Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pharmaceutical Law WP-PR-MON-PhL
Wykład monograficzny (WYK_MON) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
MS Teams: Zespół: 1ar7us7
Literatura:

Magdalena Krekora, Marek Świerczyński, Elżbieta Traple, Prawo farmaceutyczne. Zagadnienia cywilnoprawne i regulacyjne, Warszawa 2020.

Marek Świerczyński, Zbigniew Więckowski (red.), Model prawny leków biopodobnych, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2020.

Marek Świerczyński, Zbigniew Więckowski (red.), Leczenie biologiczne a prawa pacjenta, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.

Irena Lipowicz, Marek Świerczyński, Grażyna Szpor (red.), Telemedycyna i e-Zdrowie. Prawo i informatyka, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.

Marek Świerczyński (red.), Biologiczne produkty lecznicze. Aspekty prawne, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

PR_W02 - student zna źródła i charakter norm prawa farmaceutycznego

PR_W04 - student tłumaczy i objaśnia podstawowe instytucje z prawa farmaceutycznego

PR_U01- student rozróżnia i objaśnia źródła prawa farmaceutycznego

PR_U02 - student definiuje i prezentuje charakterystykę instytucji prawa farmaceutycznego i wykorzystuje wiedzę teoretyczną do rozwiązywania konkretnych spraw

PR_U03 - student opisuje zasady prawa farmaceutycznego i analizuje rolę norm prawnych w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych

PR_U07 - student potrafi projektować i tworzyć rożne prace pisemne, analizy i interpretacje z określonych zagadnień prawa farmaceutycznego

PR_U09 - student potrafi projektować i tworzyć rożne wystąpienia ustne z określonych zagadnień prawa farmaceutycznego

PR_K01 – student uzupełnia i doskonali wiedzę z określonych zagadnień prawa farmaceutycznego

PR_K03 – student uczy się pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów

PR_K04 – student uczy się określania priorytetów w konkretnym działaniu prawnym, podjętym samodzielnie lub w grupie

Opis ECTS:

Udział w wykładzie: 30h

Lektura literatury: 100h

Przygotowanie do egzaminu: 70h

Suma godzin: 200h

Liczba ECTS: 200h / 25 = 8 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metodami weryfikacji efektów kształcenia są aktywność na zajęciach, opracowanie case study.

Zakres tematów:

Zakres tematyczny obejmuje:

1. Pojęcie prawa farmaceutycznego

2. Źródła prawa farmaceutycznego

3. Umowy międzynarodowe w dziedzinie prawa farmaceutycznego

4. Podmiot i przedmiot prawa farmaceutycznego

5. Podstawowe wiadomości o umowach prawa farmaceutycznego

6. Ochrona leków

7. Przepisy o nieuczciwej konkurencji i prawa ochrony konkurencji

8. Znaki towarowe, przedmiot ochrony i podmioty uprawnione do

zgłaszania

9. Pojęcie wynalazku i patentu do leku, podmioty uprawnione do zgłoszenia wynalazku do

ochrony; patent europejski

10. Podstawowe wiadomości dotyczące rejestracji i ochrony wynalazków.

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny, synchroniczny ze wsparciem kontaktu asynchronicznego - kod do spotkania.

Metodami weryfikacji efektów kształcenia są aktywność na zajęciach, opracowanie case study.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 308
Marek Świerczyński 38/35 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)