Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Obowiązki i uprawnienia wiernych WK-S-O-W
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli pp. II promulagatus. Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Pallottinum 2022.

2. Ioannes Paulus PP. II, Adhortatio Apostolica Post-Synodalis Cristifideles laici, AAS 81 (1989), 393-521; tekst polski: http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_30121988_christifideles-laici.html (07-12-2017).

3. Ioannes Paulus PP. II, Adhortatio Apostolica Postsynodalis Pastores dabo vobis, AAS 84 (1992), 657-804; tekst polski: http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_25031992_pastores-dabo-vobis.html (07-12-2017).

4. Kodeks Prawa Kanonicznego promulgowany przez papieża Jana Pawła II w dniu 25 stycznia 1983 roku - stan prawny na 18 maja 2022 r. – zaktualizowny przekład na język polski (opublikowano na stronach internetowych Konferencji Episkopatu Polski).

5. Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dar powołania kapłańskiego. Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis, L’Osservatore Romano, Watykan 8 grudnia 2016 r.

Literatura uzupełniająca:

1. Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, red. P. Majer, Kraków 2011.

2. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. II1, Księga II. Lud Boży, red. J. Krukowski, Pallottinum 2005.

3. Pawluk T., Prawo Kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. Lud Boży jego nauczanie i uświęcanie, t. II, Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, Olsztyn 1986.

4. Rakoczy T., Publiczne stowarzyszenie wiernych w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku, Prymasowskie Wydawnictwo Gaudentinum, Gniezno 2011.

5. Sztafrowski E., Podręcznik prawa kanonicznego, t. I, Warszawa 1985.

Efekty uczenia się:

Efekty wiedzy (EK 1-3):

metoda dydaktyczna - wykład informacyjny i problemowy; dyskusja; indywidualna lektura tekstów prawnych; analiza prawna

weryfikacja - kolokwia pisemne; ocenianie ciągłe; możliwa ustna weryfikacja wiedzy studenta na ostatnich zajęciach w semestrze.

Efekty umiejętności (EK 4-6):

metoda dydaktyczna - dyskusja; analiza dokumentów prawnych dotyczących praw i obowiązków wiernych w Kościele

weryfikacja - kolokwia pisemne; ocenianie ciągłe; możliwa ustna weryfikacja wiedzy studenta na ostatnich zajęciach w semestrze.

Efekty kompetencji (7-8):

metoda dydaktyczna - indywidualna lektura tekstów; analiza i rozwiązywanie problemów prawnych; dyskusja

weryfikacja - kolokwia pisemne; indywidualna ocena z przygotowania i aktywności podczas zajęć; możliwa ustna weryfikacja wiedzy studenta na ostatnich zajęciach w semestrze.

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza (EK 1-3):

Ocena 2 (ndst.): student nie zna podstawowej terminologii z zakresu praw i obowiązków wiernych w Kościele; nie posiada uporządkowanej znajomości podstawowych zagadnień dotyczących wiedzy o prawach i obowiązkach wiernych; nie dysponuje uporządkowaną wiedzą dotyczącą powołania i misji świeckich w Kościele oraz formacji kandydatów do kapłaństwa i statutów stowarzyszeń wiernych.

Ocena 3 (dst.): student zna w ograniczonym stopniu podstawową terminologię z zakresu praw i obowiązków wiernych w Kościele; posiada słabo uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień wiedzy o prawach i obowiązkach wiernych; dysponuje znacznie ograniczoną, uporządkowaną wiedzą dotyczącą powołania i misji świeckich w Kościele oraz formacji kandydatów do kapłaństwa i statutów stowarzyszeń wiernych.

Ocena 4 (db.): student zna podstawową terminologię z zakresu praw i obowiązków wiernych w Kościele; posiada średnio uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień wiedzy o prawach i obowiązkach wiernych; dysponuje częściowo uporządkowaną wiedzą dotyczącą powołania i misji świeckich w Kościele oraz formacji kandydatów do kapłaństwa i statutów publicznych wiernych.

Ocena 5 (bdb.): student bardzo dobrze zna podstawową terminologię z zakresu praw i obowiązków wiernych w Kościele; posiada w pełni uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień wiedzy o prawach i obowiązkach wiernych; dysponuje kompletną wiedzą dotyczącą powołania i misji świeckich w Kościele oraz formacji kandydatów do kapłaństwa i statutów stowarzyszeń wiernych.

Umiejętności (EK 4-6):

Ocena 2 (ndst.): student nie potrafi analizować i interpretować tekstów norm kodeksowych i innych dokumentów z dziedziny praw i obowiązków wiernych; nie potrafi opisywać zagadnień prawnych z zakresu praw i obowiązków wiernych; nie znajduje i nie wykorzystuje informacji z dziedziny powołania i misji świeckich w Kościele oraz formacji kandydatów do kapłaństwa i statutów stowarzyszeń wiernych.

Ocena 3 (dst.): student potrafi w ograniczonym stopniu analizować i interpretować teksty norm kodeksowych i innych dokumentów z dziedziny praw i obowiązków wiernych; częściowo potrafi opisywać zagadnienia prawne z zakresu praw i obowiązków wiernych; z błędami znajduje i wykorzystuje informacje z dziedziny powołania i misji świeckich w Kościele oraz formacji kandydatów do kapłaństwa i statutów stowarzyszeń wiernych.

Ocena 4 (db.): student potrafi właściwie analizować i interpretować teksty norm kodeksowych i innych dokumentów z dziedziny praw i obowiązków wiernych; zadowalająco potrafi opisywać zagadnienia prawne z zakresu praw i obowiązków wiernych; prawidłowo znajduje i poprawnie wykorzystuje informacje z dziedziny powołania i misji świeckich w Kościele oraz formacji kandydatów do kapłaństwa i statutów stowarzyszeń wiernych.

Ocena 5 (bdb.): student w pełni potrafi właściwie analizować i interpretować teksty norm kodeksowych i innych dokumentów z dziedziny praw i obowiązków wiernych; ; bezbłędnie potrafi opisywać zagadnienia prawne z zakresu praw i obowiązków wiernych; bezbłędnie znajduje i bardzo dobrze wykorzystuje informacje z dziedziny powołania i misji świeckich w Kościele oraz formacji kandydatów do kapłaństwa i statutów publicznych wiernych.

Kompetencje (EK 7-8):

Ocena 2 (ndst.): student nie potrafi prawidłowo zaplanować i wykonać zadań, w tym zadań w zespole, mających na celu zrealizowanie zadań badawczych i opanowanie treści z zakresu praw i obowiązków wiernych; zupełnie nie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, nie formułuje tez i nie wyciąga logicznych wniosków oraz nie wyraża konstruktywnych

uwag krytycznych.

Ocena 3 (dst.): student potrafi w ograniczonym stopniu prawidłowo zaplanować i wykonać zadania, w tym zadania w zespole, mające na celu zrealizowanie zadań badawczych i opanowanie treści z zakresu praw i obowiązków wiernych; okazjonalnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, formułuje tezy i wyciąga logiczne wnioski oraz wyraża

konstruktywne uwagi krytyczne.

Ocena 4 (db.): student właściwie potrafi zaplanować i wykonać zadania, w tym zadania w zespole, mające na celu zrealizowanie zadań badawczych i opanowanie treści z zakresu praw i obowiązków wiernych; często aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, formułuje tezy i wyciąga logiczne wnioski oraz wyraża konstruktywne uwagi krytyczne.

Ocena 5 (bdb.): student potrafi prawidłowo i kompleksowo zaplanować i wykonać zadania, w tym zadania w zespole, mające na celu zrealizowanie zadań badawczych i opanowanie treści z zakresu praw i obowiązków wiernych; bardzo często aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, formułuje tezy i wyciąga logiczne wnioski oraz wyraża

konstruktywne uwagi krytyczne.

Zaliczenie ćwiczeń do wykładów jest uzyskane po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1. Oceny pozytywne (ocena dst. lub wyższa) z dwóch kolokwiów pisemnych - w połowie i w końcu semestru; do uzyskania oceny pozytywnej z kolokwium wymagane jest otrzymanie od 50% do 100% możliwych do uzyskania punktów; ocena pozytywna z jedno kolokwium - 10 pkt.

2. Obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze): 0-5 pkt. (100% obecności - 5 pkt.; 1 nieusprawiedliwiona nieobecność - 4 pkt.; 2 nieusprawiedliwione nieobecności - 3 pkt.; 3 nieusprawiedliwione nieobecności - 2 pkt.; 4 nieusprawiedliwione nieobecności - 1 pkt.; 5 lub więcej nieusprawiedliwionych nieobecności - 0 pkt).

3. Przygotowanie do poszczególnych zajęć i aktywność podczas zajęć: 0 - 2 pkt.

Ocena końcowa:

zaliczenie - 25 lub więcej pkt. (ocena dst. lub wyższa)

brak zaliczenia - mniej niż 25 pkt.

Jeśli student w trakcie semestru uzyska mniej niż 25 pkt., wtedy możliwe jest zaliczenie ćwiczeń do wykładu poprzez indywidualną ustną weryfikację wiedzy studenta.

Zakres tematów:

1. Powołanie i misja świeckich w Kościele

2. Potrzeby współczesnego świata

3. Wierni świeccy

4. Powołanie do świętości w Kościele jako wspólnocie

5. Uczestniczenie świeckich w życiu Kościoła i w misji głoszenia dobrej nowiny

6. Służba człowiekowi i społeczeństwu

7. Człowiek ośrodkiem życia gospodarczo-społecznego

8. Natura i misja kapłaństwa służebnego

9. Formacja kandydatów do kapłaństwa

10. Formacja początkowa i permanentna

11. Organizacja studiów w formacji do kapłaństwa

12. Kryteria i normy w formacji seminariów duchownych

13. Sporządzanie statutu stowarzyszenia wiernych, z uwzględnieniem: struktury, celów, władz, członków i majątku

14. Zajęcia końcowe.

Metody dydaktyczne:

Efekty wiedzy (EK 1-3):

metoda dydaktyczna - wykład informacyjny i problemowy; dyskusja; indywidualna lektura tekstów prawnych; analiza prawna

weryfikacja - kolokwia pisemne; ocenianie ciągłe; możliwa ustna weryfikacja wiedzy studenta na ostatnich zajęciach w semestrze.

Efekty umiejętności (EK 4-6):

metoda dydaktyczna - dyskusja; analiza dokumentów prawnych dotyczących praw i obowiązków wiernych w Kościele

weryfikacja - kolokwia pisemne; ocenianie ciągłe; możliwa ustna weryfikacja wiedzy studenta na ostatnich zajęciach w semestrze.

Efekty kompetencji (7-8):

metoda dydaktyczna - indywidualna lektura tekstów; analiza i rozwiązywanie problemów prawnych; dyskusja

weryfikacja - kolokwia pisemne; indywidualna ocena z przygotowania i aktywności podczas zajęć; możliwa ustna weryfikacja wiedzy studenta na ostatnich zajęciach w semestrze.

Opis metod dydaktycznych:

Wprowadzenie w tematykę, strukturę i sposób prowadzenia zajęć; zostanie zastosowany przy wyjaśnieniu zasad dyskusji naukowej i analizy oraz rozwiazywania kwestii prawnych.

Analiza treści tekstów - przeprowadzana wspólnie podczas zajęć w celu uzyskania poprawnego zrozumienia treści oraz wyjaśnienia kwestii niezrozumiałych.

Dyskusja - będzie odbywać się po analizie i rozwiązaniu kwestii prawnej.

Analiza i rozwiazywanie kwestii prawnych - kształtowanie umiejętności posługiwania się dokumentami z zakresu powszechnego prawa kanonicznego oraz praktycznego stosowania regulacji prawnych.

Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia:

Kolokwium pisemne - weryfikacja efektów kształcenia będzie odbywała się poprzez ocenę z pisemnego kolokwium, na podstawie udzielonych przez studenta odpowiedzi na pytania.

Indywidualna ocena przygotowania i aktywności podczas zajęć - indywidualnie każdy uczestnik zajęć zostanie oceniony przez prowadzącego; ocena będzie dotyczyła przygotowania studenta do zajęć i angażowania w ich przebieg.

Ustna weryfikacja wiedzy studenta na zajęciach (dotyczy studentów, którzy nie uzyskali w semestrze 25 pkt. lub więcej) - dodatkowym sposobem weryfikacji wyników kształcenia będzie ocena ustnej odpowiedzi na pytania.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 227
Marek Stępień 10/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Łącznik
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)