Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot z zakresu nauk humanistycznych - Filozofia mitu WNP-PEZ-NH222223-1
Wykład (WYK) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 29
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Baudrilllard, Jean (1994). Simulacra and Simulation. Transl. Sheila F. Glaser. Ann Arbor: The University Michigan Press.

Baudrilllard, Jean (2016). The Consumer Society: Myths and Structures. London: SAGE Publication Ltd.

Boużyk, Maria (2002). „Arystotelesowska koncepcja racjonalności wobec faktu mitu”. Studia Bobolanum 2/1:145–168.

Boużyk, Maria (2016). „Dlaczego mit? Kilka uwag w świetle filozofii klasycznej”. In: Tożsamość w ezoterycznych nurtach kultury, red. A. Świerzowska i I. Trzcińska, Kraków: Wyd. Libron, pp. 9-26.

Boużyk, Maria (1999). „Między językiem przenośni a dosłownością”. Bobolanum 2: 453–478.

Boużyk, Maria (2008). „Mitologizacja wartości”. Studia Bobolanum 2:143–168.

Boużyk, Maria (2019a). “Mythological narrative and the issue of common space as a goal of education”. Polska Myśl Pedagogiczna 5: 145-160.

Boużyk, Maria (2019b). “Ethical identity as a task of education. In search of modern tools of pedagogical discourse”. Forum Pedagogiczne 2/1: 265-281.

Boużyk, Maria (2019c). “Overview of the project ‘Evaluation of humanistic competences developed in the pedagogical fields in a comparative perspective’”. Forum Pedagogiczne 1: 295-301.

Grzybowski, Jacek et al. (2016). Lękam się świata bez filozofii. O nieodzowności humanistyki w dobie techniki i globalizacji, w: Sposób na filozofię. Kluczowe zagadnienia dydaktyki przedmiotowej, Warszawa: Liberi Libri, pp. 13-46.

Elias, Julius A. (1984). Plato’s Defence of Poetry, SUNY Press, London

Kamiński, Stanisław (1993). Filozofia i metoda, Lublin: TN KUL.

Klemczak, Stefan (2005). „Szaleństwo prób definiowania mitu”. Zeszyty Naukowe UJ. Studia Religiologica 38: 45-64.

Klik, Marcin (2016). Teorie mitu. Współczesne literaturoznawstwo francuskie (1969-2010). Warszawa: Wyd. UW.

Kołakowski, Leszek (2010). The Presence of myth. Chicago: University Chicago Press.

Korten, David C. (1999). The Post-Corporate World: Life After Capitalism. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers.

Mieletinski, Eleazar (1981). Poetyka mitu. Transl. J. Dancygier. Warszawa: PIW.

Murray, Douglas (2018). The Strange Death of Europe: Immigration, Identity, Islam. London: Bloomsbury Continuum.

Murray, Douglas (2018). The Madness of Crowds, London: Bloomsbury Continuum.

Nowak, Piotr (2014). Hodowanie troglodytów. Uwagi o szkolnictwie wyższym i kulturze umysłowej człowieka współczesnego. Warszawa: Fundacja Augusta hrabiego Cieszkowskiego.

Nowak, Piotr (2016). „Hodowanie troglodytów. Ciąg dalszy nastąpił”. In: Humanistyka z widokiem na uniwersytet, ed.: M. Cieliczko, E. Nowicka I J. Wolska, Poznań: Wyd. UAM, pp 87-100.

Reale, Giovanni (1999). Historia filozofii starożytnej. Vol. 1. Lublin: RW KUL.

Sandel, Michael J. (2020). The Tyranny of Merit. What’s Become to the Common Good? London: Penguin Books, 2020.

Szadkowski, Krystian (2015). Uniwersytet jako dobro wspólne. Podstawy krytycznych badań nad szkolnictwem wyższym. Warszawa: PWN.

Sztompka, Piotr (2014). „Uniwersytet współczesny: zderzenie dwóch kultur”. In: Idea uniwersytetu. Reaktywacja, ed. Piotr Sztompka, Krzysztof Matuszek, Kraków: Wyd. UJ.

Weigel, George (2005). The Cube and the Cathedral. Europa, America Without God. Leominster: Gracewing.

Witkowski, Lech (2007). Edukacja wobec sporów o (po)nowoczesność. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Welsch, Wolfgang (1997) Undoing Aesthetics. Trans. Inkpin Andrew. London: SAGE Publication Ltd.

Zwierzchowski, Piotr (1997), Myślenie mityczne w pedagogice w świetle koncepcji mitu Ernesta Cassirera. Bydgoszcz: Wyd. Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy.

Zybertowicz, Andrzej et al. (2015), Samobójstwo oświecenia? Jak neuronauka i nowe technologie pustoszą ludzki świat. Kraków: Wydawnictwo Kasper.

Platon, Dialogi

Efekty uczenia się:

(W)Student powinien nazywać i objaśniać językiem filozofii problematykę mitu w odniesieniu do kwestii kształcenia. Posiada filozoficzne (teoretyczne) rozumienie człowieka jako twórcy i podmiotu kultury.

(U)Student umie formułować w języku filozofii problemy dotyczące obserwowanych zjawisk społeczno-kulturowych, w tym żywotnych dla kultury kwestii mitologizacji wartości i wybranych pojęć (np. problematyka duszy i duchowości) .

(K)Student jest otwarty na wprowadzanie w swoją praktykę zawodową teoretycznych problemów filozoficznych, dzięki temu zdobywa też większą świadomość kultury i budujących ją relacji.

Metody i kryteria oceniania:

ocena końcowa: zależy od ilości punktów uzyskanych przez studenta w trakcie cyklu zajęć: maksymalna ilość pkt. 20. Punkty pozyskuje się za udział w dyskusji na zajęciach (maksymalnie 5 pkt. w cyklu zajęć) oraz z obranej przez studenta jednej z dwóch form zaliczenia (test lub projekt przygotowywany w małych grupach badawczych). Za wybraną przez siebie formę zaliczenia student uzyskuje maksymalnie 15 pkt. Obie formy zaliczenia mają pokazać stopień przyswojenia przez studenta wiedzy z wykładów, podręcznika i lektur (obowiązkowych i dodatkowych). Test jednokrotnego wyboru. Realizacja projektu: do wyboru jeden z 5 modułów tematycznych (zob. opis ww. modułów) realizowanego na zajęciach cyklu „Aktualność mitów w wychowaniu i kształceniu”. Grupy 5 osobowe pracują nad każdym projektem. W 20 min. prezentacji PowerPoint, muszą wziąć udział wszystkie zaangażowane w projekt osoby z danej grupy badawczej. Oceniane jest też moderowanie dyskusji na temat prezentowanych treści. W związku z tym są 2 ścieżki oceny:

1: udział w dyskusji (max. 5 pkt.):

Na ocenę 3.0 student musi uzyskać 1pkt.; na ocenę 3,5- 2 pkt.; na ocenę 4,0 - 3 pkt.; na ocenę 4,5 – 4 pkt.; na ocenę 5,0 - 5 pkt.

2. do wyboru test (maksymalna liczba pkt.: 15) lub projekt (maksymalna liczba pkt.: 15)

a) Test składa się z 15 zadań. Na ocenę 3.0 student musi uzyskać 7-8 punktów; na ocenę 3,5- 9-10 pkt.; na ocenę 4,0 - 11-12 pkt.; na ocenę 4,5 - 13 pkt.; na ocenę 5,0 - 14-15 pkt.

b/ projekt: maksymalna liczba pkt.: 15. Punktacja przebiega następująco:

-Za merytoryczne wykorzystanie literatury przedmiotu i wykładów: 6 pkt.

-Za umiejętność połączenia treści jednego platońskich mitów z treściami literatury przedmiotu i wykładów: 3 pkt

-Za jakość prezentacji (innowacyjność, estetyka, sposób prezentowania): 3 pkt,

-Za moderowanie dyskusji 3 pkt.

Ocena z prezentacji kształtuje się następująco:

Na ocenę 3.0 student musi uzyskać 7-8 punktów;

na ocenę 3,5- 9-10 pkt.;

na ocenę 4,0 - 11-12 pkt.;

na ocenę 4,5 - 13 pkt.;

na ocenę 5,0 - 14-15 pkt.

Zakres tematów:

wykłady 1-2: Mit i paidea: temat 1: Nowa i stara paidea; temat 2: podpowiedzi płynące z platońskich mitów

wykłady 3: Magiczność myślenia i kryzys racjonalizmu

wykłady 4: Prisca theologia

wykład 5-6: Dusza i duchowość człowieka - mit, sztuka, filozofia, nauka

wykład 7-8: Spotkanie mitu i filozofii : temat 1: Bezużyteczność poznania: od filomity do filozofa ; temat 2: logika ukryta w micie;

Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy z elementami konwersatoryjnymi (moduł wykładowy + moduł "forum").

Sprawdzenie efektów: zaangażowanie w dyskusję oraz do wyboru test lub projekt realizowany w 5 osobowych grupach. Wszystkie 3 formy (udział w dyskusji, test, projekt) mają pokazać stopień przyswojenia przez studenta wiedzy z wykładów, podręcznika i lektur (obowiązkowych i dodatkowych).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 15:00 - 16:30, sala 1559
wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 18:30 - 20:00, sala 1559
wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 11:30 - 13:00, sala 1542
wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 15:00 - 15:45, sala 1559
Maria Boużyk 28/29 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 15
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)