca:

• K. Flaga - Gieruszyńska, A. Zieliński, Postępowanie cywilne – Kompendium, Warszawa 2020, wyd. C. H. Beck

• W. Broniewicz, A. Marciniak, I. Kunicki, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2020, wyd. Wolters Kluwer

Efekty uczenia się:

PR_W01, PR_W02 PR_W04, PR_W05

PR_W01 Student potrafi zdefiniować pojęcia z zakresu postępowania cywilnego oraz posługiwać się tymi pojęciami we właściwym znaczeniu

PR_W02 Student posiada wiedzę na temat źródeł postępowania cywilnego i relacji postępowania cywilnego do innych gałęzi prawa

PR_W04 Student poznaje instytucje postępowania cywilnego oraz potrafi wyjaśnić przebieg tego postępowania i jego poszczególne etapy, a także odmienności wynikające z postępowań odrębnych

PR_W05 Student zna i rozumie system oraz sposób działania sądów cywilnych w Polsce, umie określać ich kompetencje jak również wzajemne relacje

między nimi, potrafi dokonać wykładni przepisów postępowania cywilnego i stosować je w praktyce; student ma świadomość znaczenia prawa cywilnego procesowego w obrocie prawnym i jest przygotowany do stosowania go w pracy zawodowej.

udział w wykładzie: 30 h

przygotowanie do egzaminu: 30 h

2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru, dostępny na platformie Moodle (w przypadku zarządzenia Rektora) lub test rozwiązywany stacjonarnie podczas sesji egzaminacyjnej

60 % poprawnych odpowiedzi na teście zal - dst

Student otrzymuje nzal, gdy:

- nie ma podstawowej wiedzy z zakresu postępowania cywilnego

- nie umie poprawnie odróżniać postępowania cywilnego od innych gałęzi prawa

- nie zna podstawowych instytucji postępowania cywilnego

- nie ma zdolności poprawnego dokonywania wykładni przepisów postępowania cywilnego

Student otrzymuje zal, gdy:

- ma dostateczną wiedzę z zakresu postępowania cywilnego

- potrafi formułować problemy prawne

- potrafi rozwiązywać proste kazusy

- potrafi dokonywać wykładni przepisów postępowania cywilnego

test składa się z 30 pytań: 60 % - ocena dst

punktacja:

poniżej 18 pkt - 2

18-20 pkt - 3

21-23 pkt - 3,5

24-26 - 4

27-28 4,5

29-30 - 5

Zakres tematów:

Semestr zimowy:

POSTĘPOWANIE CYWILNE – ZAGADNIENIA OGÓLNE (ART. 1–15 K.P.C.)

Pojęcie postępowania cywilnego

Pojęcie spraw cywilnych i ich rodzaje

Rodzaje postępowania cywilnego

Źródła prawa procesowego cywilnego

Dopuszczalność drogi sądowej

Naczelne zasady postępowania cywilnego

Ogólne zasady udziału prokuratora i organizacji pozarządowych

w postępowaniu cywilnym

Ugoda w postępowaniu cywilnym

Klauzula generalna nadużycia prawa procesowego

Przesłanki postępowania cywilnego

Dopuszczalność drogi sądowej w postępowaniu cywilnym

Zasada prawdy materialnej

Udzielanie pouczeń

Zasada szybkości postępowania

Zasada jawności postępowania

Tryby i rodzaje postępowania cywilnego

SĄD (ART. 15–54 K.P.C.)

Wartość przedmiotu sporu i zasady jej obliczania

Pojęcie właściwości sądu i jej rodzaje

Właściwość ustawowa

Właściwość delegacyjna

Właściwość umowna (prorogacyjna)

Właściwość rzeczowa sądu

Właściwość miejscowa sądu

Właściwość funkcjonalna sądu

Zasada perpetuatio fori

Skład sądu

Wyłączenie sędziego

PODMIOTY POSTĘPOWANIA CYWILNEGO (ART. 55–97, ART. 117–124 K.P.C.)

KOSZTY PROCESU CYWILNEGO (ART. 98–110 K.P.C.)

CZYNNOŚCI PROCESOWE (ART. 125–147 K.P.C.)

POSIEDZENIA SĄDU (ART. 148–163 K.P.C.)

TERMINY W PROCESIE CYWILNYM (ART. 164–182 K.P.C.)

MEDIACJA I POSTĘPOWANIE POJEDNAWCZE (ART. 1831–186 K.P.C.)

PRZEBIEG PROCESU CYWILNEGO (ART. 187–226 K.P.C.)

POSTĘPOWANIE DOWODOWE (ART. 227–315 K.P.C.)

Semestr letni:

ORZECZENIA (ART. 316–366 K.P.C.)

ŚRODKI ZASKARŻENIA (ART. 367–398 ORAZ ART. 39822–39823 K.P.C.)

NADZWYCZAJNE ŚRODKI ZASKARŻENIA (ART. 3981–42412 K.P.C.)

POSTĘPOWANIA ODRĘBNE

POSTĘPOWANIE W SPRAWACH MAŁŻEŃSKICH ORAZ ZE STOSUNKÓW

MIĘDZY RODZICAMI A DZIEĆMI (ART. 425–458 K.P.C.)

POSTĘPOWANIE NAKAZOWE, UPOMINAWCZE I UPROSZCZONE

(ART. 4841–50514 K.P.C.)

POSTĘPOWANIE NIEPROCESOWE

ZAGADNIENIA OGÓLNE ODNOSZĄCE SIĘ DO POSTĘPOWANIA

NIEPROCESOWEGO (ART. 506–525 K.P.C.)

SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA OSOBOWEGO (ART. 526–5601 K.P.C.) – zagadnienia wybrane

POSTĘPOWANIE W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA RODZINNEGO,

OPIEKUŃCZEGO I KURATELI (ART. 561–605 K.P.C.) – zagadnienia wybrane

SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA SPADKOWEGO (ART. 627–691 K.P.C.) – zagadnienia wybrane

POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE (ART. 730–757 K.P.C.)

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

ZAGADNIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO

(ART. 758–7751 K.P.C.)

TYTUŁY EGZEKUCYJNE I KLAUZULA WYKONALNOŚCI

(ART. 776–79517 K.P.C.)

WSZCZĘCIE EGZEKUCJI I DALSZE CZYNNOŚCI EGZEKUCYJNE

(ART. 796–817 K.P.C.)

OGRANICZENIE EGZEKUCJI ORAZ POWÓDZTWO PRZECIWEGZEKUCYJNE

(ART. 829–843 K.P.C.)

EGZEKUCJA Z RUCHOMOŚCI (ART. 844–87911 K.P.C.)

EGZEKUCJA Z NIERUCHOMOŚCI (ART. 921–10133 K.P.C.)

PODZIAŁ SUMY UZYSKANEJ Z EGZEKUCJI (ART. 1023–10401 K.P.C.)

Metody dydaktyczne:

nauczanie zdalne w formie e-learningu w ramach kontaktu synchronicznego

 Postępowanie cywilne I semestr WP-PR-PC-Isem

Semestr zimowy 2020/21

Wykład

 https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9bc4f28f354d46ed92b126d7cabab79e%40thread.tacv2/conversations?groupId=bdc686e1-4580-4dcf-86f1-d3ca28d81ca8&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Kod dostępu:

2et752r

Wykład informacyjny (konwencjonalny), problemowy i konwersatoryjny

test

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 106
Marcin Białecki 154/180 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)