Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Epistemologia WF-FI-N112-EP
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a-O1T39lnZw9YeJ_MPJOZkMSzJi-ejMcHN4TLiTSHNWU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=644e2522-6dee-49dc-a238-5e29735a0d35&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a-O1T39lnZw9YeJ_MPJOZkMSzJi-ejMcHN4TLiTSHNWU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=644e2522-6dee-49dc-a238-5e29735a0d35&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Brentano, F. (1999). Psychologia z empirycznego punktu widzenia. Tłum. W. Galewicz. Warszawa: PWN.

Husserl, E. (1999). Badania logiczne II/I. Tłum. J. Sidorek. Warszawa: PWN.

Rorty, R. (1994). Filozofia a zwierciadło natury. Tłum. M. Szczubiałka. Warszawa: Spacja.

Quine, W.v.O. (1986). Epistemologia znaturalizowana. w: tenże, Granice wiedzy i inne eseje filozoficzne. Warszawa: PiW. ss. 106-125.

Dummet, M. (1998). Realizm i antyrealizm. W: Filozofia brytyjska u schyłku XX wieku, red. P. Gutowski, T. Szubka. Lublin: TN KUL. ss. 67-86.

Fodor, J. (1999). Jak grać w reprezentacje umysłowe - poradnik Fodora. W: Modele umysłu. Tłum. A. Putko. Warszawa: PWN.

Oregan, J. K., Noe, A. (2008 ) Sensomotoryczne ujęcie widzenia i świadomości wzrokowej, w: Formy aktywności umysłu. Ujęcia kognitywistyczne. t. 1. Ujęcia kognitywistyczne. Warszawa: PWN.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

student wie, czym jest epistemologia (teoria poznania) i jaka jest jej specyfika metodologiczna;

student zna podstawową terminologię i ma uporządkowaną wiedzę teoriopoznawczą;

Umiejętności:

student samodzielnie zdobywa wiedzę, czyta i interpretuje teksty filozoficzne z zakresu epistemologii (teorii poznania), słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji podstawowych problemów i argumentów teoriopoznawczych, potrafi przeprowadzić analizę podstawowych epistemologicznych oraz identyfikuje ich kluczowe tezy i założenia.

Kompetencje:

student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności oraz rozumie ich znaczenie dla racjonalności badań naukowych i kształtowania własnego obrazu świata.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na ćwiczeniach (dopuszczalna 1 nieobecność usprawiedliwiona)

Zaliczenie na podstawie znajomości lektura, aktywności na zajęciach, przygotowywania notatek i referatu.

Metody dydaktyczne:

Elementy wykładu, dyskusja, wspólne czytanie i analiza tekstów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 13:15 - 14:45, sala 309
Michał Piekarski 24/30 szczegóły
2 co drugi poniedziałek (parzyste), 13:15 - 14:45, sala 309
Michał Piekarski 23/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)