Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PPSF: Semiotyka logiczna WF-FI-123-PPSF-SEM
Wykład (WYK) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Egzaminacyjny
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aoqndMWgqzWHVxkoMB8Mf3YDCwXKZZz2trH3kRy6HnCE1%40thread.tacv2/conversations?groupId=64be442f-e945-4c06-8cf5-f1ee656f81bb&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Fragmenty:

1. J. J. Jadacki, Elementy semiotyki logicznej i metodologii w zadaniach, Warszawa 2004,

2. E. Nieznański, Logika. Podstawy - język - uzasadnianie, wyd. 3, Warszawa 2011,

3. A. Tarski, Pisma logiczno-filozoficzne, Tom 1, Wyd. Naukowe PWN, 1995

4. Marek Tokarz, Elementy pragmatyki logicznej, Wydawnictwo PWN,

5. R. Rasmus, J. Symons, "Epistemic Logic", The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Edward N. Zalta (ed.), <https://plato.stanford.edu/archives/sum2019/entries/logic-epistemic/>.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

1. podstawową terminologię z zakresu semiotyki logicznej,

2. w zaawansowanym stopniu rolę refleksji filozoficznej w kształtowaniu

kultury oraz miejsce i znaczenie filozofii w relacji do innych nauk,

3. zaawansowane idee i argumenty wybranych autorów filozoficznych

oraz metody interpretacji tekstu filozoficznego,

4. specyfikę przedmiotową i metodologiczną filozofii oraz podstawowe

metody badawcze i strategie argumentacyjne właściwe dla głównych

subdyscyplin filozoficznych,

5. sposób wykorzystania narzędzi wyszukiwawczych ukierunkowanych na

zagadnienia filozoficzne.

Umiejętności: absolwent potrafi

1. dobierać strategie argumentacyjne, konstruować na poziomie elementarnym.

krytyczne argumenty, formułować adekwatne odpowiedzi na krytykę.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotowy do

1. adekwatnej oceny zakresu posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych

umiejętności oraz do ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego,

2. samodzielnego podejmowania i inicjowania prostych działań badawczych oraz

do efektywnego organizowania własnej pracy i krytycznej oceny stopnia jej

zaawansowania,

3. uwzględniania znaczenia europejskiego dziedzictwa filozoficznego dla

rozumienia wydarzeń społecznych i kulturalnych.

Metody i kryteria oceniania:

1. Zajęcia odbywają się stacjonarnie, a w razie konieczności przez program MS Teams, w czasie rzeczywistym. Udział w zajęciach jest obowiązkowy.

2. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest obecność na min. 12 wykładach.

3. Na egzaminie obowiązuje materiał omówiony na wykładach oraz zadane lektury.

Zakres tematów:

1. Semiotyka logiczna. Syntaktyka, semantyka, pragmatyka

2. Syntaktyka. Podstawowe pojęcia: język, metajęzyk; użycie, cytowanie; wyrażenia typy i egzemplarze; cudzysłowy

3. Systemy syntaktyczne. Języki i rachunki

4-5. Semantyka. Podstawowe pojęcia: oznaczanie, znaczenie, prawdziwość, wynikanie logiczne

6-7. Semantyka logiczna. Teoria modeli relacyjnych i algebraicznych

8-9. Współczesna wersja klasycznej teorii prawdy – koncepcja Tarskiego

10. Wynikanie logiczne

11. Pragmatyka logiczna. Podstawowe pojęcia: okazjonalność, przekonanie, presupozycja, implikatura, akt mowy

12-13. Logika przekonań LB

14. Semiotyczne klasyfikacje nazw

15. Semiotyczne klasyfikacje zdań

Metody dydaktyczne:

Opis metod dydaktycznych:

- wykład informacyjny – słowna prezentacja treści z zakresu ogólnej metodologii nauk,

- wykład problemowy – poświęcony omówieniu jakiegoś szczegółowego problemu z zakresu ogólnej metodologii nauk,

- prezentacja multimedialna – jako uzupełnienie i wzbogacenie metody wykładu informacyjnego i problemowego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala e-learning
Marek Porwolik 14/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)