Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczny wymiar zrównoważonego rozwoju WF-OB-FEZT
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 35
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Adamczyk J. (2001), Koncepcja zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem, „Zeszyty Naukowe” Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 145.

2. Agenda Zrównoważonego Rozwoju 2030;

3. Giordano K. (2005), Planowanie zrównoważonego rozwoju gminy w praktyce, Lublin.

4. Hłobił A. (2010), Teoria i praktyka edukacji ekologicznej na rzecz zrównoważonego rozwoju, „Problemy Ekorozwoju” vol. 5, nr 2.

5. Knieć W. (2012), Wspólna Polityka Rolna a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Polski. Analiza socjologiczna, Toruń.

6. Kowalewski A. T. (2005), Rozwój zrównoważony w procesach urbanizacji, „Nauka”, nr. 1.

7. Mierzejewska L., Zrównoważony rozwój miasta – wybrane sposoby pojmowania, koncepcje i modele, „Problemy rozwoju miast”, nr 3.

8. Sadowski R. F., Łepko Z., (red.), Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland, Warszawa 2017.

9. Strzelecka E. (2011), Rewitalizacja miast w kontekście zrównoważonego rozwoju, „Budownictwo i Inżynieria Środowiska”, vol. 2, no 4

10. Tyburski W. (red.), Zasady kształtowania postaw sprzyjających wdrażaniu zrównoważonego rozwoju, Toruń 2011.

Literatura uzupełniająca:

1. Nasza wspólna przyszłość : raport Światowej Komisji do Spraw Środowiska i Rozwoju, przeł. U. Grzelońska, E. Kolanowska, Warszawa 1991.

2. Pawłowski A., Rozwój zrównoważony. Idea, filozofia, praktyka, Lublin 2008;

Efekty uczenia się:

Wiedza: student identyfikuje i wyjaśnia przyczyny i skutki degradacji fizycznej, chemicznej i biologicznej środowiska. Ponadto potrafi dostrzec oraz przewidzieć konsekwencje ludzkiej ingerencji w środowisko naturalne. Metodą analityczno-syntetyczną prezentuje i objaśnia dokumenty z zakresu zrównoważonego rozwoju i potrafi odnieść je do działalności praktycznej.

Umiejętności: student przeprowadza analizę kluczowych dokumentów z zakresu zrównoważonego rozwoju i odnosi je do praktyki. Rozpoznaje wieloaspektowe konteksty zjawisk przyrodniczych. Poddaje krytyce standardowe działania podejmowane w ramach realizacji polityki rozwoju zrównoważonego.

Metody i kryteria oceniania:

Efekty wiedzy:

Na ocenę nast. (2) – student nie zna i nie potrafi określić przyczyn i skutków degradacji fizycznej, chemicznej i biologicznej środowiska. Nie dostrzega konsekwencji ludzkiej ingerencji w środowisko naturalne. Nie potrafi wskazać na praktyczne przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonego rozwoju, jak również analizowanych dokumentów, na mocy których są one realizowane.

Na ocenę dst. (3) – student w niewielkim stopniu określa przyczyny i skutki degradacji fizycznej, chemicznej i biologicznej środowiska. W niewielkim stopniu dostrzega konsekwencje ludzkiej ingerencji w środowisko naturalne, nie potrafi jednak przewidzieć jej skutków. W ograniczonym stopniu potrafi wskazać na praktyczne przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonego rozwoju, jak również analizowanych dokumentów, na mocy których są one realizowane.

Na ocenę db. (4) – student zna przyczyny i skutki degradacji fizycznej, chemicznej i biologicznej środowiska. Dostrzega konsekwencje ludzkiej ingerencji w środowisko naturalne i potrafi przewidzieć jej skutki. Potrafi wskazać na praktyczne przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonego rozwoju, jak również analizowanych dokumentów, na mocy których są one realizowane.

Na ocenę bdb. (5) - student doskonale zna przyczyny i skutki degradacji fizycznej, chemicznej i biologicznej środowiska. Dostrzega konsekwencje ludzkiej ingerencji w środowisko naturalne i potrafi przewidzieć jej skutki zarówno dla przyrody, jak i człowieka. Bardzo dobrze potrafi wskazać na praktyczne przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonego rozwoju, jak również analizowanych dokumentów, na mocy których są one realizowane.

zrównoważonego.

Efekty umiejętności:

Na ocenę nast. (2) - student nie wyprowadza przesłanek natury praktycznej z analizowanych dokumentów; nie weryfikuje i nie ocenia standardowych działań podejmowanych w ramach realizacji polityki rozwoju zrównoważonego.

Na ocenę dst. (3) – student w umiarkowany sposób wyprowadza przesłanki natury praktycznej z analizowanych dokumentów; w niewielkim stopniu poddaje krytyce standardowe działania podejmowane w ramach realizacji polityki rozwoju zrównoważonego.

Na ocenę db. (4) – student analizuje dokumenty pod kątem praktycznych odniesień. Poddaje krytyce standardowe działania podejmowane w ramach realizacji polityki rozwoju zrównoważonego oraz rozpoznaje konteksty zjawisk przyrodniczych.

Na ocenę bdb. (5) – student analizuje dokumenty pod kątem praktycznych odniesień, porównuje je, a ponadto ustala kryteria ich przesłanek. Poddaje krytyce standardowe działania podejmowane w ramach realizacji polityki rozwoju zrównoważonego i proponuje alternatywne.

Zaliczenie przedmiotu - opracowanie i zaprezentowanie ustalonego z prowadzącym projektu dotyczącego Celów Zrównoważonego Rozwoju (oceniana jest merytoryczna i formalna strona projektu, wiedza z zakresu omawianego zagadnienia oraz sposób prezentacji treści).

Zakres tematów:

1. Kierunki współczesnej polityki zrównoważonego rozwoju - 2h

2. Problemy implementacyjne zrównoważonego rozwoju - 2h

3. Krajowe programy i strategie na rzecz zrównoważonego rozwoju - 2h

4. Rola regionów we wdrażaniu zrównoważonego rozwoju - 2h

5. Zrównoważone zarządzanie przedsiębiorstwem - 2h

6. Praktyczny wymiar społecznej odpowiedzialności biznesu - 2h

7. Zrównoważona gospodarka przestrzenna - 2h

8. Koncepcja zrównoważonego miasta w praktyce - 2h

9. Zrównoważony rozwój w turystyce -2h

10. Zrównoważony rozwój w kulturze i sztuce - 2h

11. Praktyka zrównoważonego rozwoju w działalności organizacji pozarządowych - 2h

12. Edukacja do zrównoważonego rozwoju - 2h

13. Działalność RCE Warsaw Metropolitan na rzecz zrównoważonego rozwoju - 2h

14. Inicjatywy lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju - 2h

15. Podsumowanie materiału - 2h

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny – słowna prezentacja treści

Prezentacja multimedialna – prezentacja treści wykładu w programie Power Point

Wykład problemowy – omówienie jakiegoś szczegółowego zagadnienia czy problemu z zakresu problematyki zrównoważonego rozwoju

Projekt - przedstawienie projektu obejmującego realizację wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030.

Indywidualna lektura tekstów – lektura tekstów oraz aktów prawnych

Analiza treści tekstu – przeprowadzana wspólnie podczas wykładu w celu uzyskania poprawnych wniosków oraz wyjaśnienia kwestii niezrozumiałych

Dyskusja - wspólne podsumowanie zaprezentowanego materiału, formułowanie konstruktywnych wniosków

MS Teams - platforma służąca realizacji wykładów w formie on-line i pracy grupowej na kanałach

Moodle – platforma ma służyć jako pomoc dydaktyczna dla uczestników wykładu. Student będzie miał możliwość uzyskania materiałów z wykładu, dodatkowych treści oraz sprawdzenia swojej wiedzy poprzez rozwiązywanie quizów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala e-learning
Agnieszka Klimska 19/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)