Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Environmental Law WF-OB-SUEL
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=21818
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: zajęcia odbywają się stacjonarnie
Literatura:

Obligatory reading:

 Sands P., Principles of International Environmental Law, – selected issues

 Bodansky D. M., The Art and Craft of International Environmental Law (2010) – selected issue

 Eccleston Ch. H., March F., Global Environmental Policy, Concepts, Principles and Practise (2011) – selected issue

Optional reading:

 Kiss A., Shelton D., Guide to International Environmental Law (2007)

 Louka E., International Environmental Law: Fairness, Effectiveness, and World Order (2006)

 Fitzmaurice M., Contemporary Issues in International Environmental Law (2009)

 Bodansky D., Brunnée J., Rajamani L., International Climate Change Law (2017)

 Carlarne C. P., Gray K. R., Tarasofsky R., The Oxford Handbook of International Climate Change Law (2016)

 Hollo E. J., Kulovesi K., Mehling M., Climate Change and the Law (2013)

 Argüello G., Marine Pollution, Shipping Waste and International Law (2021)

 Craik N., Impact Assessment Process, Substance and Integration (2010)

 Wood Ch., Environmental Impact Assessment. A Comparative Review (2013)

 Fischer T. B., The Theory and Practice of Strategic Environmental Assessment. Towards a More Systematic Approach

 Jürgen F., International Environmental “soft law” (2013)

 Stephens T., International Courts and Environmental Protection (2009)

 Weiss E. B., The Evolution of International Environmental Law (2011)

 Rubenstein K., Pogge T., Environmental Discourses in Public and International Law (2011)

 Weiss E. B., The Evolution of International Environmental Law, 54 Japanese Y.B. Intl. L. 1-27 (2011)

 P. H. Sand, J. McGee, Lessons learnt from two decades of international environmental agreements: law International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics volume 22, (2022)

 Bekhoven J. van, Public Participation as a General Principle in International Environmental Law: Its Current Status and Real Impact, National Taiwan University Law Review 2016, Vol. 11: 2

 Eritja M. C., del Castillo T. F., Biological Diversity and International Law. Challenges for the Post 2020 Scenario, 2021

 Ong D. M., The Convention On International Trade In Endangered Species (Cites, 1973): Implications Of Recent Developments In International And Ec Environmental Law, Journal of Environmental Law, Vol. 10, No. 2, 10th Anniversary Issue (1998)

Legal acts (main):

Aarhus Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters, Aarhus, 1998

Convention on the Ban of the Import into Africa and the Control of Transboundary Movements and Management of Hazardous Wastes within Africa, Bamako, 1991

Convention on Biological Diversity (CBD), Nairobi, 1992

Cartagena Protocol on Biosafety 2000

Nagoya Protocol on Access and benefit sharing 2010, Japan

Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (CMS), Bonn, 1979

Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal, Basel, 1989

Convention on the International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna (CITES), Washington, DC, 1973

Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution

Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context 25.02.1991 (Espoo Connvention)

Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes (ECE Water Convention), Helsinki, 1992

Convention on the Transboundary Effects of Industrial Accidents, Helsinki, 1992

Convention on Wetlands of International Importance Especially As Waterfowl Habitat (notably not a Multilateral Environmental Agreement)

Convention to Combat Desertification in Those Countries Experiencing Serious Drought and/or Desertification, Particularly in Africa (UNCCD; 1994)

Espoo Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context, Espoo, 1991

Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), New York, 1992

International Tropical Timber Agreement (ITTA), Geneva, 1994

Stockholm Convention Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants Stockholm, 2001

Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer, Vienna, 1985, including the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, Montreal, 1987

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia:

1. Wiedza - Student zna problemy środowiskowe i potrafi wskazać ich przyczyny oraz konsekwencje środowiskowe, społeczne i ekonomiczne. Student identyfikuje instrumenty międzynarodowego, europejskiego, polskiego prawa ochrony środowiska oraz otoczenie instytucjonalne. Student potrafi wymienić podstawowe akty prawa międzynarodowego w ochronie środowiska i zna ich podstawowe zasady.

2. Umiejętności - Student rozumie znaczenie prawa jako instrumentu ochrony środowiska. Student interpretuje akty prawne i na ich podstawie wyciąga poprawne wnioski (bada akty prawne, znajduje potrzebne akty). Student wyjaśnia terminologię i dane z zakresu zrównoważonego rozwoju, prawa ochrony środowiska i ochrony przyrody, rozumie znaczenie poszczególnych źródeł ochrony środowiska.

3. Kompetencje - Student stosuje regulacje dotyczące środowiska do aktualnych problemów, jest krytycznie zainteresowany i otwarty na innowacyjne osiągnięcia w dziedzinie prawa ochrony środowiska (przyczynić się do poprawy stanu środowiska i ratowania różnorodności biologicznej).

Metody i kryteria oceniania:

aktywność podczas zajęć = 20 % oceny końcowej; prezentacja na temat związany z prawem ochrony środowiska = 80 % oceny końcowej.

Ocena niedostateczna

A

1. Student nie wyjaśnia terminologii i zasad z zakresu zrównoważonego rozwoju, prawa ochrony środowiska i ochrony przyrody, nie rozumie znaczenia poszczególnych źródeł ochrony środowiska.

2. Student nie identyfikuje instrumentów międzynarodowego, europejskiego, polskiego prawa ochrony środowiska i otoczenia instytucjonalnego.

b

3.Student nie może wyciągać wniosków z przedstawionych mu faktów i koncepcji dotyczących prawa ochrony środowiska.

4.Student nie interpretuje aktów prawnych i na ich podstawie nie może podać prawidłowych wniosków (bada akty prawne, znajduje niezbędne czynności).

do

5. Student nie jest w stanie pracować w grupie, jest krytycznie zainteresowany i nie jest otwarty na innowacyjne osiągnięcia w zakresie prawa ochrony środowiska (przyczynianie się do lepszego środowiska i oszczędzania różnorodności biologicznej).

Ocena 3

A

1.Student wyjaśnia podstawową terminologię i zasady z zakresu zrównoważonego rozwoju, prawa ochrony środowiska i ochrony przyrody, ogólnie rozumie znaczenie poszczególnych źródeł ochrony środowiska.

2. Student identyfikuje podstawowe instrumenty międzynarodowego, europejskiego, polskiego prawa ochrony środowiska i otoczenia instytucjonalnego.

b

3. Student potrafi konstruować podstawowe wnioski z przedstawionych mu faktów i pojęć z zakresu prawa ochrony środowiska.

4. Student interpretuje ogólnie akty prawne i na ich podstawie wyciąga podstawowe wnioski (bada akty prawne, znajduje niezbędne akty prawne).

do

5. Student potrafi w pewnym stopniu pracować w grupie, jest mało krytycznie zainteresowany i otwarty na innowacyjne osiągnięcia w zakresie prawa ochrony środowiska (przyczynianie się do lepszego środowiska i oszczędzania różnorodności biologicznej).

Stopień 4

A

1.Student w odpowiedni sposób wyjaśnia terminologię i zasady z zakresu zrównoważonego rozwoju, prawa ochrony środowiska i ochrony przyrody, dobrze rozumie znaczenie poszczególnych źródeł ochrony środowiska.

2.Student dobrze identyfikuje instrumenty międzynarodowego, europejskiego, polskiego prawa ochrony środowiska i otoczenia instytucjonalnego.

b

3.Student potrafi konstruować właściwe wnioski z przedstawionych mu faktów i koncepcji dotyczących prawa ochrony środowiska.

4. Student dobrze interpretuje akty prawne i na ich podstawie wyciąga prawidłowe wnioski (bada akty prawne, znajduje niezbędne działania).

5. Student potrafi pracować w grupie, jest krytycznie zainteresowany i otwarty na innowacyjne osiągnięcia w zakresie prawa ochrony środowiska (przyczynianie się do lepszego środowiska i oszczędzania różnorodności biologicznej).

Ocena 5

A

1.Student wyjaśnia bardzo dobrze terminologię i zasady z zakresu zrównoważonego rozwoju, prawa ochrony środowiska i ochrony przyrody, przedstawia dogłębne zrozumienie znaczenia poszczególnych źródeł ochrony środowiska.

2. Student bardzo dobrze identyfikuje instrumenty międzynarodowego, europejskiego, polskiego prawa ochrony środowiska i otoczenia instytucjonalnego.

b

3. Student potrafi konstruować bardzo dobrze wnioski z przedstawionych mu faktów i koncepcji dotyczących prawa ochrony środowiska.

4. Student bardzo dobrze interpretuje akty prawne i na ich podstawie wyciąga poprawne wnioski wraz ze złożonym wyjaśnieniem (bada akty prawne, znajduje niezbędne działania).

5. Student potrafi pracować w grupie wykonującej różne role, jest bardzo krytycznie zainteresowany i bardzo otwarty na innowacyjne osiągnięcia w zakresie prawa ochrony środowiska (przyczynianie się do lepszego środowiska i oszczędzania różnorodności biologicznej).

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do prawa ochrony środowiska - aktualne problemy - 2 h

2. Ochrona środowiska na szczeblu międzynarodowym, regionalnym i krajowym - 2 h

3. Prawne instrumenty ochrony środowiska - 2 h

4. Terminy, pojęcia i zasady prawa ochrony środowiska - 2 h

5. Dostęp do informacji o środowisku i udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska - przesłanki, instrumenty i kompetencje - 2 h

6. Ocena oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć i planu, programów - 4 h

7. Regulacja prawna dotycząca ochrony przyrody - 4 h

8. Regulacja prawna dotycząca ochrony mórz i oceanów - 2h

9. Gospodarka odpadami i substancjami niebezpiecznymi - 2 h

10. Ochrona powietrza - 2 h

11. Podstawy prawne ochrony klimatu - 4

12.Odpowiedzialność państwa za szkody w środowisku - 1

13.Perspektywa przyszłości prawa ochrony środowiska - 1

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: wykład, studium przypadku, dyskusja, analiza orzeczeń.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 108
Agata Kosieradzka-Federczyk 2/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)