Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniki mikroskopowe WB-BI-EOP-08lab
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 25
Literatura:

Literatura podstawowa:

L. Appel, R. Kowalczyk " Mikroskop. Budowa i użytkowanie"

Kosmos (kwartalnik) 2013, tom 62 nr 2

B. Alberts i in. "Podstawy biologii komórki" tom I

dla zainteresowanych nowoczesną mikroskopią - James B. Pawley (ed.) 2006, "Handbook of biological confocal microscopy"

Materiały przygotowane przez prowadzącego zajęcia, w tym wybrane artykuły przeglądowe z czasopism polskojęzycznych.

Literatura uzupełniająca:

M. Pluta "Mikroskopia optyczna" 1982

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacja mikroskopów: budowa, działanie

Filmy poglądowe

Przygotowywanie referatów w małych grupach

Kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach (student może opuścić bez usprawiedliwienia 1 zajęcia), aktywność, udział w dyskusji, umiejętność pracy z aparaturą badawczą.

Ocena końcowa będzie obejmowała ocenę z praktycznego kolokwium, kolokwium teoretycznego, prezentacji.

Zakres ocen z kolokwium:

94-100% - 5

93-88% - 4,5

87-80% - 4

79-70% - 3,5

69-60% - 3

mniej niż 59,9% - 2

Opisane poniżej metody oceniania dotyczą II i III roku.

Egzamin testowy (pytania jednokrotnego wyboru, pytania otwarte). Warunkiem zaliczenia kursu jest zdanie egzaminu końcowego.

Egzamin będzie obejmował zakres materiału przekazany przez prowadzącego w ramach wykładów. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń: wymagana obecność na zajęciach (jedna nieobecność nieusprawiedliwiona), pozytywna ocena z referatu, umiejętność pracy z mikroskopami przedstawionymi na ćwiczeniach pozytywna ocena z dwóch kolokwiów, które zostaną przeprowadzone w czasie semestru.

Zaliczenie planuje się w formie stacjonarnej w zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Zakres ocen z egzaminu:

94-100% - 5

93-88% - 4,5

87-80% - 4

79-70% - 3,5

69-60% - 3

mniej niż 59,9% - 2

Kryteria oceniania w zakresie wiedzy:

- ocena 2 (niedostateczna) rok II i III: student nie posiada wiedzy z podstaw obrazowania w biologii. Nie zna rodzajów mikroskopów ich budowy, działania i możliwości. Student nie rozumie podstaw optyki.

rok III: student nie posiada wiedzy w zakresie podstawowych kategorii pojęciowych i terminologii stosowanej w metodach obrazowania i technikach mikroskopowych. Nie potrafi wyszukać informacje z artykułów naukowych.

- ocena 3 (dostateczna) rok II i III: Student posiada w ograniczonym stopniu wiedzę w zakresie podstawowych kategorii pojęciowych i terminologii stosowanej w metodach obrazowania w biologii. Wiedza, którą posiada jest nieugruntowana i uniemożliwia powiązanie pojęć z danej dyscypliny z przedmiotami z nią ściśle związanymi. Nie widzi potrzeby rozwijania swych umiejętności oraz dokształcania się.

Rok III: ma trudności z zapamiętaniem i powiązaniem wiedzy z poszczególnych dziedzin nauk przyrodniczych.

- ocena 4 (dobra) rok II i III: student zna i rozumie podstawowe techniki i metody badawcze w obszarze obrazowania struktur biologicznych. Posiada wiedzę dotyczącą tematów przedstawionych przez wykładowcę. Posiada wiedzę w zakresie podstawowych kategorii pojęciowych i terminologii stosowanej w biologii i metodach badawczych. Potrafi odnaleźć potrzebne informacje w literaturze oraz na stronach internetowych. Potrafi pracować indywidualnie oraz w grupie. Widzi potrzebę dokształcania się.

- ocena 5 (bardzo dobra) rok II i III: student poznał i w pełni rozumie techniki mikroskopowe i metody obrazowania wykorzystywane w biologii, przedstawione w czasie szkolenia.

Rok III" wiąże pojęcia z przedmiotu z pojęciami związanymi z poszczególnymi dziedzinami biologii. Jego wiedza nie ogranicza się do znajomości literatury podstawowej. Korzysta z literatury anglojęzycznej.

Metody i kryteria oceniania w zakresie umiejętności:

-ocena 2 (niedostateczna) rok II i III: nie potrafi wykorzystać przedstawionych metod i technik badawczych; nie bierze udziału w dyskusji - na zajęciach jest nieaktywny

- ocena 3 (dostateczna) rok II i III na dostatecznym poziomie potrafi wykorzystać przedstawione techniki mikroskopowe oraz metody badawcze obrazowania;

- ocena 4 (dobra) rok II i III: na odpowiednim poziomie potrafi wykorzystać przedstawione metody obrazowania i techniki mikroskopowe; Jest aktywnym słuchaczem, zadaje pytanie, bierze udział w dyskusji.

Rok III: zdobywa samodzielnie wiadomości, które wykraczają poza problemy zawarte w wykładach.

- ocena 5 (bardzo dobra) rok II i III doskonale potrafi wykorzystać przedstawione metody badawcze; Jest aktywnym słuchaczem, zadaje pytanie, bierze udział w dyskusji.

Rok III: zdobywa samodzielnie wiadomości, które wykraczają poza problemy zawarte w wykładach. Ma solidne podstawy dotyczące wiedzy z chemii, fizyki i matematyki, które pozwalają mu w pełni zrozumieć omawiane problemy i tematy.

Metody i kryteria oceniania w zakresie kompetencji społecznych, rok II i III:

- ocena 2 (niedostateczna) - nie posiada umiejętności badawczych, nie stara się ćwiczyć tych umiejętności, nie potrafi dostosować się do pracy w grupie

- ocena 3 (dostateczna) - na dostatecznym poziomie opanował techniki badawcze, stara się w praktyce wykorzystać nabytą wiedzę

- ocena 4 (dobra) - na odpowiednim poziomie potrafi wykorzystać opanowane techniki badawcze i zastosować je do właściwych eksperymentów

- ocena 5 (bardzo dobra) - potrafi na wysokim poziomie zaplanować eksperyment wykorzystując możliwości różnych mikroskopów

Zakres tematów:

1. znaczenie rozwoju technik obrazowania;

2. wprowadzenie do mikroskopii;

3. podstawy optyki;

4. mikroskopia świetlna, w tym mikroskopia fluorescencyjna, mikroskopia konfokalna;

5, 6. budowa i zasada działania różnych rodzajów mikroskopów świetnych, zastosowaniem w mikroskopii świetlnej różnych rodzajów kontrastów;

7. rodzaje obiektywów, wprowadzenie pojęcia rozdzielczości;

8, 9. znaczniki fluorescencyjne - w tym przeciwciała oraz białka fluorescencyjne;

10. zasada działania i możliwości mikroskopii konfokalnej;

11. aparatura i techniki wykorzystywane w badaniach przyżyciowych;

12. analiza obrazów mikroskopowych;

13. mikroskopia elektronowa - transmisyjna i skaningowa;

14. metody przygotowywania preparatów do różnych rodzajów mikroskopii;

15. przedstawienie problemów badawczych, w których rozwiązaniu metody mikroskopowe odgrywają istotną rolę.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 15:00 - 16:30, sala 308
co drugi wtorek (nieparzyste), 16:45 - 18:15, sala 308
Paweł Pomorski, Wanda Kłopocka 13/13 szczegóły
2 co drugi wtorek (parzyste), 15:00 - 16:30, sala 308
co drugi wtorek (parzyste), 16:45 - 18:15, sala 308
Paweł Pomorski, Wanda Kłopocka 12/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 24
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)