Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

I Pracownia fizyczna I WM-FI-262
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=32125
Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

J. R. Taylor, Wstęp do analizy błędu pomiarowego.

H. Szydłowski, Pracownia fizyczna.

Efekty uczenia się:

W1: student zna i potrafi wytłumaczyć podstawowe pojęcia Rachunku Błędu

W2: student definiuje podstawowe pojęcia które są niezbędne do wykonania przydzielonej mu pracy doświadczalnej

U1: student potrafi obsługiwać sprzęt niezbędny do wykonania przydzielonej mu pracy doświadczalnej

U2: student poprawnie wykonuje linearyzacje danych

U3: student w należny sposób sporządza wykresy

U4: student poprawnie szacuje/oblicza niepewności pomiarowe

U5: student podaje niepewności pomiarowe w należny sposób

U6: potrafi pisemnie prezentować wyniki swojej pracy (korzystając z pakietu Office)

U7: student potrafi poprowadzić prezentacje na podstawie wykonanego wcześniej ćwiczenia

Metody i kryteria oceniania:

W ciągu semestru student zbiera punkty za wykonanie pracy. Punkty nalicza się na podstawie efektów uczenia się w sposób ciągły. Dopiero na końcu semestru wystawia się ocenę z przedmiotu jako średnią ważoną z otrzymanych punktów (wzór jest podany poniżej).

** Kolokwium: kilka pytań (1, 2 lub 3 punkty za pytanie). Ocena punktowa (pośrednia) z kolokwium to stosunek otrzymanych punktów do całkowitej liczby punktów pomnożony razy 5.

** Ćwiczenia: każde sprawozdanie ocenia się (w punktach od 0 do 5 punktów):

+1 punkt za wysłanie sprawozdania w należnym terminie (pierwsza wersja - w ciągu tygodnia od wykonania pomiarów)

+1 punkt dane pomiarowe podane w należny sposób

+1 punkt jak niepewności pomiarowe obliczone i podane w należny sposób

+1 punkt za poprawną linearyzacje danych oraz sporządzone w należny sposób wykresy

+1 punkt jak wyniki obliczeń i wnioski są sensowne

Sprawozdanie z każdego z ćwiczeń można poprawiać na lepszą ocenę maksymalnie 2 razy na każde ćwiczenie.

Przed przystąpieniem do wykonania każdego ćwiczenia studenci muszą zaliczyć krótki test wielokrotnego wyboru (wejściówka, 5 pytań). Niezaliczenie wejściówki skutkuje niedopuszczeniem do wykonania ćwiczenia i koniecznością odrabiania ćwiczenia w jednym z terminów poprawkowych.

** Ocena pośrednia z prezentacji: (w punktach od 0 do 5):

+1 punkty za wygłoszenie prezentacji

+1 punkt za brak pomyłek

+3 punkty za umiejętność wytłumaczyć swoje zdanie stosując argumenty i fakty

** Ocena końcowa za semestr to średnia ważona. Wagi są: kolokwium = 6, poszczególne ćwiczenie = 1, prezentacja = 2.

Wzór na ocenę końcową: (6 * ocena z kolokwium + oceny z ćwiczeń + 2 * ocena z prezentacji)/16

Zakres tematów:

- Pomiary podstawowych wielkości

- Pomiary podstawowych wielkości elektrycznych

- Waga Mohra – pomiar gęstości roztworów soli

- Waga Mohra – pomiar gęstości wody z temperaturą

- Pomiar pojemności cieplnej metali

- Współczynnik sprężystości sprężyny

- Prostowanie prądu zmiennego

- Wyznaczenie oporu właściwego konstantanu

Metody dydaktyczne:

W1: test wielokrotnego wyboru, wejściówka pisemna

W2: wejściówka pisemna

U1: wejściówka pisemna

U2: praca pisemna (sprawozdanie)

U3: praca pisemna (sprawozdanie)

U4: test wielokrotnego wyboru, praca pisemna (sprawozdanie)

U5: test wielokrotnego wyboru, praca pisemna (sprawozdanie)

U6: praca pisemna (sprawozdanie)

U7: wygłoszenie prezentacji

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Adam Zakrzewski, Serhiy Kobyakov 5/2 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)