Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bird Ecology and Conservation WF-OB-BUKACBIRD-ER
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=32027
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 3
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Bruun B.1970. Birds of Europe. McGraw-Hill Book Company lub inne przewodniki do oznaczania gatunków ptaków europejskich

Artykuły dotyczące ekologii ptaków, różnorodności awifauny w terenach miejskich i zurbanizowanych, w parkach i lasach miejskich

Efekty uczenia się:

1. Wiedza: EK1 - student rozumie i wyjaśnia zależności między ekologią, zachowaniem zwierząt a możliwościami i sposobami ochrony ptaków; EK2 - Student rozpoznaje podstawowe pojęcia w języku obcym z zakresu ekologii, zachowania i ochrony gatunkowej

2. Umiejętności: EK3 - student wykonuje i opisuje proste zadania EK4 – student posługuje się terminologią specjalistyczną z zakresu ekologii, behawioru i ochrony zwierząt (w języku angielskim) EK5 – student przygotowuje proste raporty na podstawie zebranych danych EK6 – student potrafi przygotowywać prezentacje ustne za pomocą różnych środków komunikacji werbalnej i wizualnej

3. Kompetencje: EK7 - Poprawia swoje umiejętności zawodowe w terenie; dba o rzetelność i wiarygodność swojej pracy EK8 - Student poprzez zajęcia terenowe oraz przygotowanie prezentacji multimedialnej i dyskusji rozpoznaje mocne i słabe strony swoich umiejętności, postaw i działań

Metody i kryteria oceniania:

Studenci zobowiązani są do napisania krótkiego sprawozdania opisującego obserwacje terenowe ptaków. Będzie oceniana umiejętność opisu metod, wyników obserwacji i wniosków.

Nieobecność na zajęciach obniży ocenę końcową. Dalsze szczegółowe kryteria oceny zostaną podane uczestnikom podczas zajęć.

Zakres tematów:

W ramach ćwiczeń planowane są dwie wycieczki terenowe w obrębie doliny Wisły (w okolicach Łomny i w Warszawie) w celu porównania różnorodności gatunkowej ptaków w krajobrazie wiejskim i miejskim; lub parki i lasy miejskie.

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny – przedstawienie tematyki, metody nauczania oraz wymagań i oczekiwań pracy na poszczególnych zajęciach i przygotowania raportu. Wyjaśnienie zasad planowania, przygotowania i realizacji prezentacji multimedialnej

EK1-6 Samodzielne czytanie tekstów naukowych – książki, czasopisma, Internet, niezbędne do przygotowania prezentacji multimedialnych na wylosowany temat

EK7-8 Obserwacje terenowe – prezentacja metod pracy terenowej, indywidualne obserwacje w terenie, przygotowanie raportu

Opis weryfikacji efektów uczenia się:

EK 7-8 Raport opisujący indywidualną obserwację – weryfikacja efektów uczenia się poprzez ocenę indywidualnego raportu z badań własnych (obserwacji)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi piątek (parzyste), 9:45 - 11:15, sala 321
Monika Bukacińska 0/3 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)