Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka lekarska WMCM-LE-EL
Seminarium (SEM) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1.Kodeks Etyki Lekarskiej https://nil.org.pl/uploaded_images/1574857770_kodeks-etyki-lekarskiej.pdf

2.Deklaracja Helsińska WMA https://nil.org.pl/uploaded_files/art_1585807090_deklaracja-helsinska-przyjeta-na-64-zo-wmapazdziernik-2013-pelny-tekst.pdf

3. Bocheński J.M. Zarys historii filozofii. Wydawnictwo Philed sp. z o.o, Kraków 1993.

4. Czarkowski M. Zasady prowadzenia badań naukowych z udziałem ludzi, w: Różyńska J., Hańska W. Bioetyka, Lex Wolters Kluwer

Polska, Warszawa 2013, str. 438-452.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. Gert. B., Culver CM, Clouser Danner D, Bioetyka, Wydawnictwo Słowo/obraz/terytoria, 2006

2. Pawlikowski J. Ciało Ludzkie w badaniach naukowych i praktyce medycznej. PZWL, 2020.

3. Czarkowski M. Etyczno-medyczne aspekty początków ludzkiego życia. Studia bydgoskie, 2015, 9: 129-151. http://

studiabydgoskie.diecezja.bydgoszcz.pl/?p=1120

4. Czarkowski M. Udział osób niezdolnych do wyrażenia zgody w badaniach naukowych w: Prawa człowieka a wyzwania bioetyczne

związane z nowymi technologiami. Rzecznik Praw Obywatelskich, Warszawa 2018, 47-60. https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/Prawa

%20cz%C5%82owieka%20a%20wyzwania%20bioetyczne%20zwi%C4%85zane%20z%20nowymi%20technologiami_0.pdf

5. Czarkowski M. Pełnomocnik medyczny - pełniejsza realizacja zasady poszanowania autonomii pacjenta. w: A. Paprocka-Lipińska, R.

Budziiński, Etyka w medycynie. Między teorią a praktyką. Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, 2016 str. 248-262.

6. Czarkowski M.: Kliniczne konsultacje etyczne w Polsce – potrzeby i ograniczenia. Med. Prakt., 2017; 11: 124–129 https://www.mp.pl/

etyka/podstawy_etyki_lekarskiej/175177,kliniczne-konsultacje-etyczne-w-polsce-potrzeby-i-ograniczenia

7. Czarkowski M. Dylematy bioetyczno-medyczne zapłodnienia in vitro w: Sinkiewicz W., Grabowski R. Początek ludzkiego życia –

bioetyczne wyzwania i zagrożenia, Dom Wydawniczy Margrafsen, Bydgoszcz, 2016, str. 41-68. https://www.bil.org.pl/images/Komisje/

Komisja.Bioetyczna/2017_05_30_Poczatek_ludzkiego_zycia_bioetyczne_wyzwania_i_zagrozenia.pdf

8. Oświadczenie pro futuro jako nowa forma relacji pomiędzy rodziną pacjentem a lekarzem. Rozdział w monografii Oświadczenie

pacjenta pro futuro jako problem medyczny, etyczny, teologiczny i prawny pod red. M. Machinek, M. Prusak, M. Zadorożny. Wydawnictwo

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2020, str. 55-72

9. Czarkowski M. Etyka Lekarska. w: Majkowski J., Doroszewska A., Brzozowski T. Wyzwania XXI wieku. Ochrona zdrowia i kształcenie

medyczne. Federacja Polskich Towarzystw Medycznych, Warszawa 2012, str. 55-72.

10. Czarkowski M. Zgoda na udział w badaniach klinicznych osób niezdolnych do jej wyrażenia. Prawo i medycyna 2014 3-4 (56-57);

91-106.

11. Czarkowski M. Aspekty światopoglądowe sprzeciwu sumienia. w: Sinkiewicz W., Grabowski R. Medyczne, etyczne i prawne aspekty

sprzeciwu sumienia w praktyce medycznej. Dom Wydawniczy Margrafsen, Bydgoszcz, 2015, str. 141-156 https://www.bil.org.pl/images/

Komisje/Komisja.Bioetyczna/2017_05_30_Medyczne_etyczne_i_prawne_aspekty_sprzeciwu_sumienia_w_praktyce_medycznej.pdf

12. Najintymniejsze zlecenie dotyczące życia. O projekcie powołania pełnomocnika medycznego z dr. hab. med. Markiem Czarkowskim,

przewodniczącym Ośrodka Bioetyki NRL, rozmawia Monika Stelmach

https://podyplomie.pl/medical-tribune/25065,najintymniejsze-zlecenie-dotyczace-zycia

13. Tatarkiewicz W. Historia filozofii. PWN Warszawa 2020

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na wszystkich seminariach jest obowiązkowa. Nie jest możliwe "wędrowanie" studentów po grupach seminaryjnych. W wyjątkowych sytuacjach usprawiedliwionej nieobecności osoba prowadząca zajęcia może wyrazić zgodę na jednorazową zmianę grupy studenckiej ale musi to zostać pisemnie zgłoszone do osoby prowadzącej zajęcia i z nią uzgodnione minimum na dwa dni przed planowanym terminem tego seminarium.

Opuszczenie każdego seminarium wymaga napisania dodatkowej pracy na zadany przez wykładowcę temat niezależnie od tego czy nieobecność jest usprawiedliwiona czy też nie.

Niezgłoszenie się do odpowiedzi w czasie sminarium jest traktowane jako nieobecnośc. Wszelkie awarie sprzętu lub sieci wymagają napisania pracy na zadany przez wykładowcę temat i są traktowane jako nieobecość na zajęciach.

Objętośc pracy pisemnej to minimum 10.000 znaków. Wypracowania zawierające argumentację prawniczą nie będą akceptowane. Prace z zakresu etyki wymagają argumentacji etycznej. Na ocenienie pracy wykładowca ma 7 dni. Jeśli praca została oddana w takim czasie, że ten termin nakłada się na termin egzaminu nie ma możliwości zdawania w I terminie, a nieobecność jest traktowana jak nieusprawiedliwiona.

Więcej niż dwie nieobecności na seminariach (ponad 50% zajęć) wykluczają możliwość zaliczenia tych zajęć w danym roku akademickim.

Zakres tematów:

TEMATY SEMINARIÓW:

Zróżnicowanie światopoglądowe a opieka zdrowotna. Klauzula sumienia

Świadoma zgoda na świadczenia medyczne, populacje narażone na wykorzystanie i pokrzywdzenie.

Relacje lekarz-pacjent, lekarz-inny pracownik opieki zdrowotnej

Praktyczne aspekty etyki początków i końca ludzkiego życia

Pacjent, lekarz a publiczny system opieki zdrowotnej, lekarz-badacz, lekarz w komisjach etycznych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala e-learning
Marek Czarkowski 20/ szczegóły
2 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala e-learning
Marek Czarkowski 19/ szczegóły
3 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala e-learning
Marek Czarkowski 19/ szczegóły
4 każdy wtorek, 16:45 - 18:15, sala e-learning
Marek Czarkowski 19/ szczegóły
5 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala e-learning
Marek Czarkowski 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)