Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ogólna metodologia nauk WF-FI-N112-OMN
Wykład (WYK) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

K. Ajdukiewicz, Logika pragmatyczna, Warszawa 1965,

The Blackwell Guide to the Philosophy of Science, (ed. P. Machamer and M. Silberstein), Malden-Oxford 2001,

A Companion to the Philosophy of Science, (ed. W. H. Newton-Smith), Malden-Oxford 2001,

A. Grobler, Metodologia nauk, Kraków 2006,

T. Kotarbiński, Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, Wrocław-Warszawa-Kraków 1961.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

1. podstawową terminologię z zakresu ogólnej metodologii nauk.

2. normy konstytuujące i regulujące struktury i instytucje społeczne oraz

źródła tych norm, ich naturę, zmiany i wpływ na ludzkie zachowania,

3. wzajemne powiązania i komplementarność pomiędzy poznaniem typu

filozoficznego a typu pozafilozoficznego oraz główne kierunki w obrębie

subdyscyplin filozoficznych.

Umiejętności: absolwent potrafi

1. formułować złożone problemy filozoficzne, stawiać tezy oraz artykułować

własne poglądy w sprawach społecznych i kulturowych,

2. prowadzić na poziomie podstawowym pracę badawczą pod kierunkiem

opiekuna naukowego lub kierownika zespołu badawczego.

Metody i kryteria oceniania:

1. Zajęcia odbywają się stacjonarnie, a w razie konieczności przez program MS Teams, w czasie rzeczywistym. Udział w zajęciach jest obowiązkowy.

2. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest obecność na min. 12 wykładach.

3. Na egzaminie obowiązuje materiał omówiony na wykładach oraz zadane lektury.

Zakres tematów:

1. Metodologia nauk – ujęcia, aspekty

2. Uzasadnianie w nauce

3-4. Nauka jako wiedza prawdopodobna

5-6. Falsyfikacjonizm i jego krytyka

7. Wyjaśnianie w nauce i jego modele

8. Pojęcie teorii naukowej

9. Redukcja terminów teoretycznych a definiowanie

10. Klasyfikacje i typologie, i ich rola w nauce

11. Pojęcie prawa

12. Teorie a modele

13. Nauki dedukcyjne i nauki empiryczne

14. Nauki przyrodnicze i nauki społeczne

15. Nauki nomotetyczne i nauki idiograficzne

Metody dydaktyczne:

Opis metod dydaktycznych:

- wykład informacyjny – słowna prezentacja treści z zakresu ogólnej metodologii nauk,

- wykład problemowy – poświęcony omówieniu jakiegoś szczegółowego problemu z zakresu ogólnej metodologii nauk,

- prezentacja multimedialna – jako uzupełnienie i wzbogacenie metody wykładu informacyjnego i problemowego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 8:00 - 9:30, sala 419
Marek Porwolik 21/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)