Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia filozofii nowożytnej WF-FI-N11-HF3
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://-
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: -
Literatura:

1. Kartezjusz, "Medytacje o filozofii pierwszej", różne wydania.

2. Kartezjusz, "Zasady filozofii", Warszawa 1960, fragmenty.

3. D. Hume, "Traktat o naturze ludzkiej", Warszawa 1951, s. 151-121.

4. D. Hume, "Badania dotyczące rozumu ludzkiego", Warszawa 1977, s. 33-38, 53-57.

5. J. Locke, "Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego", Warszawa 1955, fragmenty.

6. I. Kant, "Krytyka czystego rozumu", przeł. R. Ingarden, różne wydania, fragmenty.

7. R. Chisholm, "Co to jest argument transcendentalny?", "Principia" IV, 1991.

8. G.W.F. Hegel, "Fenomenologia ducha", różne wydania, fragmenty.

9. H.D. Thoreau, "Walden, czyli życie w lesie", Poznań 2010, fragmenty.

10. F. Brentano, "Psychologia z empirycznego punktu widzenia", Warszawa 1999, fragmenty.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

student wie czym jest dyscyplina historii filozofii nowożytnej, jak się kształtowała, zna główne jej nurty oraz zasady jej uprawiania, jak też ich przedstawicieli. Student zna zasady interpretacji tekstów z historii filozofii.

Umiejętności:

student czyta i interpretuje teksty filozoficzne z zakresu historii filozofii, słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji idei i argumentów filozoficznych, potrafi ocenić ich wartość poznawczą. Umie uzasadnić znaczenie zajmowania się nowożytna historią filozofii.

Kompetencje:

jest otwarty na racjonalne interpretacje dziejów problemów filozoficznych nowożytności.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową zajęć ćwiczeniowych mają wpływ dwa elementy:

1) Obecność.

2) Ocena z kolokwium pisemnego.

Ocena końcowa jest średnią ważoną, przy czym obecność wypływa na ocenę na ostateczną ocenę jako 1/4 wagi, zaś ocena z kolokwium - 3/4 wagi ostatecznej oceny.

W przypadku obecności (poświadczonej wpisem na listę obecności) obowiązuje następująca skala:

7 obecności - 5,0

6 obecności - 4,0

5 obecności - 3,0

4 i mniej obecności - 2,0

Zajęcia ćwiczeniowe kończą się zaliczeniem pisemnym w postaci kolokwium. Pytania zamknięte (80 proc.) i otwarte (20 proc.) dotyczą zagadnień poruszanych na zajęciach oraz tekstów przerabianych podczas kursu.

Zakres tematów:

1-2. Ćwiczenia wprowadzające. Główni myśliciele nowożytności. Co charakteryzuje filozofię nowożytną.

3-4. Główne pojęcia i metody filozofii racjonalistycznej (Kartezjusz).

5-6. Epistemologia empiryzmu. Teoria etyczna wczesnego empiryzmu: utylitaryzm i tolerancja (Hume, Locke).

7-8. Podstawowe pojęcia i dystynkcje terminologiczne filozofii transcendentalnej. Krytyka filozofii transcendentalnej (Kant, Chisholm).

9-10. Dialektyka Pana i niewolnika (Hegel).

11-12. Elementy transcendentalizmu amerykańskiego (Thoreau).

13-14. Brentana projekt psychologii opisowej.

15. Podsumowanie zajęć. Określenie głównych tendencji filozofii nowożytnej.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny – będzie dotyczył wprowadzenia w tematykę, strukturę i sposób prowadzenia zajęć; zostanie także zastosowany przy wyjaśnieniu metod pracy: zasady dyskusji naukowej, przygotowania prezentacji.

Indywidualna lektura tekstów – indywidualna lektura tekstów przeznaczonych do analizy w czasie poszczególnych zajęć (lektura obowiązkowa przed zajęciami jako przygotowanie do nich)

Analiza treści tekstu – przeprowadzana wspólnie podczas zajęć w celu uzyskania poprawnego zrozumienia treści oraz wyjaśnieniu kwestii niezrozumiałych

Dyskusja – będzie odbywać się po każdej lekturze, w ramach jej omawiania oraz przy omawianiu prezentacji grupowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala 310
Witold Płotka 16/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)