Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia WMCM-PG-SOC
Seminarium (SEM) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Shilling, Chris (2022). Socjologia ciała, tł. Marta Skowrońska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

2. Spurek, Sylwia (2021). Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Komentarz. Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa.

3. Tobiasz-Adamczyk Beata (red.) (2013). Od socjologii medycyny do socjologii żywienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

4. Smagacz-Poziemska, Marta (2015). Czy miasto jest niepotrzebne? (Nowe) przestrzenie życiowe młodych mieszkańców miasta. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

5. Niziołek, Katarzyna (2014). Sztuka jako narzędzie społecznej inkluzji. Perspektywa socjologiczna. Pogranicze. Studia Społeczne. Tom XXIII, ss. 41-63.

Literatura uzupełniająca:

1. Łodzińska, Jolanta, Kurtyka-Chałas Justyna, Rozalska, Agata (2020). Problemy społeczne w mieście, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

2. Rostek, Anna, Zalega, Tomasz (2015). Freeganizm − trend czy styl życia?, HANDEL WEWNĘTRZNY, nr 5(358), ss. 262-279.

3. Klimczak, Jolanta, Ponikowska, Katarzyna (red.) (2016). Style życia w perspektywie zrównoważonego rozwoju - 02 Zrównoważone style życia – ujęcie teoretyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

4. Wiśniewski, Rafał, Zaręba Sławomir H., Zarzecki, Marcin (2016). W kierunku "kultury bez przemocy". Diagnoza i przeciwdziałanie przemocy w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza. Absolwent zna i rozumie:

- istotę, strukturę i zjawiska zachodzące w procesie przekazywania i wymiany informacji oraz modele i style komunikacji interpersonalnej;

- wybrane obszary społecznych i kulturowych przemian w sferze cielesności z uwzględnieniem medykalizacji ciała;

- zjawisko przemocy, stereotypów dotyczących przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy w rodzinie, w tym wobec dzieci;

- pojęcia oraz kluczowe zagadnienia z obszaru socjologii żywienia, a także społeczno-kulturowe przemiany wzorów odżywiania

- problemy społeczne występujące w miastach oraz grupy zagrożone lub doświadczające dyskryminacji;

- zakres sztuki społecznej oraz zjawiska inkluzji społecznej oraz działania artystów i społeczności lokalnych w tym obszarze;

- podstawowe pojęcia i zagadnienia z zakresu pedagogiki jako nauki stosowanej i procesu wychowania w aspekcie zjawiska społecznego (chorowania, zdrowienia, hospitalizacji, umierania).

Umiejętności. Absolwent potrafi:

- rozpoznawać zachowania prawidłowe, zaburzone i patologiczne;

- identyfikować błędy i bariery w procesie komunikowania się;

- wykorzystywać techniki komunikacji werbalnej i pozawerbalnej w opiece pielęgniarskiej;

- rozpoznawać potrzeby edukacyjne w grupach odbiorców usług pielęgniarskich

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

Na ocenę 2 (ndst) student nie zna istoty, struktury i zjawisk zachodzących w procesie przekazywania i wymiany informacji oraz modeli i stylów komunikacji interpersonalnej; nie zna wybranych obszarów społecznych i kulturowych przemian w sferze cielesności z uwzględnieniem medykalizacji ciała; nie zna i nie rozumie zjawiska przemocy, stereotypów dotyczących przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy w rodzinie, w tym wobec dzieci; nie zna pojęcia oraz kluczowych zagadnień z obszaru socjologii żywienia, a także społeczno-kulturowych przemian wzorów odżywiania; nie zna i nie rozumie problemów społecznych występujących w miastach oraz grup zagrożonych lub doświadczających dyskryminacji; nie zna i nie rozumie zakresu sztuki społecznej oraz zjawiska inkluzji społecznej oraz działania artystów i społeczności lokalnych w tym obszarze; nie zna podstawowych pojęć i zagadnień z zakresu pedagogiki jako nauki stosowanej i procesu wychowania w aspekcie zjawiska społecznego (chorowania, zdrowienia, hospitalizacji, umierania).

Na ocenę 3 (dst) student dostatecznie zna istotę, strukturę i zjawiska zachodzące w procesie przekazywania i wymiany informacji oraz modeli i stylów komunikacji interpersonalnej; dostatecznie zna wybrane obszary społecznych i kulturowych przemian w sferze cielesności z uwzględnieniem medykalizacji ciała; dostatecznie zna i rozumie zjawisko przemocy, stereotypy dotyczące przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy w rodzinie, w tym wobec dzieci; dostatecznie zna pojęcia oraz kluczowe zagadnienia z obszaru socjologii żywienia, a także społeczno-kulturowe przemiany wzorów odżywiania; dostatecznie zna i rozumie problemy społeczne występujące w miastach oraz grupy zagrożone lub doświadczające dyskryminacji; dostatecznie zna i rozumie zakres sztuki społecznej oraz zjawisko inkluzji społecznej oraz działania artystów i społeczności lokalnych w tym obszarze; dostatecznie zna podstawowe pojęcia i zagadnienia z zakresu pedagogiki jako nauki stosowanej i procesu wychowania w aspekcie zjawiska społecznego (chorowania, zdrowienia, hospitalizacji, umierania).

Na ocenę 4(db) student dobrze zna istotę, strukturę i zjawiska zachodzące w procesie przekazywania i wymiany informacji oraz modeli i stylów komunikacji interpersonalnej; dobrze zna wybrane obszary społecznych i kulturowych przemian w sferze cielesności z uwzględnieniem medykalizacji ciała; dobrze zna i rozumie zjawisko przemocy, stereotypy dotyczące przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy w rodzinie, w tym wobec dzieci; dobrze zna pojęcia oraz kluczowe zagadnienia z obszaru socjologii żywienia, a także społeczno-kulturowe przemiany wzorów odżywiania; dobrze zna i rozumie problemy społeczne występujące w miastach oraz grupy zagrożone lub doświadczające dyskryminacji; dobrze zna i rozumie zakres sztuki społecznej oraz zjawisko inkluzji społecznej oraz działania artystów i społeczności lokalnych w tym obszarze; dobrze zna podstawowe pojęcia i zagadnienia z zakresu pedagogiki jako nauki stosowanej i procesu wychowania w aspekcie zjawiska społecznego (chorowania, zdrowienia, hospitalizacji, umierania).

Na ocenę 5(bdb) student bardzo dobrze zna istotę, strukturę i zjawiska zachodzące w procesie przekazywania i wymiany informacji oraz modeli i stylów komunikacji interpersonalnej; bardzo dobrze zna wybrane obszary społecznych i kulturowych przemian w sferze cielesności z uwzględnieniem medykalizacji ciała; bardzo dobrze zna i rozumie zjawisko przemocy, stereotypy dotyczące przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy w rodzinie, w tym wobec dzieci; bardzo dobrze zna pojęcia oraz kluczowe zagadnienia z obszaru socjologii żywienia, a także społeczno-kulturowe przemiany wzorów odżywiania; bardzo dobrze zna i rozumie problemy społeczne występujące w miastach oraz grupy zagrożone lub doświadczające dyskryminacji; bardzo dobrze zna i rozumie zakres sztuki społecznej oraz zjawisko inkluzji społecznej oraz działania artystów i społeczności lokalnych w tym obszarze; bardzo dobrze zna podstawowe pojęcia i zagadnienia z zakresu pedagogiki jako nauki stosowanej i procesu wychowania w aspekcie zjawiska społecznego (chorowania, zdrowienia, hospitalizacji, umierania).

Umiejętności:

Na ocenę 2 (ndst) student nie potrafi rozpoznawać zachowań prawidłowych, zaburzonych i patologicznych; nie posiada umiejętności identyfikowania błędów i barier w procesie komunikowania się; nie potrafi wykorzystywać technik komunikacji werbalnej i pozawerbalnej w opiece pielęgniarskiej; nie potrafi rozpoznawać potrzeb edukacyjnych w grupach odbiorców usług pielęgniarskich

Na ocenę 3 (dst) student dostatecznie potrafi rozpoznawać zachowania prawidłowe, zaburzone i patologiczne; posiada dostateczne umiejętności identyfikowania błędów i barier w procesie komunikowania się; dostatecznie potrafi wykorzystywać techniki komunikacji werbalnej i pozawerbalnej w opiece pielęgniarskiej; dostatecznie potrafi rozpoznawać potrzeby edukacyjne w grupach odbiorców usług pielęgniarskich

Na ocenę 4 (db) student dobrze potrafi rozpoznawać zachowania prawidłowe, zaburzone i patologiczne; posiada dobre umiejętności identyfikowania błędów i barier w procesie komunikowania się; dobrze potrafi wykorzystywać techniki komunikacji werbalnej i pozawerbalnej w opiece pielęgniarskiej; dobrze potrafi rozpoznawać potrzeby edukacyjne w grupach odbiorców usług pielęgniarskich

Na ocenę 5 (bdb) student bardzo dobrze potrafi rozpoznawać zachowania prawidłowe, zaburzone i patologiczne; posiada bardzo dobre umiejętności identyfikowania błędów i barier w procesie komunikowania się; bardzo dobrze potrafi wykorzystywać techniki komunikacji werbalnej i pozawerbalnej w opiece pielęgniarskiej; bardzo dobrze potrafi rozpoznawać potrzeby edukacyjne w grupach odbiorców usług pielęgniarskich

Zakres tematów:

1. Ciało i medycyna - wokół społecznych i kulturowych przemian w sferze cielesności

2. Stereotypy dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie

3. Społeczno-kulturowe uwarunkowania zmian we wzorach odżywiania

4. Problemy społeczne w mieście

5. Sztuka jako narzędzie inkluzji społecznej

Metody dydaktyczne:

Prezentacje multimedialne, praca indywidualna oraz w grupach na zadany przez prowadzącego temat, dyskusja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 9:45 - 11:15, sala e-learning
Agata Rozalska 20/ szczegóły
2 każda środa, 11:30 - 13:00, sala e-learning
Agata Rozalska 20/ szczegóły
3 każda środa, 13:15 - 14:45, sala e-learning
Agata Rozalska 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)