Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Poradnictwo WSE-PS-P
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 12
Zaliczenie: Egzaminacyjny
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3azvgSYuuUxLYWLCm8Y-41sSXP9dkJIqDhDL3_9QMT2Ks1%40thread.tacv2/conversations?groupId=d4d617bb-bee5-473f-8f97-91a99c71b422&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Jakoniuk-Diallo A., Kubiak H., O co pytają rodzice dzieci z niepełnosprawnością, Difin, Warszawa 2010.

2. Pomoc-wsparcie-poradnictwo. Od teorii do praktyki, (red.) M. Piorunek, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.

3. Poradnictwo zawodowe dla osób szczególnego ryzyka. Wybrane aspekty, (red.) Kukla D., Bednarczyk Ł., Difin, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

1. Wielowymiarowość poradnictwa w życiu człowieka, (red.) D. Kukla, Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

Wykład:

PS1_W07

Posiada wiedzę o głównych środowiskach życia człowieka (rodzina

grupa, rówieśnicza, szkoła, sąsiedztwo, organizacje społeczne,

środowisko pracy, społeczność lokalna),o ich strukturze, dynamice i

warunkach optymalnego rozwoju.

PS1_W11

Zna metody diagnozowania i ewaluowania stosowane w pracy

socjalnej.

PS1_U06

Diagnozuje i analizuje przyczyny i przebieg procesów i zjawisk

społecznych prowadzących do wykluczenia i marginalizacji osób,

grup i lokalnych społeczności; diagnozuje potrzeby i zasoby

Dokument utworzony dnia 01/27/2022 str. 2 z 7

(potencjały, siły).

PS1_U07

Potrafi opracowywać strategie działań w zakresie pomocy

indywidualnej, grupowej i środowiskowej.

PS1_K09

Ma przekonanie o wadze zachowywania się w sposób profesjonalny.

Wiedza:

- Zna typowe struktury i instytucje społeczne, w szczególności te, które składają się na system pomocy społecznej i są z nim

powiązane; nazywa instytucje zajmujące się wsparciem i poradnictwem społecznym, charakteryzuje ich obowiązki oraz

zasady i normy postępowania.

-Posiada wiedzę o głównych środowiskach życia człowieka (rodzina, grupa rówieśnicza, szkoła sąsiedztwo, organizacje

społeczne, społeczność lokalna, o ich strukturze, dynamice i warunkach optymalnego rozwoju; rozpoznaje i charakteryzuje

problemy i obszary wymagające działań z obszaru poradnictwa.

- Ma wiedzę o człowieku jako podmiocie rozwijającym się wśród innych i przekształcającym rzeczywistość, zna i rozumie

koncepcję zmiany i wzmocnienia w pracy socjalnej; wskazuje formy działań z zakresu poradnictwa w odniesieniu do

konkretnych grup.

Umiejętności:

- Diagnozuje i analizuje przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społecznych, prowadzących do wykluczenia i marginalizacji

osób, diagnozuje potrzeby i zasoby (potencjały, siły); ocenia sytuację osób z grup szczególnego ryzyka, rozpoznaje

zagrożenia i szacuje możliwości wyjscia z trudnej sytuacji.

- Identyfikuje instrumenty dostępne w procesie prowadzenia pracy z obszaru poradnictwa.

- Potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami

działalności socjalnej.

Kompetencje:

- Potrafi krytycznie ocenić analizowane sytuacje.

- Docenia różnorodność metod i form pomocy.

- Dostrzega relacje między instytucjami służącymi wsparciem.

Opis ECTS

udział w ćwiczeniach - 30 godzin

przygotowanie się do ćwiczeń - 20 godzin

przygotowanie się do kolokwium - 20 godzin

konsultacje 5 godzin

Opis ECTS

udział w wykładach - 30 godzin

przygotowanie się do ćwiczeń - 20 godzin

przygotowanie się do kolokwium - 20 godzin

konsultacje 5 godzin

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę ndst (2) - student nie posiadał wiedzy, umiejętności oraz kompetencji zawartych w minimalnym zakresie 50%.

Na ocenę dst (3)/ dst+ (3+) - student posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje zawarte w przedziale 51%-70%.

Na ocenę db (4)/ db+ (4+) - student posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje zawarte w przedziale 71%-90%.

Na ocenę bdb (5) - student posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje zawarte w przedziale 91%-100%.

Zakres tematów:

1. Zapoznanie Studentów z Sylabusem, zapoznanie z warunkami zaliczenia. Wprowadzenie do problematyki poradnictwa.

2. Stereotypy utrudniające wykonywanie zadań z zakresu poradnictwa.

3. Kompetencje zawodowe pracownika, cechy doradcy, metody działania poradniczego.

4. Znaczenie komunikacji interpersonalnej w sytuacji poradniczej.

5. Konflikty społeczne. Rodzaje konfliktów i ich skutki.

6. Podstawowe zasady i dylematy etyczne w poradnictwie.

7. Relacje w pracy socjalnej.

8. Czynniki stresogenne utrudniające relacje interpersonalne.

9. Syndrom wypalenia zawodowego pracownika socjalnego.

10. Poradnictwo skierowane do osób starszych.

11. Uzależnienia jako problem społeczny. Pokaz multimedialny.

12. Poradnictwo skierowane do osób starszych.

13. Poradnictwo skierowane do osób z niepełnosprawnością.

14. Repetytorium.

15. Zaliczenie przedmiotu.

Metody dydaktyczne:

Konwersacja, pokazy audiowizualne, dyskusja mająca na celu wyciągnięcie logicznych i spójnych wniosków. Stawianie studentom pytań problemowych. Weryfikacja efektów w toku zajęć będzie prowadzona permanentnie poprzez ocenę przygotowania studenta do zajęć. Zaliczenie pisemne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 9:45 - 11:15, sala e-learning
Jolanta Łodzińska 10/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)