Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bezpieczeństwo społeczne WSE-BW-BSw
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

OBOWIĄZKOWA:

Balicki J., Starzenie się polskiego społeczeństwa. Stan, przyczyny i perspektywy (w zasobach moodle).

Grycuk A. Najważniejsze tendencje na rynkach pracy w krajach rozwiniętych (w zasobach moodle).

GUS, Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2021 (w zasobach moodle).

GUS, Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004–2021 (w zasobach

GUS, Sytuacja demograficzna Polski do 2021 (w zasobach moodle).

GUS, Kwartalna informacja o rynku pracy (w zasobach moodle).

GUS, Umieralność i zgony wg przyczyn w 2021 r.(w zasobach moodle)

Komisja Europejska, Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie skutków zmian demograficznych, Bruksela 17.06.2020 (w zasobach moodle).

Leszczyński M., Bezpieczeństwo społeczne Polaków wobec wyzwań XXI wieku, Warszawa 2011, fragmenty (w zasobach moodle).

Pawlus M., Wyzwania demograficzne Europy XXI wieku (w zasobach moodle) oraz aktualizacja danych na stronach Eurostat.

Pawlus M., Feminizacja migracji (w zasobach moodle).

Skarbacz A., Sulowski S., Bezpieczeństwo społeczne. Pojęcia, uwarunkowania, wyzwania, Warszawa 2012, fragmenty (w zasobach moodle).

Supińska J., Dylematy polityki społecznej, Warszawa 2014, fragmenty (w zasobach moodle).

Szatur-Jaworska B., Bezpieczeństwo społeczne i pojęcia pokrewne w: W kręgu pojęć i zagadnień współczesnej polityki społecznej, pod red. B. Rysz-Kowalczyk, B. Szatur-Jaworska, Warszawa 2016, s. 87-96.

UZUPEŁNIAJĄCA:

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2013, fragmenty (w zasobach moodle).

CBOS Ocena stanu bezpieczeństwa państwa, XI 2014 (w zasobach moodle).

European Commission, The 2018 Ageing Report, fragmenty (w zasobach moodle)

MSWiA, Krajowy Plan Działań przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2020-2021

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - PZH, Raport Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania, Warszawa 2020, fragmenty (w zasobach moodle)

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP 2020 (w zasobach moodle)

UN, World Population Prospects The 2022 Revision, fragmenty (w zasobach moodle)

Wojtaszczyk K.A., Materska-Sosnowska A. (red.), Bezpieczeństwo państwa, Warszawa 2009, fragmenty.

Zakres tematów:

1. Bezpieczeństwo społeczne jako jeden z elementów bezpieczeństwa państwa. Podmioty realizujące zadania strategiczne.

2. Typologie i charakterystyka współczesnych zagrożeń społecznych.

3. Zmiany demograficzne w Polsce: stan i struktura ludności

4. Stan i dynamika zmian ludności w państwach UE.

5. Przemiany płodności i rodziny: teoria przejścia demograficznego; przemiany rodziny w Europie; teoria wartości postmaterialistycznych Ingleharta.

6. Zachorowalność i umieralność: mierniki, czynniki wpływające na poziom umieralności, analiza umieralności, przeciętne dalsze trwanie życia, kryzys zdrowia.

7. Starzenie się społeczeństwa: zmiana struktury wieku ludności, wskaźnik obciążenia osobami starszymi, wskaźnik obciążenia demograficznego, prognozy demograficzne, konsekwencje społeczno-ekonomiczne procesu starzenia się i jego zróżnicowanie regionalne.

8. Migracje ludności oraz ich skutki: typy migracji, źródła danych o migracjach zagranicznych, kierunki migracji, cechy migrantów, sieci migracyjne, czynniki wypychające i czynniki przyciągające, wpływ migracji na rynek pracy i gospodarkę.

9. Migracje kobiet i handel ludźmi.

10. Problemy społeczne w sferze pracy perspektywa krajowa.

11. Problemy społeczne w sferze pracy perspektywa europejska.

12. Kwestia ubóstwa i nierówności społeczno-ekonomicznych.

13. Unia Europejska wobec problemu bezpieczeństwa społecznego: wskaźniki w obszarze zatrudnienia, edukacji i przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu

Europejski filar praw socjalnych.

14. Przekształcamy nasz świat: Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju - realizacja w Polsce (krajowe priorytety).

15. Realizacja celów Agendy 2030 na poziomie europejskim.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala 102
Małgorzata Pawlus 62/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)