Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia filozofii współczesnej WF-FI-N11-HF4
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://-
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: -
Literatura:

Literatura:

M. Fisher, "Realizm kapitalistyczny. Czy nie ma alternatywy?", Warszawa 2020, fragmenty.

J. B. Peterson, "12 życiowych zasad. Antidotum na chaos", Wrocław 2018, fragmenty.

A.Y. Davies, "Kobiety, rasa, klasa", Warszawa 2022, fragmenty.

A. Mbembe, "Polityka wrogości. Nekropolityka", Kraków 2018, fragmenty.

D. Zahavi, "Fenomenologia a problem naturalizacji", "Avant. The Journal of the Philosophical-Interdisciplinary Vanguard", Vol. II, no. T/2011.

D.J. Chalmers, "The Virtual and the Real", Disputatio vol. 9, no. 46, 2017, 309-352.

Efekty uczenia się:

Wiedza: student wie czym jest dyscyplina historii filozofii współczesnej, jak się kształtowała, zna główne jej nurty oraz zasady jej uprawiania, jak tez ich przedstawicieli. Student zna zasady interpretacji tekstów z historii filozofii.

Umiejętności: student czyta i interpretuje teksty filozoficzne z zakresu historii filozofii, słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji idei i argumentów filozoficznych, potrafi ocenić ich wartość poznawczą. Umie uzasadnić znaczenie zajmowania się współczesną historią filozofii.

Kompetencje: jest otwarty na racjonalne interpretacje dziejów współczesnych problemów filozoficznych.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową zajęć ćwiczeniowych mają wpływ trzy elementy:

1) Obecność.

2) Ocena z kolokwium pisemnego.

3) Ocena z pracy pisemnej (nieobligatoryjne).

W przypadku obecności (poświadczonej wpisem na listę obecności) obowiązuje następująca skala:

1 nieobecność - 5,0

2 nieobecności - 4,0

3 nieobecności - 3,0

4 i więcej nieobecności - 2,0

Zajęcia ćwiczeniowe kończą się zaliczeniem pisemnym w postaci kolokwium pisemnego. Pytania zamknięte (80 proc.) i otwarte (20 proc.) dotyczą zagadnień poruszanych na zajęciach oraz tekstów przerabianych podczas kursu.

NIEOBLIGATORYJNE: Praca pisemna o długości 2.000-3.000 słów (bez bibliografii) na wybrany temat z zakresu filozofii współczesnej. Temat pracy wybiera indywidualnie student w czasie 3 tygodni od rozpoczęcia zajęć. Pracę należy złożyć na ostatnich zajęciach. Ocenie podlega struktura prac, koherentność argumentów, jasność wypowiedzi, dobór literatury oraz konkluzywność.

Ostateczna ocena jest średnią dwóch ocen, przy czym za obecność jest to 1/4 wartości ostatecznej oceny, zaś kolokwium pisemne 3/4. Na ocenę może mieć wpływ ocena z pracy pisemnej.

Zakres tematów:

1-2: Wprowadzenie: określenie wybranych nurtów filozofii współczesnej na podstawie tekstów źródłowych.

3-4: Współczesna krytyka kapitalizmu (Fisher).

5-6: Analiza zjawiska kultury późnego kapitalizmu i liberalizmu (Peterson).

7-8: Analiza fragmentów dyskursu feministycznego (Davis).

9-10: Postkolonializm jako nurt filozofii najnowszej (Mbembe).

11-12: Problem naturalizacji we współczesnych naukach kognitywnych (Zahavi).

13-14: Problematyka rzeczywistości wirtualnej na tle współczesnych debat filozoficznych (Chalmers).

15: Po co filozofia dzisiaj? Dyskusja.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczeniowa (ćwiczebna) oparta na wykorzystaniu różnych źródeł wiedzy, przede wszystkim opracowań i tekstów źródłowych; metoda stolików eksperckich; dyskusja punktowana

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi poniedziałek (parzyste), 13:15 - 14:45, sala 420
Witold Płotka 13/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)