Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Asystent rodziny - wybrane zagadnienia WSE-PS-ARWZ
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 6
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a33H7DeAC9as-dx_8MD0--3go4L1d1_kavX-l4WiYBlI1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=a177895f-6174-4d01-8801-0f48b63be3fb&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3


Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Badura-Madej W. (1999) Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej: poradnik dla pracowników socjalnych, Katowice: Śląsk Wydawnictwo Naukowe

2.Krasiejko I. (2016) Asystentura rodziny. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne, Warszawa, Wydawnictwo Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

3.Szpunar M. red, (2010)Asystentura rodziny -nowatorska metoda pomocy społecznej w Polsce, Gdynia,

4.Nocuń A., Szmagalski J. (1996) Podstawowe umiejętności w pracy socjalnej i ich kształcenie. Porozumiewanie się, rozwiązywanie problemów i konfliktów Warszawa: Interart

Literatura uzupełniająca:

1.De De Robertis C., przy współpracy B.Blanc, F.Lesimple, H.Pascal (1998) Metodyka działania w pracy socjalnej. Katowice: Wydawnictwo Naukowe Śląsk

2.Robertis C., Pascal H. (1999) Postępowanie metodyczne w pracy socjalnej z grupami i ze społecznościami Katowice: Śląsk Wydawnictwo Naukowe

3.Szczepkowski J. (2010) Praca socjalna – podejście skoncentrowane na rozwiązaniach. Toruń: Wyd. Akademickie Akapit.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Posiada wiedzę o głównych środowiskach życia człowieka (rodzina grupa, rówieśnicza, szkoła, sąsiedztwo, organizacje społeczne, środowisko pracy, społeczność lokalna), o ich strukturze, dynamice i warunkach optymalnego rozwoju. (PS1_W07)

Posiada wiedzę na temat środowisk, grup i więzi społecznych (rodzinnych, zawodowych, ekonomicznych, kulturalnych, politycznych, prawnych) istotnych dla pracy socjalnej. (PS1_W14)

Umiejętności:

Dostrzega, nazywa i interpretuje zjawiska społeczne; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności socjalnej. (PS1_U01)

Potrafi opracowywać strategie działań w zakresie pomocy indywidualnej, grupowej i środowiskowej. (PS1_U07)

Potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów socjalnych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań. (PS1_U10)

Kompetencje:

Dostrzega istotę i znaczenie współdziałania i współpracy oraz przyjmowania wielorakich ról. (PS1_K10)

Nakład pracy studenta:

Udział w konwersatorium: 20 godzin

Przygotowanie do egzaminu: 20 godzin

Prezentacje na zajęciach: 20 godzin

Samodzielna analiza materiałów źródłowych: 15 godzin

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2 (ndst.): student nie posiada podstawowej wiedzy kompetencji pracy z klientem jakim jest rodzina, nie potrafi wskazać metod pracy z rodzina, nie zaliczył egzaminu pisemnego z wiedzy

Na ocenę 3 (dst.) - posiada jedynie elementarną wiedzę o metodach pracy z rodzina, wykształcił niskie kompetencje do pracy pomocowej, na niskim poziomie napisał egzamin pisemny

Na ocenę 4 (db) - posiada dobry poziom kompetencji wymaganych w pracy socjalnej z rodziną, potrafi zastosować większość poznanych metod, poprawnie napisał egzamin pisemny

Na ocenę 5 (bdb) - posiada bardzo dobrą wiedzę o metodach i sposobach pracy socjalnej z rodziną, potrafi zastosować wszystkie poznane metody, bardzo dobrze napisał egzamin pisemny

Zakres tematów:

1.Kompetencje pracownika socjalnego

2. Podstawowe umiejętności komunikacyjne w pracy z rodziną

3. Diagnozowanie rodziny i środowiska rodzinnego

4. Metody i techniki pracy z klientem i rodziną cz.I

5. Metody i techniki pracy z klientem i rodziną cz.II

6. Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wychowawczych

7. Patologia i dysfunkcja środowiska rodzinnego

8. Podstawowe umiejętności wychowawcze i terapeutyczne

9. Pomoc skoncentrowana na rozwiązaniach

10. Postępowanie z klientem, który nie podejmuje rozmowy, praca z oporem i motywowanie do zmiany

11. Planowanie pomocy rodzinie i monitorowanie jej funkcjonowania

12. Wybrane metody rozwiązywania sytuacji kryzysowych

13. Zespół interdyscyplinarny

14. Etyka pracy asystenta rodziny

15. Ewaluacja pracy własnej

Metody dydaktyczne:

1.Kompetencje pracownika socjalnego

2. Podstawowe umiejętności komunikacyjne w pracy z rodziną

3. Diagnozowanie rodziny i środowiska rodzinnego

4. Metody i techniki pracy z klientem i rodziną cz.I

5. Metody i techniki pracy z klientem i rodziną cz.II

6. Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wychowawczych

7. Patologia i dysfunkcja środowiska rodzinnego

8. Podstawowe umiejętności wychowawcze i terapeutyczne

9. Pomoc skoncentrowana na rozwiązaniach

10. Postępowanie z klientem, który nie podejmuje rozmowy, praca z oporem i motywowanie do zmiany

11. Planowanie pomocy rodzinie i monitorowanie jej funkcjonowania

12. Wybrane metody rozwiązywania sytuacji kryzysowych

13. Zespół interdyscyplinarny

14. Etyka pracy asystenta rodziny

15. Ewaluacja pracy własnej

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 421
Katarzyna Drzewek 5/6 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)