Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Najwyższy Trybunał Sygnatury Apostolskiej WK-K-TSA
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy:

EK 1: student zna podstawowe pojęcia i terminologię z zakresu przedmiotu

EK 2: student ma uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z ustroju Kościoła powszechnego

EK 3: student posiada wiedzę na temat materialnego prawa konstytucyjnego Kościoła i systemu sprawowania władzy oraz funkcjonowania poszczególnych dykasterii Kurii Rzymskiej

W zakresie umiejętności:

EK 4: student samodzielnie potrafi analizować normy kodeksu i dokumenty dotyczące Kurii Rzymskiej

EK 5: student potrafi formułować, zarówno w mowie jak i na piśmie, zagadnienia prawne; potrafi także odróżniać instytucje

kościelne od państwowych

EK 6: student potrafi znaleźć źródła informacji i poprawnie wykorzystać funkcjonowanie instytucji istniejących w Kościele zarówno z prawa Bożego, jak i ludzkiego

W zakresie kompetencji:

EK 7: student potrafi zorganizować indywidualną pracę w celu przyswojenia treści z zakresu historii i funkcjonowania Sygnatury Apostolskiej

EK 8: student aktywnie angażuje się w prowadzone zajęcia, w dyskusję, stawia konstruktywne uwagi krytyczne, jest zdolny stosować wiedzę w kategoriach odpowiedzialności

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny:

Aktywny udział w zajęciach, zaliczenie testu jednokrotnego wyboru, aktywność podczas zajęć, zaliczenie na ocenę.

Zaliczenie z oceną (ustne w formie egzaminu) na ostatnich zajęciach.

Zakres tematów:

1. Zagadnienia podstawowe - historia Sygnatury Apostolskiej

2. Obowiązująca struktura Sygnatury Apostolskiej

4. Kompetencje Sygnatury Apostolskiej

4.1 Sekcja Pierwsza

4.2. Sekcja Druga

4.3. Sekcja Trzecia

5. Uprawnienia specjalne

6. Procedura wnoszenia spraw przed Sygnaturę Apostolską

7. Rekurs do sekcji drugiej

8. Procedura rozpatrywania spraw

9. Kazuistyka

Metody dydaktyczne:

Wykład z aktywnym udziałem studentów oparty na analizie źródeł prawa oraz literaturze przedmiotu. Opracowanie akt postępowania - kazuistyka.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:45 - 10:30, sala 059
Igor Kilanowski 5/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Stary Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)