Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka o prawie WSE-BW-NOP
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Borucka-Arctowa, M., Woleński, J. (1998). Wstęp do prawoznawstwa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 13-26.

Chauvin, T., Stawecki, T., Winczorek, P. (2021). Wstęp do prawoznawstwa. Warszawa: C.H. Beck, s. 3-13, 149-151, 265-272.

Heywood, A. (2006). Politologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 363-369.

Jarentowski, M. (2022). Sądy i instytucje ochrony prawnej (skrypt), 10 s.

Jarentowski, M. (2022). Prawo karne (skrypt), 10 s.

Kordela, M. (red.). (2020). Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 88-94, 226-246, 282, 283, 285-325.

Wronkowska, S. (2005). Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa. Poznań: Ars boni et aequi, s. 11-49, 51-61, 63-75, 98-117, 123-127, 130-136, 158-181, 189-197.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Nieobecność na połowie lub większej liczbie zajęć oznacza niezaliczenie przedmiotu w danym roku akademickim.

Na każde zajęcia student jest zobowiązany przeczytać wskazaną do tematu w sylabusie lekturę.

Do otrzymania oceny pozytywnej konieczne jest uzyskanie ponad 50 (BW 47, EUR 43) ze 100 pkt.

Na punkty składają się:

1) 20 pkt za sprawdziany w trakcie semestru,

2) 10 pkt za merytoryczną aktywność w czasie zajęć (nie dotyczy to wykładu EUR),

3) 10 pkt za obecność na zajęciach (w przypadku zajęć zdalnych - za ustną weryfikację efektów kształcenia),

4) 60 pkt za test końcowy (70 w przypadku wykładu EUR).

Osoby, które otrzymają do 70 pkt (BW 67, EU 63) kończą egzamin na otrzymanej ocenie. Osoby, które otrzymają więcej punktów, mogą przystąpić do części ustnej zaliczenia (egzaminu), aby otrzymać inną ocenę.

Zakres tematów:

TEMAT - ZAGADNIENIA - LITERATURA

1. NORMY POSTĘPOWANIA I SANKCJE

Zagadnienia:

Norma postępowania a inne rodzaje wypowiedzi / Budowa (elementy) normy postępowania / Rodzaje (cechy) norm postępowania / Obowiązywanie normy postępowania / Norma prawna i jej cechy / Budowa normy prawnej: budowa trójczłonowa a koncepcja norm sprzężonych / Sankcja i jej rodzaje

Lektura:

Wronkowska, S.: s. 11-20, 123-127

2. PRZEPISY PRAWNE

Zagadnienia:

Przepis prawny / Norma prawna a przepis prawny. Kondensacja i rozczłonkowanie tekstu prawnego / Pożądane cechy języka tekstów prawnych i środki im służące / Rodzaje przepisów prawnych

Lektura:

Wronkowska, S.: s. 63-75

3. RODZAJE SYTUACJI PRAWNYCH

Zagadnienia:

Obowiązek / Uprawnienie, wolność prawnie chroniona, kompetencja / Prawo przedmiotowe i prawo w sensie podmiotowym / Prawa człowieka i obywatela

Lektura:

Wronkowska, S.: s. 163-173

4. POWSTAWANIE PRAWA

Zagadnienia:

Pojęcie źródeł prawa / Formy powstawania prawa / Proces tworzenia prawa / Procedura ustawodawcza w Polsce

Lektura:

Wronkowska, S.: s. 21-31 / Borucka-Arctowa, M., Woleński, J.: s. 13-21

5. AKT NORMATYWNY I JEGO BUDOWA

Zagadnienia:

Pojęcie aktu normatywnego / Konieczne elementy aktu normatywnego / Przepisy merytoryczne i ich rodzaje / Przepisy wprowadzające i ich rodzaje / Jednostki redakcyjne i systematyzacyjne aktu normatywnego

Lektura:

Wronkowska, S.: s. 32-39

6. RODZAJE AKTÓW NORMATYWNYCH

Zagadnienia:

Konstytucja / Ustawy / Rozporządzenia i akty prawa miejscowego / Prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej / Akty o charakterze wewnętrznym / Hierarchia źródeł prawa w Polsce

Lektura:

Wronkowska, S.: s. 40-49, 100-104 / Heywood, A.: s. 363-369

7. OGŁASZANIE I OBOWIĄZYWANIE PRAWA

Zagadnienia:

Obowiązywanie a wejście w życie / Vacatio legis / Normy prawne w czasie / Eliminowanie aktów normatywnych z systemu / Obowiązywanie norm w przestrzeni i wobec osób / Ogłaszanie aktów normatywnych / Dzienniki urzędowe

Lektura:

Wronkowska, S.: s. 51-61, 130-136

8. SYSTEM PRAWA

Zagadnienia:

Pojęcie systemu prawa / Systemy civil law i commom law / Formalne cechy systemu prawa: zupełność i spójność / Usuwanie sprzeczności norm: reguły kolizyjne / Gałęzie prawa

Lektura:

Wronkowska, S.: s. 98-100, 104-117 / Borucka-Arctowa, M., Woleński, J.: s. 21-26 / Chauvin, T., Stawecki, T., Winczorek, P.: s. 149-151

9. PODMIOTY PRAWA

Zagadnienia:

Podmioty prawa w różnych gałęziach prawa / Zdolność prawna / Zdolność do czynności prawnych / Sposoby powstawania osób prawnych / Rodzaje osób prawnych / Spółki handlowe, spółdzielnie / Stowarzyszenia, związki zawodowe, partie polityczne

Lektura:

Wronkowska, S.: s. 158-162 / Chauvin, T., Stawecki, T., Winczorek, P.: s. 265-272

10. STOSUNEK PRAWNY

Zagadnienia:

Rodzaje stosunków społecznych / Stosunek prawny i jego elementy / Rodzaje stosunków prawnych: metoda regulacji / Powstawanie stosunków prawnych

Lektura:

Wronkowska, S.: s. 114-115, 174-181

11. DEFINIOWANIE PRAWA. PRAWO A MORALNOŚĆ

Zagadnienia:

Pozytywizm / Naturalizm / Realizm / Ewolucjonizm. Prawo a moralność i inne regulatory zachowań / Moralność perfekcjonistyczna a solidarnościowa / Związki prawa i moralności / Konflikt norm prawnych i moralnych

Lektura:

Chauvin, T., Stawecki, T., Winczorek, P.: s. 3-13 / Wronkowska, S.: s. 189-197

12. SĄDY I INNE INSTYTUCJE OCHRONY PRAWA. POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM

Zagadnienia:

Sądy a inne organy władzy / Sędziowie / Rodzaje sądów w Polsce / Postępowanie przed sądem / Odpowiedzialność dyscyplinarna / Sądy konstytucyjne / Inne instytucje ochrony prawa: prokurator, notariusz, komornik, adwokat, radca prawny / Sądy międzynarodowe / Rzecznik praw obywatelskich, powiatowy rzecznik konsumenta, nieodpłatna pomoc prawna

Lektura:

Kordela, M.: s. 88-94, 312-318 / Jarentowski, M.: 10 stron

13. PRAWO CYWILNE – CZĘŚĆ OGÓLNA, WŁASNOŚĆ I INNE PRAWA RZECZOWE

Zagadnienia:

Prawo cywilne / Formy czynności prawnych / Wady oświadczeń woli / Przedstawicielstwo / Przedawnienie roszczeń / Własność / Ograniczone prawa rzeczowe / Posiadanie

Lektura:

Kordela, M: s. 282, 283, 285-286, 289-297

14. PRAWO CYWILNE – ZOBOWIĄZANIA I SPADKI. PRAWO RODZINNE

Zagadnienia:

Świadczenie / Źródła zobowiązań / Bezpodstawne wzbogacenie / Czyny niedozwolone / Umowy i rodzaje umów / Odpowiedzialność cywilnoprawna / Sprzedaż i uprawnienia kupującego lub konsumenta / Spadki / Małżeństwo, rozwód, ustroje małżeńskie

Lektura:

Kordela, M.: s. 287-289, 298-312, 319-325

15. PRAWO KARNE

Zagadnienia:

Prawo karne / Przestępstwa, zbrodnie, występki i wykroczenia / Zasady odpowiedzialności karnej / Formy popełnienia przestępstwa / Wyłączenie bezprawności czynu / Wyłączenie winy / Kary / Środki karne / Środki probacyjne / Środki zabezpieczające a zatrzymanie i środki zapobiegawcze / Przedawnienie a zatarcie skazania / Mandaty i kary administracyjne

Lektura:

Kordela, M.: s. 226-246. / Jarentowski, M.: 10 stron

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, Kampus Wóycickiego Bud. 23, sala 423
Małgorzata Rzeszutko-Piotrowska 24/25 szczegóły
2 każdy piątek, 8:00 - 9:30, Kampus Wóycickiego Bud. 21, sala 231
Marek Jarentowski 18/25 szczegóły
3 każdy piątek, 9:45 - 11:15, Kampus Wóycickiego Bud. 21, sala 231
Marek Jarentowski 18/25 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)