Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PPSF: Etyka społeczna (Etyka 2) WF-FI-123-PPSFE-R21
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

M. Walzer, Komunitariańska krytyka liberalizmu [w:] Komunitarianie. Wybór tekstów, red. P. Śpiewak, Warszawa 2004 (s. 91-113)

W. Kymlicka, Liberalizm a komunitaryzm [w:] Komunitarianie. Wybór teksów, red. P. Śpiewak, Warszawa 2004 (s. 151-178)

A. MacIntyre, Struktury społeczne i ich zagrożenia dla moralnej sprawczości, [w:] Tenże, Etyka i polityka, Warszawa 2009 (s. 270-313)

R. Spaemann, Sprawiedliwość albo: Ja i inni [w:] Tenże, Podstawowe pojęcia moralne

E. Tugendhat, Sprawiedliwość [w:] Tenże, Wykłady o etyce, Warszawa 2004 (s. 390-418)

Z. Bauman, Prawo do uznania, prawo do redystrybucji. Od równości do wielokulturowości [w:] Tenże, Wspólnota. W poszukiwaniu bezpieczeństwa w niepewnym świecie (s. 100-146)

A. MacIntyre, Czy patriotyzm jest cnotą? [w:] Komunitarianie. Wybór tekstów, red. P. Śpiewak, Warszawa 2004 (s. 285-304)

H. Arendt, O przemocy. Nieposłuszeństwo obywatelskie, Warszawa 1999

E. Tugendhat, Prawa człowieka [w:] Tenże, Wykłady o etyce, Warszawa 2004 (s. 360-389)

Metody i kryteria oceniania:

Student jest zobowiązany do obecności na zajęciach. Dopuszczalne są dwie nieobecności. W przypadku większej liczby opuszczonych ćwiczeń, student musi zaliczyć odpowiedni materiał, tzn. przedstawić w formie ustnej i pisemnej analizę tekstu, omawianego na zajęciach, które opuścił. Ponadto każdy student ma za zadanie przygotować prezentację, obejmującą analizę i interpretację tekstu, w której wskazane zostaną założenia, a także teoretyczne i praktyczne konsekwencje sformułowanych przez autora głównych tez. Opracowanie powinno nawiązywać do aktualnych problemów społecznych. Na ostatnich zajęciach odbędzie się kolokwium pisemne, sprawdzające wiedzę z omawianych na ćwiczeniach lektur.

Na ocenę końcową z ćwiczeń składa się:

1. obecność (dozwolone dwie nieobecności)

2. ocena z kolokwium pisemnego

3. aktywność na zajęciach

Metody oceny:

Kolokwium ma formę pytań zamkniętych i otwartych, na które student powinien odpowiedzieć zwięźle i oddając istotę zagadnienia. Pytania odnoszą się do lektur omawianych na zajęciach.

Kolokwium trwa 60 minut i odbywa się w ramach ostatnich zajęć w semestrze.

Zakres tematów:

1. Debata między liberalizmem a komunitaryzmem (Kymlicka, Walzer)

2. Struktury społeczne a moralna sprawczość podmiotu (MacIntyre)

3. Sprawiedliwość jako zasada życia społecznego (Spaemann, Tugendhat)

4. Wielokulturowość, czyli prawo do uznania (Bauman)

5. Patriotyzm jako cnota (MacIntyre)

6. Przemoc a władza (Arendt)

7. Prawa człowieka (Tugendhat)

8. Zaliczenie

Metody dydaktyczne:

Indywidualna lektura tekstu: samodzielne opracowanie tekstu jako przygotowanie do ćwiczeń

Dyskusja: wymiana poglądów między prowadzącym a studentami lub między grupami studentów odbywająca się na każdych ćwiczeniach w ramach analizy tekstów, dotyczy tez stawianych przez autora tekstu, ich założeń, a także wniosków, jakie z nich wynikają.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga środa (parzyste), 9:45 - 11:15, sala 101
Karolina Rozmarynowska 18/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)