Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ogólna metodologia nauk WF-FI-N112-OMN
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

K. Ajdukiewicz, Logika pragmatyczna, Warszawa 1965,

The Blackwell Guide to the Philosophy of Science, (ed. P. Machamer and M. Silberstein), Malden-Oxford 2001,

A Companion to the Philosophy of Science, (ed. W. H. Newton-Smith), Malden-Oxford 2001,

A. Grobler, Metodologia nauk, Kraków 2006,

T. Kotarbiński, Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, Wrocław-Warszawa-Kraków 1961.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

1. podstawową terminologię z zakresu ogólnej metodologii nauk.

2. normy konstytuujące i regulujące struktury i instytucje społeczne oraz

źródła tych norm, ich naturę, zmiany i wpływ na ludzkie zachowania,

3. wzajemne powiązania i komplementarność pomiędzy poznaniem typu

filozoficznego a typu pozafilozoficznego oraz główne kierunki w obrębie

subdyscyplin filozoficznych.

Umiejętności: absolwent potrafi

1. czytać i interpretować zaawansowany tekst filozoficzny oraz poprawnie

stosować poznaną terminologię filozoficzną,

2. formułować złożone problemy filozoficzne, stawiać tezy oraz artykułować

własne poglądy w sprawach społecznych i kulturowych,

3. prowadzić na poziomie podstawowym pracę badawczą pod kierunkiem

opiekuna naukowego lub kierownika zespołu badawczego.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotowy do

1. uwzględniania problematyki etycznej związanej z odpowiedzialnością za

trafność przekazywanej wiedzy, z uczciwością naukową oraz rzetelnością

i uczciwością w sytuacji prowadzenia sporu filozoficznego.

Metody i kryteria oceniania:

1. Zajęcia odbywają się stacjonarnie, a w razie konieczności przez program MS Teams, w czasie rzeczywistym. Udział w zajęciach jest obowiązkowy.

2. Warunkiem przystąpienia do zaliczenia końcowego jest obecność na min. 6 zajęciach.

3. Termin zaliczenia to ostatnie zajęcia w semestrze.

Zakres tematów:

1-2. Indukcja i jej rodzaje

3-4. Pojęcie prawdopodobieństwa

5-6. Definicje i ich rola w nauce

7. Pytania i ich rola w nauce

8. Pojęcie pomiaru i skali

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia: dyskusja, analiza tekstów filozoficznych, samodzielne rozwiązywanie zadań

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala 419
Marek Porwolik 11/15 szczegóły
2 co druga środa (parzyste), 9:45 - 11:15, sala 419
Marek Porwolik 10/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)