Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Case study w postępowaniu cywilnym WP-PR-MON-CSwPS
Wykład monograficzny (WYK_MON) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://wpia.uksw.edu.pl/node/234
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab8qsE7d13nXJSRSEDNAEkUcE0DNLsLOi_p46BewAyr01%40thread.tacv2/conversations?groupId=8cf1d826-3afe-489b-a577-7efd708a3640&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3


kod zespołu

bijw773
Literatura:

Literatura podstawowa:

• red. G. Jędrejek, Postępowanie Cywilne po nowelizacji. Vademecum, Warszawa 2020, wyd. Wolters Kluwer

• red. K. Flaga - Gieruszyńska, Postępowanie Cywilne. Komentarz Praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych. Wzory pism sądowych i procesowych z przykładowymi stanami faktycznymi, linie orzecznicze, koszty sądowe, Warszawa 2019, wyd. C. H. Beck

Literatura uzupełniająca:

• K. Flaga - Gieruszyńska, A. Zieliński, Postępowanie cywilne – Kompendium, Warszawa 2020, wyd. C. H. Beck

• W. Broniewicz, A. Marciniak, I. Kunicki, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2020, wyd. Wolters Kluwer

Efekty uczenia się:

PR_W02, PR_U02

Potrafi zdefiniować pojęcia z zakresu postępowania cywilnego oraz posługiwać się tymi pojęciami we właściwym znaczeniu. Ma wiedzę na temat źródeł postępowania cywilnego i relacji postępowania cywilnego do innych gałęzi prawa.

PR_U07, PR_U08

Zna i rozumie instytucje postępowania cywilnego oraz potrafi wyjaśnić przebieg tego postępowania i jego poszczególne etapy, a także odmienności wynikające z postępowań odrębnych. Potrafi dokonać wykładni przepisów postępowania cywilnego i stosować je w praktyce. Potrafi sporządzać proste pisma procesowe z zakresu postępowania cywilnego.

PR_U09, PR_K01, PR_K02, PR_K03

Ma świadomość znaczenia prawa cywilnego procesowego w obrocie prawnym i jest przygotowany do stosowania go w pracy zawodowej, posiada umiejętności pracy w grupie, wygłasza wystąpienia ustne, uzupełnia swoją wiedzę, potrafi współdziałać w grupie.

PR_W02, PR_U02

Potrafi zdefiniować pojęcia z zakresu postępowania cywilnego oraz posługiwać się tymi pojęciami we właściwym znaczeniu. Ma wiedzę na temat źródeł postępowania cywilnego i relacji postępowania cywilnego do innych gałęzi prawa.

PR_U07, PR_U08

Zna i rozumie instytucje postępowania cywilnego oraz potrafi wyjaśnić przebieg tego postępowania i jego poszczególne etapy, a także odmienności wynikające z postępowań odrębnych. Potrafi dokonać wykładni przepisów postępowania cywilnego i stosować je w praktyce. Potrafi sporządzać proste pisma procesowe z zakresu postępowania cywilnego.

PR_U09, PR_K01, PR_K02, PR_K03

Ma świadomość znaczenia prawa cywilnego procesowego w obrocie prawnym i jest przygotowany do stosowania go w pracy zawodowej, posiada umiejętności pracy w grupie, wygłasza wystąpienia ustne, uzupełnia swoją wiedzę, potrafi współdziałać w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

indywidualna praca studenta

tutoring (tutoriale dla grupy od 1 do 3 studentów)

aktywność na zajęciach

Klasyczna metoda problemowa

Studium przypadku (studium przykładowe)

SWOT

aktywność studenta podczas zajęć

przygotowanie referatów/praca zaliczeniowych

udział w zajęciach i dyskusji

Zakres tematów:

Podczas wykładu Studenci zapoznają się z metodyką pracy pełnomocnika procesowego i sędziego w sprawach cywilnych. Zajęcia nastawione są na rozwój umiejętności praktycznych (rozmowa z klientem, prezentowanie możliwych rozwiązań, analiza sprawy w oparciu o metodę SWOT, ocena ryzyka, przedstawienie strategii prowadzenia sprawy cywilnej).

Sprawy o zapłatę, rozwód, kontakty z małoletnimi, postępowanie nakazowe, postępowanie upominawcze, apelacja, zażalenie, wezwanie do zapłaty, mediacja, pisma procesowe, postępowanie spadkowe, ubezwłasnowolnienie, uprowadzenia rodzicielskie.

Metody dydaktyczne:

metoda projektu, klasyczna metoda problemowa

nauczanie zdalne w formie e-learningu w ramach kontaktu synchronicznego, jeżeli będzie takie zarządzenie Rektora - co do zasady, wykład odbywa się stacjonarnie

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 114
Marcin Białecki 29/35 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 21
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)