Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Państwo wobec innowacji - aspekty publicznoprawne SzD-NP-INNOW
Wykład (WYK) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aWep6fAspDvjMSF011EK6HBxXj1Ly1Cq3LnD5oxKY7As1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=24a42bac-49b6-4678-a290-ece7ce51f064&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

I. Lipowicz, Samorząd terytorialny XXI wieku, Warszawa 2019 (2 rozdziały)

I. Lipowicz, R. Mędrzycki, M. Szmigiero, Prawo administracyjne. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2015

S. Zuboff, Wiek kapitalizmu inwigilacji, Warszawa 2021

A. Gryszczyńska, G. Szpor (red.), Internet. Cyberpandemia. Cyberpandemic, Warszawa 2020

I. Lipowicz, M. Świerczyński, G. Szpor, Telemedycyna i e-Zdrowie. Prawo i informatyka, Warszawa 2019

R. Mędrzycki, Zasada solidarności społecznej w prawie samorządu terytorialnego, Warszawa 2021

Efekty uczenia się:

Zgodne z Uchwałą Nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie Programu Kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz założeń Indywidualnego Planu Badawczego doktorantów Szkoły Doktorskiej.

Student zna i rozumie rolę innowacji we współczesnym państwie dla ochrony jego struktury i funkcjonowania.

Student zna i potrafi omówić cele milenijne ONZ i strategie innowacji Unii Europejskiej.

Student potrafi omówić i sklasyfikować formy i metody wspierania innowacji przez władze publiczne.

Student rozróżnia i klasyfikuje innowacje techniczne i społeczne i ich specyfikę oraz problemy wdrożeniowe.

Metody i kryteria oceniania:

Test.

Zakres tematów:

1.Państwo i jego organy w zmieniającym się świecie - wartości, cele, zadania na przykładzie celów milenijnych ONZ i ich jurydyzacji

2. Wspieranie innowacji jako zadanie państwa w dwudziestym pierwszym wieku (Instrumenty publicznoprawne, instrumenty prywatnoprawne, formy działania, szanse i zagrożenia).

3. Kryzys administracji i prawa administracyjnego - perspektywy modernizacji sterowania. Nowa nauka prawa administracyjnego.

4. Aktywne oddziaływanie publiczne na innowacje (pojęcie zmiany społecznej i problem sterowania zmianą, innowacje techniczne i technologiczne. Państwo i cyfryzacja a informatyzacja, kres cywilizacji papieru i ewolucja komunikacji społecznej: skutki prawne, zarys struktury i funkcjonowania administracji w kontekście zmian wewnętrznych i zewnętrznych (podstawy dla nie prawników), człowiek współczesny jako adresat działań administracji - patologie i luki regulacji).

5. E-administracja: szanse i deficyty (e-zdrowie, e-obywatel).

6. Praktyczne aspekty kluczowych zmian w administracji - studium przypadku (casus jawności działań administracji, casus mediacji administracyjnej, casus zarządzania kryzysowego w pandemii)

7. Konflikt i opór jako reakcja na zmianę. Analiza przykładów, odbicie w prawie i dwa wyjścia. Warsztaty.

8.Partnerstwo społeczne jako szansa na zamię w administracji (organizacje pozarządowe jako partner, partycypacja społeczna i jej formy, sojusznicy zmian - prawne formy współpracy)

9. Innowacyjność w gospodarce (rola parlamentu, sadownictwa i administracji publicznej, innowacyjność gospodarki i prawa człowieka)

10. Gra edukacyjna: innowacje w gminie - wprowadzenie komunikacji alternatywnej

11. Mediacja w administracji publicznej jako katalizator zmiany społecznej. Bariery prawne

12. Podsumowanie

Metody dydaktyczne:

Wykład wzbogacony technikami interaktywnymi.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 12:00 - 13:30, sala e-learning
Irena Lipowicz, Radosław Mędrzycki, Natalia Kohtamaki 4/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)