Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Klasycyzm i romantyzm WNHS-HS-KiRć
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Sztuka świata, t. 7-8, wyd. Arkady.

I. Ciseri, Romantyzm, Warszawa 2009.

K. Mikocka-Rachubowa, Canova, jego krąg i Polacy, Warszawa 2001.

Rottermund A., Zamek warszawski w epoce oświecenia. Rezydencja monarsza, funkcje i treści, Warszawa 1989.

Lorentz S., Rottermund A., Klasycyzm w Polsce, Warszawa 1984.

Literatura uzupełniająca

The Dictionary of art, ed. J. Turner, London 1996.

Batowska N., Jan Chrystian Kamsetzer - architekt Stanisława Augusta, Warszawa 1978.

Jaroszewski T., Architektura doby oświecenia w Polsce. Nurty i odmiany, Wrocław 1971.

Klasycyzm i klasycyzmy, materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa 1994.

Kwiatkowski M., Szymon Bogumił Zug - architekt polskiego Oświecenia, Warszawa 1971.

dalsza literatura podawana na bieżąco, sprofilowana do tematu.

Efekty uczenia się:

Absolwent potrafi rozwiązywać problemy w zakresie historii sztuki

poprzez wyszukiwanie i selekcjonowanie właściwych

informacji w zasobach drukowanych i cyfrowych, ich

krytyczną ocenę i syntezę. Posiada umiejętności badawcze, obejmujące: a) analizę

problemów w zakresie historii sztuki, w tym analizę obiektów

in situ; b) dobór metod i narzędzi badawczych,

wykorzystywanych zarówno w pracy teoretycznej, jak i m.in.

w inwentaryzacji zabytków; c) opracowanie i prezentację

wyników z wykorzystaniem zaawansowanych technik

informacyjno-komunikacyjnych. Student potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym i stosować

właściwą terminologię z zakresu historii sztuki. Posiada umiejętność konstruowania logicznej wypowiedzi w

mowie i w piśmie w języku polskim i obcym. Umie

przygotować tekst naukowy z aparatem badawczym i

poprawnie opracowanymi fotografiami dzieł sztuki.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową (zaliczeniową) składają się 2 oceny - z referatu i kolokwium.

Studenci przygotowują w wyznaczonym terminie referaty z prezentacją multimedialną, na zadany uprzednio przez wykładowcę temat. Studenci przygotowują referat w oparciu o lektury wskazane przez wykładowcę. Wygłoszony referat następnie jest oceniany przez wykładowcę. Pozytywną ocenę otrzymuje referat omówiony w sposób wyczerpujący, erudycyjny, zilustrowany prezentacją z bogatym materiałem ikonograficznym. Referat, który nie uzyska pozytywnej oceny, może być poprawiony w wersji pisemnej z aparatem naukowym i literaturą.

Na ostatnich zajęciach odbywa się kolokwium pisemne do którego studenci przygotowują się z lektur, na podstawie których zostały przygotowane referaty.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności.

Zakres tematów:

1. Rokoko w Polsce (malarstwo i rzeźba)

2. Łazienki Królewskie. Obiekty, wyposażenie, funkcja.

3. Zamek królewski w Warszawie za czasów Stanisława Augusta. Architektura (przebudowy, twórcy), wyposażenie, funkcja, treści ideowe.

4. Canoviani. Polscy i zagraniczni przedstawiciele rzeźby kręgu Antonia Canovy (do ok. 1850 r.)

5. Architektura XIX wieku w Polsce. Nurty, przedstawiciele, przykłady.

6. Ogrody krajobrazowe w Europie i Polsce. Powstanie, treści ideowe, artyści, przykłady. Pejzaż.

7. Neogotyk, greek revival, neorenesans w Polsce i w Europie. Przyczyny powstania, treści ideowe, przedstawiciele, dzieła. Architektura i plastyka

8. Rzeźba 1. połowy XIX w. w Polsce (bez Malińskiego i J. Tatarkiewicza). Artyści - biogram, przykłady twórczości.

9. Architektura 2. poł. XVIII w. Polsce (bez Zamku Królewskiego w Warszawie) Nurty, przedstawiciele, przykłady.

10. Wilno i Kraków jako ośrodki sztuki pod koniec XVIII w. i w 1. poł. XIX w. Przedstawiciele, przykłady

11. Mitologia, historia starożytna, fantastyka, świat baśni i religia w sztuce 2. poł. XVIII w. i 1. poł. XIX wieku (antyk grecki i rzymski i mitologie nordyckie, Szekspir itd.)

12. Nauka i rewolucja przemysłowa w sztuce XVIII w.

13. Egzotyka (Egipt, Bliski i Daleki Wschód, utopia, mit o Arkadii w sztuce europejskiej i polskiej.

14. Mit bohatera romantycznego w sztuce polskiej i europejskiej 2. poł. XVIII w. i 1. poł. XIX w. Nurt sztuki narodowowyzwoleńczej w sztuce polskiej 1. poł. XIX w. Legenda napoleońska. Rewolucja francuska w sztuce

15. Żywe obrazy XVIII i XIX w.

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia polegające na przedstawianiu samodzielnie przygotowanego referatu przez studenta.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 jednokrotnie, piątek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 11:30 - 13:00, sala 104
każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 310
Agnieszka Skrodzka 18/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)