Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Postępowanie administracyjne WP-PR-POA
Wykład (WYK) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Literatura podstawowa: M. Wierzbowski (red.), Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2022; W. Federczyk, M. Klimaszewski, B. Majchrzak, Postępowanie administracyjne, Warszawa 2018.

Literatura uzupełniająca: 1. B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2022; 2. E. Ochendowski, Postępowanie administracyjne ogólne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne. Wybór orzecznictwa, Toruń 2014; 3. M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2020; 4. T. Jędrzejewski, M. Masternak, P. Rączka, Administracyjne postępowanie egzekucyjne, Toruń 2020.

Akty prawne:

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.);

- Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 479 ze zm.).

Zakres tematów:

Treści merytoryczne:

1. Działy prawa administracyjnego i rodzaje procedur administracyjnych -1 godz.

2. Zakres obowiązywania Kodeksu postępowania administracyjnego (rodzaje postępowań regulowanych kpa, zakres podmiotowy, przedmiotowy, wyłączenia) - 1 godz.

3. Zasady ogólne postępowania administracyjnego. Ich charakter prawny, omówienie poszczególnych zasad i ich gwarancji - 2 godz.

4. Kompetencja szczególna organów administracji publicznej (właściwość i wyłączenie, skutki naruszenia tych przepisów) - 3 godz.

5. Strona postępowania administracyjnego i podmioty na prawach strony. Pojęcie i pozycja prawna - 2 godz.

6. Wszczęcie postępowania administracyjnego i terminy załatwiania spraw administracyjnych - 1 godz.

7. Czynności techniczno-procesowe - 2 godz.

8. Postępowanie wyjaśniające, jego zasady i formy - 2 godz.

9. Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym - 2 godz.

10. Weryfikacja decyzji i postanowień w toku instancji. Charakter prawny odwołania, zażalenia i wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Postępowanie odwoławcze. Rodzaje rozstrzygnięć - 2 godz.

11. Wznowienie postępowania administracyjnego. Przesłanki, tryb, rodzaje rozstrzygnięć i ich skutki - 2 godz.

12. Stwierdzenie nieważności decyzji (postanowienia). Przesłanki, tryb, rodzaje rozstrzygnięć i ich skutki - 2 godz.

13. Uchylenie i zmiana decyzji (art. 154, art. 155 i art. 161 k.p.a.) oraz stwierdzenie jej wygaśnięcia (art. 162 k.p.a.) - 2 godz.

14. Podstawowe założenia postępowań uproszczonych: w sprawie wydawania zaświadczeń oraz rozpatrywania skarg i wniosków - 2 godz.

15. Podstawowe zagadnienia postępowania egzekucyjnego i egzekucji administracyjnej. Zakres egzekucji, środki egzekucyjne, środki prawne w egzekucji administracyjnej - 4 godz.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala 114
Małgorzata Jaśkowska 275/280 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 21
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)