Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologiczno-pedagogiczne aspekty językowej edukacji dziecka WNP-PPW-PPAJE
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Aitchison, Ssak, który mówi. Wstęp do psycholingwistyki, PWN Warszawa, 1991.

Dakowska M., Psycholingwistyczne podstawy dydaktyki języków obcych, PWN Warszawa, 2001.

Komorowska H., Metodyka nauczania języków obcych, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2005.

Kurcz I., Bobryk J., Kądzielawa D. (red.), Ogólna psychologia języka i neurolingwistyka, PAN, Zakład Psychologii, Wrocław, 1986.

Wygotski L., Narzędzie i znak w rozwoju dziecka, PWN warszawa, 2006.

Literatura uzupełniająca:

Andrzejewska E., Kształcenie nauczycieli języków obcych na potrzeby edukacji wczesnoszkolnej, Języki Obce w Szkole, 2008.

Andrzejewska E., Kompetencje nauczyciela języków obcych w edukacji wczesnoszkolnej, Języki Obce w Szkole, 2008.

Brzeziński J., Nauczanie języków obcych dzieci, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1987.

Iluk J., Teoria i praktyka nauczania języków obcych w przedszkolu, Języki Obce w Szkole, 2008.

Jaworowska A., Rozwijanie sprawności receptywnych w przedszkolnym nauczaniu języka obcego, Języki Obce w Szkole, 2008.

Kobielska-Kalisz J., ACTION NOW! Jak uaktywnić ruchowo uczniów na lekcjach języka angielskiego w klasach I-III szkoły podstawowej, Języki Obce w Szkole, 2009.

Kupisiewicz C. (red.), Myśliciele – o wychowaniu, Graf Punkt Warszawa 2000.

Kurcz I., Język a psychologia, WSiP, Warszawa 1992.

Pfeiffer W., Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki, Wagros, Poznań 2001.

Wilczyńska W., O autonomii w przyswajanie języka obcego, PWN Warszawa, 1999.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

EK-1 student zna predyspozycje rozwojowe do uczenia się języka oraz strategie uczenia się/nauczania we wczesnym dzieciństwie.

EK-2 student zna znaczenie zabawy jako podstawowej formy aktywności dzieci.

Umiejętności:

EK-3 - student potrafi skonstruować pomoce dydaktyczne dostosowane do poziomu rozwoju dzieci.

Kompetencje społeczne:

EK-4 student jest dojrzały i zaangażowany w planowanie i realizacji działań edukacyjno-wychowawczych.

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

ocena dst (3,0) - student zna podstawowe pojęcia związane z istotą nauczania języka obcego, zna podstawowe predyspozycje rozwojowe we wczesnym dzieciństwie do uczenia się języka, zna strategie uczenia się/nauczania we wczesnym dzieciństwie.

ocena dst. plus (3,5) – student i definiuje zna podstawowe pojęcia związane z istotą nauczania języka obcego, zna podstawowe predyspozycje rozwojowe we wczesnym dzieciństwie do uczenia się języka, zna strategie uczenia się/nauczania we wczesnym dzieciństwie.

ocena db (4,0) - student zna i potrafi zdefiniować pojęcia związane z istotą nauczania języka obcego, zna i rozumie podstawowe predyspozycje rozwojowe we wczesnym dzieciństwie do uczenia się języka, rozumie i omawia strategie uczenia się/nauczania we wczesnym dzieciństwie.

ocena db plus (4,5) – student zna, rozumie i potrafi zdefiniować pojęcia związane z istotą nauczania języka obcego, zna i potrafi scharakteryzować predyspozycje rozwojowe we wczesnym dzieciństwie do uczenia się języka, zna i omawia strategie uczenia się/nauczania we wczesnym dzieciństwie.

ocena bdb (5) – student zna, rozumie i w wyczerpujący sposób potrafi zdefiniować pojęcia związane z istotą nauczania języka obcego, zna i potrafi scharakteryzować predyspozycje rozwojowe we wczesnym dzieciństwie do uczenia się języka, zna i omawia strategie uczenia się/nauczania we wczesnym dzieciństwie.

Umiejętności:

ocena dst (3,0) – potrafi zastosować zabawę jako podstawową formę aktywności dzieci.

potrafi skonstruować pomoce dydaktyczne dostosowane do poziomu rozwoju dzieci, na poziomie podstawowym wykorzystuje nowoczesne technologie wspierające proces uczenia się dziecka.

ocena dst. plus (3,5) – potrafi zastosować prostą zabawę jako podstawową formę aktywności dzieci.

potrafi skonstruować i zastosować pomoce dydaktyczne dostosowane do poziomu rozwoju dzieci, na poziomie dostatecznym wykorzystuje nowoczesne technologie wspierające proces uczenia się dziecka.

ocena db (4,0) – potrafi wymyślić i zastosować zabawę jako podstawową formę aktywności dzieci.

potrafi skonstruować i zastosować pomoce dydaktyczne dostosowane do poziomu rozwoju dzieci, wykorzystuje nowoczesne technologie wspierające proces uczenia się dziecka.

ocena db plus (4,5) – potrafi wymyślić i zastosować interesujące zabawy jako podstawową formę aktywności dzieci, potrafi skonstruować i zastosować pomoce dydaktyczne dostosowane do poziomu rozwoju dzieci, przygotowuje też odpowiednie pomoce dydaktyczne z wykorzystaniem zasobów internetowych na tablicy interaktywnej.

ocena bdb (5,0) – potrafi wymyślić i zastosować kreatywne zabawy jako podstawową formę aktywności dzieci, potrafi skonstruować i zastosować kreatywne pomoce dydaktyczne dostosowane do poziomu rozwoju dzieci przygotowuje kreatywne pomoce dydaktyczne z wykorzystaniem zasobów internetowych na tablicy interaktywnej.

Kompetencje:

ocena dst (3,0) - ma podstawową świadomość potrzeby poszerzania swojej wiedzy i wzbogacania swojego warsztatu pracy; odznacza się niską dojrzałością i zaangażowaniem w planowaniu i realizacji działań edukacyjno-wychowawczych.

ocena dst. plus (3,5) - ma podstawową świadomość potrzeby poszerzania swojej wiedzy i wzbogacania swojego warsztatu pracy; odznacza się dostateczną dojrzałością i zaangażowaniem w planowaniu i realizacji działań edukacyjno-wychowawczych.

ocena db (4,0) - ma świadomość potrzeby poszerzania swojej wiedzy i wzbogacania swojego warsztatu pracy; jest dojrzały i zaangażowany w planowanie i realizację działań edukacyjno-wychowawczych.

ocena db plus (4,5) - ma dużą świadomość potrzeby poszerzania swojej wiedzy i wzbogacania swojego warsztatu pracy; jest dojrzały i zaangażowany w planowanie i realizację działań edukacyjno-wychowawczych.

ocena bdb (5,0) - ma dużą świadomość potrzeby poszerzania swojej wiedzy i wzbogacania swojego warsztatu pracy; odznacza się wysoką dojrzałością i z zaangażowaniem w planowaniu i realizacji działań edukacyjno-wychowawczych.

Na ocenę końcową składają się:

kolokwium pisemne – max. 30 pkt.;

aktywność podczas zajęć – max. 10 pkt.

przygotowanie propozycji zabaw i pomocy dydaktycznych - max.10 pkt.

Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia wynosi 50.

50-47 – ocena 5,0

46-42 – ocena 4,5

41-37 – ocena 4,0

36-32 – ocena 3,5

31-27 - ocena 3,0

26 i poniżej – ocena 2,0

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie min. 16 pkt. z kolokwium.

Powyżej 50% nieobecności student nie będzie dopuszczony do zaliczenia.

Zakres tematów:

1. Kompetencje językowe

2. Sprawności receptywne

3. Mówienie

4. Predyspozycje rozwojowe we wczesnym dzieciństwie do uczenia się języka

5. Kompetencje nauczyciela w procesie nauki języka obcego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

6. Zasady nauczania języka obcego

7. Strategie nauczania/uczenia się we wczesnym dzieciństwie

8. Metody

9. Zabawa – podstawowa forma aktywności

10. Teoria wieku krytycznego

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

1. Metody podające (mini wykłady informacyjne i konwersatoryjne)

2. Metody poszukujące

a. problemowe (sytuacyjna, giełda pomysłów),

b. ćwiczeniowo - praktyczne (ćwiczebna oparta na wykorzystaniu różnych źródeł wiedzy),

c. dyskusji (referat)

3. Metoda eksponująca (pokaz)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, Kampus Wóycickiego Bud. 15, sala 1555
każdy wtorek, 11:30 - 13:00, (budynek nieznany), (sala nieznana)
Katarzyna Błażejewska 27/30 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)